Helseplattformen og kommunene: Enighet om avtaleutkast

Det er enighet mellom kommunene, Helseplattformen og helseforetakene om tjenesteavtale for ny, felles løsning for pasientjournal i Midt-Norge. Forhandlingsutvalget med representanter for kommuner i Midt-Norge, eierorganisasjonene og Helseplattformen har kommet fram til et utkast som skal behandles endelig av styret 28.februar.

Publisert 23.02.2022
Sist oppdatert 24.02.2022
Et nærbilde av en kalkulator og en haug med piller

Forhandlingsutvalget har bestått av kommunedirektører, jurister og fagpersoner utnevnt av Samarbeidsrådet for opsjonskommuner, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og Helseplattformen. Avtaleutkastet beskriver hvilke tjenester som skal leveres av Helseplattformen og hvordan kostnadene skal fordeles. Avtalen skal godkjennes av Helseplattformens styre 28. februar. Den skal også til politisk eller administrativ behandling i kommunene og styrebehandles i helseforetakene.

Hver kommune vil nå få oversikt over sine kostnader, og Helseplattformen vil tilby en økonomisk gjennomgang for de kommunene som ønsker det.

Overlykkelig leder for Samarbeidsrådet

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund kommune leder Samarbeidsrådet i Helseplattformen som ivaretar kommunenes interesser i prosjektet. Han er svært fornøyd med at man nå har kommet til enighet i forhandlingsutvalget.

- Jeg er overlykkelig for at vi nå er enig om en forutsigbar ramme som skal skape grunnlaget for de beste og mest sammenhengende  helsetjenestene i hele Norge. Dette er den endelige løsningen på samhandlingsreformen som ble vedtatt i 2008. Uten en felles teknisk løsning ville vi aldri ha fått til en god brukeropplevelse for innbyggerne våre i deres møter med sykehustjenesten, fastlegen og kommunenes helsetilbud.

Rådmann Arne Ingebrigsten under et informasjonsmøte om Helseplattformen i Kristiansund

Rådmann Arne Ingebrigsten under et informasjonsmøte om Helseplattformen i Kristiansund. Foto: Helseplattformen

Kostnadsberegningene stemmer

Også administrerende direktør for Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, er svært tilfreds over resultatet i forhandlingsutvalget, og at kostnadsmodellene man har operert med til nå var realistiske. 

- Helseplattformen er glad for å kunne understreke at de kostnadsberegningene kommunene har fått tidligere stemmer godt overens med kostnadsfordelingen som legges fram nå. 

​Hva skjer videre?

Hver kommune svarer selv for sine økonomiske beregninger basert på den modellen som er forhandlet fram. Helseplattformen tilbyr støtte i økonomiarbeidet og i arbeid med å sette gevinstmål for kommunen. Noen kommuner har gjort vedtak der administrasjonen har fullmakt til å signere avtalen, mens andre skal ha avtalen til ny politisk behandling.

Samtidig pågår innspurten med å ferdigstille systemet og gjennomføre opplæring i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital, som innfører Helseplattformen 30. april. Deretter kommer en periode med innkjøring og justeringer før neste innføring, som gjelder sykehusene i Levanger og Namsos pluss åtte kommuner.

Dokumentene er offentlige

Avtaledokumentene er nå publisert i offentlig styreportal for Helseplattformen med forbehold om styrets godkjenning.

Avtalen skal styrebehandles i helseforetakene.

Hva er Helseplattformen?


Helseplattformen innfører et felles system for elektronisk pasientjournal og administrasjon for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det skal gi bedre arbeidsverktøy for helsepersonell, og bedre informasjonsflyt mellom de ulike tjenestene for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehus og kommuner.

Helseplattformen er et stort samhandlingsprosjekt på tvers av sykehus, kommuner og fastleger i regionen. Prosjektet drives av selskapet Helseplattformen AS, som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommuner i regionen er invitert inn som medeiere. 

Les mer om det nye verktøyet i Helseplattformen for helsepersonell og om teknologien​ i løsningen. 

Vi har samlet en rekke spørsmål som mange kommuner stiller som er besvart i et eget dokument.