Ja til Helseplattformen

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Til sammen er det snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte.  

Publisert 29.08.2019
Sist oppdatert 11.02.2020

- Jeg er svært glad for at Trondheim kommune formaliserer det som lenge har vært et godt samarbeid om Helseplattformen, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse MidtNorge RHF. 
- Vi  vet at mange kommuner i regionen nå står klare til å følge etter for å delta i arbeidet med å skape en helhetlig helsetjeneste for alle i Midt-Norge.

Her fattes vedtaket i Trondheim kommune.

Her fattes vedtaket i Trondheim kommune. Bystyret stemmer for at kommunen går inn i Helseplattformen. Foto: Rolf Ivar Svensli, Trondheim kommune

Helseplattformen AS skal  innføre en ny, felles pasientjournal ved sykehus, i kommuner og for fastleger i hele  Midt-Norge. 
- Ved å gå inn i selskapet får kommunen mulighet til å være med å bygge opp en god journalløsning som sikrer kommunenes behov best mulig, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen. 

I vedtaket heter det blant annet at Trondheim kommune inngår ny samarbeidsavtale og aksjonæravtale med Helse Midt Norge RHF under forutsetning av at Trondheim kommune ikke skal  forskuttere eller ta økonomisk risiko på vegne av andre aktører. Garåsen sier kommunen har en god dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og har tro på at staten vil dekke de kostnadene det er snakk om gjennom statsbudsjettet.

Planen er at St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim skal være de første til å ta i bruk løsningen fra høsten 2021.  Det er sterkt ønskelig at ere kommuner, som bruker St. Olavs hospital som lokalsykehus, utløser sin opsjon og kan ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim.  Så kommer de andre kommunene og sykehusene i resten av Trøndelag og Møre og Romsdal etter i 2022. 

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og bedre samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Med Helseplattformen vil rundt 7000 ansatte i Trondheim kommune, og opp mot 40 000 helsearbeidere i Midt-Norge, få et nytt og bedre arbeidsverktøy, og innbyggerne vil få tilgang på et journalsystem som skal gjøre det enklere å være pasient.  

Bystyret vedtok også enstemmig et tilleggsforslag  om at rådmannen skal legge til rette for bruk av lokalt næringsliv og grûndere innen helseinformatikk som underleverandører i  arbeidet med å videreutvikle Helseplattformen.