Hopp til innhold

Tjenesteavtale er på vei

Helseplattformen AS utarbeider nå tjenesteavtale for kommuner som ønsker å slutte  seg til Helseplattformen. Styret vil behandle innholdet i avtalen 3. november. Planen er å sende ut avtalen til kommuner i andre innføringsgruppe (PD2) i etterkant av styremøtet. Som del av saksforberedelsen inviteres kommunene til dialog om avtalens utforming.

Publisert 12.10.2021

Første innføring av Helseplattformen skjer ved St.Olavs hospital, i Trondheim kommune og ved tre fastlegekontor 30.april 2022. Andre innføring av Helseplattformen er satt til 12. november 2022. Sju kommuner som har signert avropsavtale og satt i gang med innføringsprosesser for å etablere løsningen på denne datoen. Disse er Levanger, Verdal, Fosen-kommunene (Indre Fosen, Åfjord, Ørland) og to kommuner i fjellregionen (Røros og Holtålen). I tillegg arbeider Os med å koble seg på samtidig med Røros og Holtålen. Det er likevel først når man signerer en tjenesteavtale at partene forplikter seg økonomisk. Det er derfor viktige beslutninger som skal tas i de ulike kommunene i den kommende tiden når tjenesteavtalen skal vurderes og signeres.

Kostnader
​Et av de viktigste momentene ved tjenesteavtalen er at prisen skal fastsettes. Kommunene har allerede hver for seg utarbeidet kostnadsestimater for både investerings- og driftskostnadene.

Denne estimatmodellen baserer seg på følgende:

  • En andel av hva det koster å bygge en fellesløsning​

  • ​Engangslisenser knyttet til bruk av Epic-løsningen og IBM

  • Kostnader knyttet til innføring, samt migrering av data og integrasjon mot ulike kommunale systemer som skal behandles

  • Engangskostnader knyttet til opplæring og instruktører

Kostnadsmodellen for kommuner ser ut til å ta tilstrekkelig høyde for investeringskostnaden. Det er i tillegg tre hovedkomponenter ved den årlige driften som det er knyttet kostnader til:

  •  Drift og vedlikehold ved selve løsningen. Her ligger det en fordelingsmodell til grunn som er avtalt gjennom en samarbeidsavtale for alle opsjonskommuner.

  • ​Kostnaden for lisenser Epic og IBM

  • ​Kostnad av drift av teknisk plattform (TPHP)

De estimatene som er gjort ser ut til å treffe ganske bra med tanke på driftskostnader. Eierne har lagt en ramme for basistjenestene som skal leveres. Denne er på nivå med nivået i kostnadsmodellen.

Påvirkning

Tjenesteavtalen vil baseres på en tilpasning av statens standardavtaler og vil bestå av en rekke underbilag.

I møte med de kommunene som skal signere avtale til 2.innføring, er det gitt uttrykk for at man ønsker god tid på å gjennomgå avtalen og kunne komme med innspill før den
behandles av Helseplattformens styre. Dette vil Helseplattformen organisere. I første omgang prioriteres kommunene som skal behandle vedtak om signering av tjenesteavtale. 

Politisk behandling i mange kommuner gjør at det nå er mye debatt om Helseplattformen. 30 kommuner har foreløpig vedtatt å koble seg på, og flere går også inn på eiersiden. 
Status per 12.oktober 2021

Status per 12.oktober 2021

Kommunene ser behovet for en felles plattform. Diskusjonen går først og fremst på økonomiske forhold. En kommune drifter i dag flere journalsystem. Det er behov for færre leverandører å forholde seg til, og vi må standardisere på tvers for å møte kravene til fremtidens helsetjeneste.

Med Helseplattformen oppnås en felles kommunal journal for helsetjenesten i alle regionens kommuner. Løsningen innebærer også nye styringsverktøy og verktøy for saksbehandling og pasientadministrasjon. I tillegg får kommunene et system som er felles med sykehus og fastleger og som dermed følger innbygger i alle møter med helsetjenesten.
Fant du det du lette etter?