Brukervilkår

Her finner du brukervilkårene for HelsaMi. Det er disse vilkårene du godtar ved første gangs innlogging, og dermed aktiveringen av din konto.

1 Innledning

Disse brukervilkårene ("Brukervilkårene") gjelder for din bruk av HelsaMi, som leveres av Helseplattformen AS.  
 
Formålet med de innloggede tjenestene på HelsaMi ("tjenestene") er å legge til rette for digital og helhetlig samhandling mellom pasient/bruker og virksomheter i helse- og omsorgssektoren. Dialogmulighetene i HelsaMi er frivillige og skal ikke erstatte de mellommenneskelige møtene.
 
Dersom du har spørsmål til Brukervilkårene, kan du kontakte Helseplattformen AS på telefon 72 88 37 97 på hverdager mellom 09.00 og 15.00. 
 

2 Din brukerkonto og innlogging

Alle innbyggere som i dag er tilknyttet en aktør som bruker Helseplattformen, kan bruke HelsaMi uavhengig av hvor de bor i Norge. Din mulighet til å opprette en brukerkonto i HelsaMi oppstår automatisk når du registreres hos en av disse aktørene. Aktørene er St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre- og Romsdal HF, Trondheim kommune, Ranheim Legesenter, Øya legesenter samt andre fastleger, kommuner og private aktører som bruker Helseplattformen.  
 
Du logger deg inn gjennom ID-porten ved bruk av BankID. Når du logger inn for første gang, må du akseptere Brukervilkårene for HelsaMi. Ved senere pålogging kan du velge å benytte ansiktsgjenkjenning ved å slå på eller av denne funksjonen i din mobiltelefon. Helseplattformen AS er pålagt å ivareta sikker verifikasjon. Dersom du er under 16 år, vil kun foreldre kunne ha tilgang til din konto på HelsaMi. Foreldre kan be om slik tilgang i egen HelsaMi-profil. 
 
Reglene for foreldres tilgang til barn følger praksis fra helsenorge.no, og er følgende:
 
0-15 år: foreldre har tilgang 
16 år: foreldre mister automatisk tilgang, og barnet kan logge inn med egen BankID. Barnet må ved første innlogging selv godta Brukervilkårene. 
 

3 Tilgang til HelsaMi for pårørende og andre

Alle over 16 år som er samtykkekompetente, kan gi andre over 18 år fullmakt til å bruke tjenestene på sine vegne. Fullmektigen vil da kunne bruke tjenester på vegne av deg og få tilgang til dine helseopplysninger. Du bestemmer selv hvilke tjenester fullmektigen skal ha tilgang til gjennom å velge mellom fire alternativer for tilgang. Du kan når som helst trekke tilgangen tilbake. Disse alternativene er: 
 
1. Standard tilgang
Du gir denne personen tilgang til å se kommende timeavtaler og helseopplysninger samt sende meldinger og bestille timer. Personen kan ikke se dine personlige notater, historikk eller tidligere timeavtaler.
2. Lesetilgang
Du gir personen tilgang til å se dine helseopplysninger, men ikke kommunisere på dine vegne.
3. Bare kommunisere
Du gir denne personen tilgang til å se og administrere timer og til å sende meldinger på dine vegne
4. Full tilgang
Du gir personen tilgang til å se det samme som du selv ser og kommunisere med helsetjenesten på dine vegne. Personen vil også kunne svare på dine spørreskjema og se og endre dine notater.
 
Pårørende og verger kan søke om tilgang til voksne over 16 år som ikke er samtykkekompetente gjennom sin konto på HelsaMi. For at verger skal få tilgang, må dokumentasjon på manglende samtykkekompetanse fra behandlende lege foreligge. 

 

4 Nedetid og oppdateringer

HelsaMi leveres som den er ("as is") og uten noen form for garanti for tilgjengelighet eller kvalitet. Tjenestene er tilgjengelig hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme som følge av behov for vedlikehold, oppdateringer eller lignende, eller som følge av forhold utenfor Helseplattformens AS' kontroll. Det vil gjennomføres oppdateringer minst kvartalsvis og også øvrige tekniske oppdateringer/integrasjonsøvelser som kan medføre midlertidig nedetid.  
 
Indirekte tap eller skade, herunder tap og skade som følge av driftsavbrudd, kan ikke gjøres gjeldende mot Helseplattformen. 
 

5 Brukerens ansvar 

Brukeren plikter å ikke opptre i strid med Brukervilkårene, samt gjeldende lover, forskrifter og alminnelig aksepterte normer for bruk, herunder å avstå fra å komme med ytringer eller utvise atferd som er støtende, upassende eller lignende.  Slik opptreden kan medføre at tilgang til enkelte tjenester begrenses. Begrensningene kan innebære at du mister tilgang til HelsaMi, eller at tilgangen fjernes helt.
 
Du har til enhver tid mulighet til å kopiere eller overføre dine helseopplysninger, personopplysninger og annen informasjon som du har lagret, til deg selv eller andre. Dette gjelder innenfor de tekniske rammene for de ulike formatene informasjonen er lagret i. Du har selv ansvaret for behandlingen av kopiert og overført informasjon. Dette gjelder også ved avvikling av tjenestene. Merk at du selv må iverksette overføring før du sletter informasjon eller trekker tilbake eventuelle samtykker, eller dersom du har fått varsel om at HelsaMi velger å stenge din tilgang til tjenestene grunnet ditt mislighold ved bruk av HelsaMi. 
 
Du plikter å benytte tjenestene med tilstrekkelig varsomhet, slik at informasjonssikkerheten ivaretas og dine eller andres opplysninger ikke kommer på avveie.

 

6 Varsel og andre henvendelser fra offentlige virksomheter

Når du aksepterer bruk av tjenester på HelsaMi, vil du kunne få post og meldinger fra virksomheter i helse – og omsorgssektoren til HelsaMi. Dersom du er registrert i Digitaliseringsdirektoratet sitt kontakt- og reservasjonsregister, vil du få brev både i din digitale postkasse og i HelsaMi.
 
Ved å akseptere Brukervilkårene tillater du også at virksomheter i helse- og omsorgssektoren som tilbyr digitale tjenester kan kommunisere elektronisk med deg. Dette omfatter også at de kan ta kontakt med deg og sende deg brev, skjemaer, forespørsler om deltakelse i helseundersøkelser mv.
 
Du kan endre innstillinger og preferanser for varsler og kommunikasjon i HelsaMi. 

 

7 Bruk på vegne av barn

Foreldre kan bruke HelsaMi på vegne av barn de har foreldreansvar til inntil barnet fyller 16 år. Det kreves i tillegg at barnet er registrert i Folkeregisteret med samme bostedsadresse som én av foreldrene. Hvis barnet eller forelderen er registrert med fortrolig adresse eller strengt fortrolig adresse, kan foreldre ikke bruke HelsaMi på vegne av barnet. 
 
Helsepersonell kan etter en faglig vurdering beslutte at det ikke er forsvarlig å benytte HelsaMi i forbindelse med utøvelse av helsehjelp og innsyn i journal til barnet. Enkelte elementer eller tilgang til brukerkontoen kan derfor være utilgjengelige for foreldre i HelsaMi. Dette kan gjøres uten forvarsel.

 

8 Varighet og deaktivering av brukerkonto

Dersom du velger å deaktivere din brukerkonto, vil tjenestene umiddelbart bli utilgjengelige for deg, foreldre, og fullmektiger. Deaktivering skjer ved at du trekker tilbake din aksept til bruk av tjenestene. Deaktiveringen av brukerkontoen vil ikke føre til sletting av din konto eller påvirke innholdet i pasientjournalen. Du kan når som helst trekke tilbake din aksept på HelsaMi gjennom endring av innstillinger i HelsaMi. Ved henvendelser om dette kan du også ta kontakt med Helseplattformen AS i våre åpningstider på telefonnummer 72 88 37 97, eller ta direkte kontakt med den helsevirksomheten som yter tjenester til deg.
 
Du kan når som helst akseptere Brukervilkårene til bruk av HelsaMi på nytt og gjenopprette tilgang til din brukerkonto på HelsaMi. Dine opplysninger vil ikke bli slettet dersom du deaktiverer din brukerkonto. Når et dødsfall blir registrert i journalsystemet, vil den avdødes aksept til bruk av tjenestene bli ansett som trukket tilbake og tilgangen fjernes. Eventuelle andre personer som er gitt fullmakt til bruk, vil også miste tilgang. 
 

9 Endringer

Helseplattformen har rett til å gjøre endringer i disse Brukervilkårene, samt endringer i tjenestenes innhold og funksjonalitet. Dersom tjenestene utvides med nye formål eller på annen måte endres vesentlig, vil du bli bedt om å akseptere Brukervilkårene på nytt.
 

 

Sist oppdatert 02.04.2024