Innbyggerundersøkelsen: Viktig underlag for kommuner i Helseplattformen

Innbyggere i Midt-Norge har svart: Slik opplever de tilgang til egne helseopplysninger og dialog med helsetjenesten i dag. Undersøkelsen blir et viktig verktøy for kommunene når de tar i bruk Helseplattformen. 

Publisert 24.05.2022
Sist oppdatert 02.06.2022

En mann og en kvinne som fisker- Undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for å kunne utvikle Helseplattformen og innbyggerportalen HelsaMi sammen med innbyggerne, sier faglig leder Ola Skorstad fra Trondheim kommunes innføringsprosjekt for Helseplattformen. 

I desember 2021 sendte Helse Midt-Norge og Trondheim kommune ut en undersøkelse til 40 000 innbyggere i de 65 kommunene i Midt-Norge. Hensikten er å få et helhetlig bilde av hvordan pasienter og brukere opplever dagens helsetjeneste basert på egne erfaringer. Undersøkelsen henger også sammen med innføringen av Helseplattformen der innbyggerne vil få tilgang til en egen pasientportal, HelsaMi, som åpner for nye muligheter for dialog med helsetjenesten. HelsaMi gir også mange ulike muligheter for å delta mer aktivt i egen behandling og annen kontakt med helsetjenesten. 
Sjøkart
Undersøkelsen ville ha svar på i hvilken grad innbyggerne opplever å kunne delta aktivt i egen behandling og helse. De ble spurt om hvordan de opplever dialogen med helsevesenet og hvor enkelt de synes det er å få tilgang til opplysninger om sin egen helse. Et annet spørsmål de har svart på er i hvilken grad de opplever at de ulike delene av helsetjenesten samhandler med hverandre. 

Ikke fornøyd med den digitale kontakten med kommunehelsetjenesten og sykehus

Gledelig nok har over 18 500 av de spurte valgt å svare på undersøkelsen. Svarene kommer fra samtlige kommuner i Midt-Norge. Godt under halvparten av dem – 39 prosent – opplever at de de er i stand til å delta aktivt i egen behandling og oppfølging. 43 prosent av dem sier seg ganske eller svært fornøyd med den digitale kontakten de har med kommunehelsetjenesten og sykehuset. Når det gjelder den digitale kontakten de har med fastlegen står det bedre til; der svarer 64 prosent at der er ganske eller svært fornøyd. Den samme tendensen finner vi også når det gjelder i hvilken grad de opplever å ha digital tilgang til egne helseopplysninger. 

Innbyggerne tar gjerne i bruk muligheter de får

Kathinka Meirik er fagansvarlig og utviklingssjef for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag. Hun synes det er inspirerende å studere svarene som innbyggerne i Midt-Norge har kommet med.
Fagansvarlig for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag, Kathinka Meirik

Fagansvarlig for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag, Kathinka Meirik


- Undersøkelsen viser at innbyggerne gjerne tar i bruk muligheter de får til bedre kommunikasjon med oss i helsetjenesten. For oss er dette en inspirasjon til å utvikle våre tilbud slik at vi yter bedre service til pasienter og pårørende. Vi ser jo at de som tilbyr mest, nemlig fastlegene, også får den beste tilbakemeldingen.

Liten mulighet til å legge til egne opplysninger

Kun 16 prosent av de som har svart oppgir at de synes de har gode muligheter for å legge til opplysninger selv i sin egen  pasientjournal.   På spørsmå​l om de mener helsetjenestene informerer hverandre om undersøkelser, behandling og oppfølging, svarer kun 35 prosent at de opplever det i stor eller svært stor grad.
Faglig leder Ola Skorstad i Trondheim kommune

Faglig leder Ola Skorstad i Trondheim kommune


I HelsaMi får innbyggerne en større oversikt over egne helseopplysninger og ulike dialogmuligheter. Du kan også legge inn informasjon selv slik som for eksempel allergier, legemidler du tar og personlige notater.

- Trondheim kommune vil bruke denne undersøkelsen aktivt i årene som kommer og ser også dette som et nyttig grunnlag for de øvrige kommunene i Midt-Norge, sier Ola Skorstad. 

For den som ønsker flere detaljer om innbygger-undersøkelsen er det mulig å gå inn i 
en modell der tallene er splittet opp i svarene per helseforetak og innføringsfase for Helseplattformen.