Styringsverktøy for kommunene

 Med den nye journalløsningen i Midt-Norge følger en rekke nye muligheter knyttet til drift som kommunene ikke har i dag.

Publisert 06.03.2022

​​En person som bruker en bærbar datamaskin

Det blir stadig flere eldre i Norge​. Samtidig har mange kommuner utfordringer med rekruttering innen visse yrker. Helseplattformen vil bli et sentralt verktøy for kommunene til å arbeide smartere i møtet med disse utfordringene. Styringsverktøyet som ligger i løsningen åpner også for å følge opp målbare gevinster som kommunen selv har definert. 

Helseplattformen vil kunne bli informasjonsmotoren i utviklingen av helsefellesskapene i Midt-Norge. Ved å samle data i et system vil Helseplattformen bli et viktig verktøy i forebyggende helsearbeid hvor man blant annet kan avdekke hvem som har økt helserisiko. Med faktabasert kunnskap kan kommunen komme i forkant ved å sette inn forebyggende tiltak.

Gjennom Helseplattformen får kommunene tilgang til styringsinformasjon knyttet til drift i egen kommune. Den kan igjen sammenstilles med andre kommuner og etter hvert også med sykehus i regionen. Tilgangen til denne typen informasjon følger samme prinsipp som ellers i løsningen; den er styrt av rolle og oppgaver den enkelte medarbeider har. 

God styringsinformasjon skal gi ledere og ansatte grunnlag for å fatte best mulig beslutninger, samt drive forbedringsarbeid, læring og tjenesteutvikling og lære av hverandre på tvers ved å sammenstille styringsdata. 

Styringsinformasjon i sanntid

Kommunene har i dag tilgang til noen historiske data fra Kommunalt pasientregister (KPR) i Helsedirektoratet. Dette gir kommunene tilgang til 1-2 år gamle data. Styringsinformasjonen i Helseplattformen er operativ, med dette menes at driften kan følges opp i sanntid (nåtid). Ved å få tilgang til operasjonelle data, kan kommunen ta datadrevne beslutninger, kjøre egne spørringer og synliggjøre både sanntidsdata alene eller i kontekst av historisk data. På den måten vil kommunene få et bedre verktøy både til å planlegge bedre og utnytte kapasiteten på en smartere måte. 

Kommunedirektør ser fram til å ta i bruk nytt verktøy

Røros kommune er blant kommunene som tar i bruk Helseplattformen til høsten. Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås og hennes stab er i full gang med å forberede kommunen på innføringen. Hun ser store forbedringer med tilgangen til styringsdatene som ligger Helseplattformen.

- I dag har vi mange ulike systemer i kommunen som gir mange forskjellige rapporterings- og analyseløsninger. Ved innføring av Helseplattformen vil dataene bli strukturert på en slik måte at de enkelt lar seg gjenbruke i et eget rapporterings- og analyseverktøy som følger med løsningen. Nå får vi tilgang til felles løsning med felles måleindikatorer, dashbord og selvbetjeningsmodeller. Sluttbrukere av rapporterings- og analyseverktøy får direkte tilgang på dashbord, rapporter og selvbetjeningsmodeller i egen arbeidsflate. Dette legger til rette for at virksomhetene på en enkel måte kan følge opp sentrale målepunkt, og at lederne får relevant styringsinformasjon på alle nivå i organisasjonen for å bruke dette i et videre utviklingsarbeid. Helseplattformen vil derfor gi oss et helt nytt og unikt utgangspunkt for å arbeide strategisk med utvikling av tjenestene med bakgrunn i denne tilgangen på styringsdataene. Dette ser vi veldig fram til.