Hopp til innhold

Økt fleksibilitet for kommunene til å innføre Helseplattformen

Styret i Helseplattformen har godkjent en justert innføringsplan for kommuner og andre aktører. Den justerte planen gir kommunene flere valgmuligheter for å koble seg på løsningen.

Publisert 01.03.2022

Molde er blant kommunene som forbereder seg på å innføre Helseplattformen i 2023. Foto: Molde kommune   Molde er blant kommunene som forbereder seg på å innføre Helseplattformen i 2023. Foto: Molde kommune

​Innføringsplanen for Helseplattformen følges fortsatt når det gjelder produksjonssettingen den 30.april 2022 for St. Olavs hospital og Trondheim kommune. Det er heller ingen endringer for de to neste produksjonssettingene høsten 2022 og våren 2023.  Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal er vedtatt påkoblet, mens kommunene som er planlagt skal på fram til våren 2023 nå har fått tilsendt en tjenesteavtale for endelig signering.  Dette gjelder følgende kommuner: Verdal, Levanger, Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Holtålen, Røros, Os, Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Ålesund, Fjord, Rindal og Sula.


E
tter våren 2023 var strategien å ha to senere tidspunkt for å koble til nye aktører. Denne strategien er nå forlatt til fordel for flere ulike tidspunkt.

Redusert risiko

Det er flere årsaker til at både Helseplattformen og flere kommuner har ønsket å revurdere innføringsplanene som gjelder etter våren 2023. Flere kommuner har påpekt at risikoen blir redusert dersom innføringsdatoen blir mer fleksibel. Noen kommuner har også uttrykt et ønske om å se hvordan løsningen fungerer. Med flere alternative innføringsperioder er mulighetene gode for at kommuner som i dag samarbeider innen helse og IKT kan innføre samtidig. Med flere innføringsdatoer å velge mellom vil kommunene også kunne tilpasse utfasing av de ulike løsningene de bruker i dag, og andre store aktiviteter som påvirker kommunenes kapasitet til å gjennomføre et så stort prosjekt. 

Flere muligheter for å koble seg på

En egen arbeidsgruppe har siden 31.januar utarbeidet et forslag til en justert innføringsplan. Gruppen er utpekt av Samarbeidsrådet for opsjonskommuner og har bestått av representanter fra kommunene og Helseplattformen. Styret i Helseplattformen godkjente i sitt møte 28.februar gruppens forslag som følger følgende prinsipper:

  •  Fire produksjonssettinger per år 

  •  Første produksjonssetting etter vår 2023 er februar 2024

  • Helseplattformen prioriterer aktørene som skal på til og med våren 2023, noe som 
     innebærer at kommunene som skal på etter våren 2023 starter sine hovedprosjekt  
     i  januar 2023. I forkant av dette starter kommunene forprosjektene sine, inkludert 
     signering av avropsavtale, rekruttering av nøkkelressurser og øvrig nødvendig
     rigging i kommunen   
                
  •  Siste planlagte innføringstidspunkt settes til februar 2025. Samtlige kommuner                  s​om ønsker det vil da ha mulighet til å ta i bruk Helseplattformen innen februar                2025 
      

Kommuner som kommer på etter våren 2023 vil tidligst kunne starte sine hovedprosjekt i januar 2023. Samtidig vil Helseplattformen tilby en oppdatert pakke med såkalte forprosjektaktiviteter som skal bidra til å modne kommunen og gjøre alle involverte klare til å starte forberedelsene til å innføre løsningen. Administrasjonen i Helseplattformen skal underveis sørge for en god dialog med de enkelte kommunene når det gjelder innføringstidspunkt under forutsetning av at alle involverte parter har akseptert risikobildet. For Helseplattformen vil en endret plan gi mer tid til å justere løsningen som på dette tidspunktet vil være innført ved samtlige sykehus i regionen og i et stort antall midtnorske kommuner. 

Fastlegene ses i sammenheng med kommunene

Flere kommuner har vært opptatt av at fastlegekontorene, både de kommunale og private, tar i bruk Helseplattformen før eller samtidig med kommunen de er lokalisert i. Styret i Helseplattformen slutter seg til denne prioriteringen, samtidig som at fastlegekontor som benytter journalprogrammer der Helseplattformen alt har utviklet migreringsscript blir prioritert. Helseplattformen vil starte arbeidet med å utvikle migreringsscript også for øvrige systemer sik at disse er klare så snart som mulig. For øvrig velger de private fastlegekontorene selv når, og om, de vil ta i bruk Helseplattformen. 

Tjenesteavtalen godkjent av styret

Forhandlingsutvalget med representanter for kommunene i Midt-Norge har levert et utkast til tjenesteavtale som beskriver hvilke tjenester som skal leveres av Helseplattformen og hvordan kostnadene skal fordeles. Tjenesteavtalen ble behandlet og godkjent av styret 28.februar. Den er allerede videresendt til kommunene der blir behandlet enten administrativt eller politisk. 

Fant du det du lette etter?