Hopp til innhold

En sammenhengende helsetjeneste

KRONIKK: For første gang etableres en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister, og det skjer i Midt-Norge. Helseplattformen vil heve kvaliteten i hele helsetjenesten, og kommunene i regionen har nå mulighet til å koble seg på.

Publisert 06.01.2021
Sist oppdatert 07.12.2022

​Kronikk av:
Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør Trondheim kommune
Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund kommune og leder av Samarbeidsrådet for opsjonskommuner i Midt-Norge

Helge Garåsen og Arne Ingebrigtsen.

Norge har en av verdens beste helsetjenester, og de fleste av oss er innom fastlegen av og til, får en e-resept som hentes på apoteket, og må en sjelden gang innom legevakt eller sykehus.

Dette oppleves for de aller fleste som positivt og velfungerende. Men for de som er kronikere, multisyke eller har en mer kompleks sykdomshistorie kan det være mer krevende å være syk. Man må gjerne innom både fastlege, legevakt og flere sykehus, og kan da oppleve å måtte gjenta historien sin flere ganger. Informasjon følger ikke alltid med fra et sted til det neste, og informasjon om hvilke medisiner man står på er ikke alltid riktig. I verste fall kan man bli feilbehandlet på grunn av at informasjonen ikke stemmer. En av årsakene til dette er at dagens datasystemer ikke snakker godt nok sammen.

Fastlegene har ett journalsystem, kommunene har normalt 3-4 journalsystemer, og på sykehusene er det enda flere systemer som må snakke sammen. Dette gjør de bare delvis i dag. Dagens IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset grad pasientforløp på tvers av virksomheter og omsorgsnivå.

Med en stadig eldre befolkning og generell økning i tjenestebehov også for yngre, vil en bærekraftig økonomi både for kommuner og helseforetak være avhengig av at helsepersonell får mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. Med dagens systemer bruker de ansatte tid på å lete etter og oppsummere informasjon og har ikke gode nok verktøy for å samhandle med forrige og neste behandlingsledd. Hvis kommunene skal kunne håndtere det økende behovet for helsehjelp, må i tillegg innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet til å ta et større ansvar selv rundt egen helse, og mer av behandlingen må kunne utføres på avstand, for eksempel oppfølgingssamtaler som videokonsultasjon.

Nå utvikles og bygges framtidas journalløsning her i Midt-Norge. Fagfolk fra alle deler av helsetjenesten er med i arbeidet. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Planen er at Trondheim kommune og St.Olavs hospital tar i bruk løsningen først, trolig våren 2022, så kommer andre kommuner og foretak etterpå, etter en egen plan. 
Helseplattformen er ett av det tre strategiske tiltakene som skal bidra til å realisere det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».  Det er første gang det etableres en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister i Norge, og Helseplattformen er derfor utpekt som det første steget på vei til å realisere det nasjonale målbildet. Et av de andre strategiske tiltakene er å etablere en felles kommunal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenesten, utenfor Midt-Norge (Akson). Kommunene i Midt-Norge kan enten velge Helseplattformen eller å fortsette med dagens systemer.

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Våren 2019 signerte selskapet kontrakt med Epic Systems om å levere en felles løsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Samtlige kommuner i Midt-Norge, inkludert Møre og Romsdal, har undertegnet en intensjonsavtale om opsjon og kan ta i bruk løsningen dersom kommunestyrene vedtar det. Trondheim kommune utløste sin opsjon i august 2019, og nylig vedtok kommunestyret i Indre Fosen og bystyret i Kristiansund å løse ut sin. Det er ventet at flere kommuner vil følge på.

Trondheim kommune har påtatt seg et koordineringsansvar der de går foran og deler erfaringer med de andre kommunene i regionen. På den måten kan kommunene lære av Trondheim. Et nettverk av 11 regionale innføringsledere koordinerer arbeidet i kommunene. Det er oppnevnt et Samarbeidsråd for opsjonskommuner, der flere kommunedirektører og helseledere er medlemmer. Både Trondheim sin rolle, som først ut, og det tette kommunesamarbeidet reduserer risiko og øker sjansen for å lykkes for kommuner og fastleger som blir med fremover.

Kommunene i Midt-Norge er også godt representert i utviklingen av Helseplattformen, sammen med deltakere fra helseforetak og fastleger. Fagpersoner fra kommunene i hele Midt-Norge er involvert for å sikre at Helseplattformen fungerer for alle. Prosesser har vært gjennomgått for å passe både store og små kommuner, og forbedringsforslag og tidstyver har blitt identifisert. Alle faggrupper ser på muligheter for å jobbe likt i Midt-Norge der det er hensiktsmessig, og fagekspertene jobber sammen for å tilpasse det nye journalsystemet sammen med Helseplattformen AS og leverandøren Epic.
Vi som er innbyggere i Midt-Norge, vil få tilgang til egen journal med ny funksjonalitet tilgjengelig både for innsyn og involvering i egen helse og for samhandling med helsetjenesten. I tillegg vil vi oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs, at informasjon flyter mellom behandlere, og at alt dette til sammen gjør at det blir litt mindre krevende å være syk.

Vi har tro på at Helseplattformen er en framtidsretta, helhetlig løsning til beste for både innbyggere og ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge, i tråd med målet om  «Én innbygger - én journal».


Fant du det du lette etter?