Utvides med radiologisk informasjonssystem

Styret i Helseplattformen har vedtatt å innføre radiologiløsningen «Radiant» fra Epic Systems som en del av Helseplattformen.

Publisert 07.10.2019
Sist oppdatert 11.02.2020

​Radiant er et radiologisk informasjonssystem (RIS) som håndterer informasjon og arbeidsyt for hele arbeidsområdet, fra mottak av henvisning, via gjennomføring av undersøkelse, til oppfølging og formidling av svar.

Systemet vil være integrert med medisinsk teknisk utstyr og PACS (Picture Archiving and Communication System), system for digital lagring, gjennning, visning og overføring av bilder.

Løsningen er sterkt ønsket av fagmiljøene og vil bli innført som en del av Epic-løsningen som etter planen produksjonssettes ved St. Olavs hospital høsten 2021 og de andre helseforetakene i regionen i 2022.

– Det er veldig nt at de radiologiske miljøene ønsker denne løsningen og det er nt å få dette helt integrert i Helseplattformen. Vi er også veldig fornøyd med at det er funnet løsninger som gjør at dette kan anskaes innenfor de gitte økonomiske rammene, sier Øyvind Høyland (bildet), delprosjektleder applikasjonsstøtte i Helseplattformen.

Øyvind Høyland

Opprinnelig var løsningen med som en tilleggsopsjon som nå vil bli utløst. Kostnaden for å legge til dette i hovedprosjektet Helseplattformen skal nansieres innenfor den tildelte rammen fra Helse Midt-Norge RHF.

Fageksperter fra fagområdet røntgen er utpekt til å delta i arbeidet med kongurering av den nye, felles pasientjournalen for helsetjenesten i Midt-Norge.

Disse er blant de over 200 fagekspertene som representerer helsefagene inn i prosjektarbeidet, blant annet gjennom å sette retningen for det videre arbeidet.

Her er vedtaket fra styret i Helseplattformen AS:

  1. Styret ber om at RIS-opsjon avropes og innføres som en del av Helseplattformen Main Project (tilsvarende alternativ 1b) basert på det opprinnelige fremforhandlede alternativet.
  2. Styret ber om at arbeidet planlegges og gjennomføres slik at behovet for tjenester fra leverandøren og intern ressursbruk holdes på et så lavt nivå som mulig uten at det går ut over kvaliteten på den løsningen som skal settes opp og innføres.
  3. Styret ber om at kostnadene for utløsing av RIS-opsjonen nansieres innenfor den tildelte rammen fra Helse Midt-Norge RHF og ber administrerende direktør om å gjennomføre tiltak med sikte på å nansiere denne tilleggsinvesteringen innenfor Helseplattformens budsjetter.
  4. Ved behov for økt antall fageksperter innen radiologi, skal disse nansieres innenfor den tildelte rammen fra Helse Midt-Norge RHF. 5. Styret ber administrerende direktør om å avklare kostnadsforholdene dersom private aktører skal benytte RIS-funksjonaliteten.