HelsaMi samarbeider med studenter

Studenters refleksjoner og funn i masteroppgaver er både nyttig og inspirerende for oss som jobber med HelsaMi, og vi setter stor pris på studentsamarbeid. Så langt har studenter kommet med forslag til forbedringer i brukergrensesnitt, tjenester til pårørende og pasienters bruksmønster.

Publisert 31.05.2024
En mann som smiler til kameraet
Emil Aale Hægermark er femteårsstudent på medisin ved NTNU i Trondheim. Foto: privat

En av de som har studert innbyggerportalen HelsaMi er Emil Aale Hægermark som er femteårsstudent på medisin ved NTNU i Trondheim. Nylig leverte han hovedoppgaven sin om innbyggerinvolvering basert på bruksmønster. 

For tiden er han i praksis i Kristiansund, men forrige høst hadde han sitt hovedoppgavesemester. Arbeidet har også blitt til et forskningspaper som han har skrevet sammen med sin veileder Arild Faxvaag, og som de i disse dager håper skal bli godkjent for deltakelse på en større forskningskonferanse i august.

Innbyggerinvolvering gjennom HelsaMi

I januar leverte han oppgaven sin om HelsaMi, som ser nærmere på i hvilken grad man kan vurdere innbyggerinvolvering basert på brukerdata fra HelsaMi-applikasjonen. 

Hva var bakgrunnen og din interesse for å skrive en oppgave om bruken av HelsaMi?

 - Jeg synes digitale løsninger innenfor helse er et svært spennende felt å forske på. Tidligere har jeg samarbeidet med Arild Faxvaag og Nina Kongshaug (avdeling for helsefag, rapportering og design i Helseplattformen AS) om utvikling av en app for kreftbehandling, samt kartlegging av digital kompetanse blant kreftpasienter i Midt-Norge.   

Hvordan har du opplevd prosessen og samarbeidet med Helseplattformen og HelsaMi-teamet i dette arbeidet? 

 - Det tok litt tid i starten å få på plass alle nødvendige tilgangene, men da jeg var i gang opplevde jeg å få god hjelp de gangene jeg hadde spørsmål om hvor jeg skulle finne de forskjellige elementene jeg lette etter. Folk var veldig åpne, og jeg ble invitert med på forskjellige møter og fikk treffe mange flinke fagfolk.

Hele hovedoppgaven til Emil kan du lese her

Hovedfunn og anbefalinger

Hva er hovedfunnene og hvilket funn er mest interessant å følge med på videre?

 - Hovedfunnene våre er blant annet at HelsaMi-bruk er avhengig av alder og kjønn hvor kvinner i alderen 25-44 dominerer. Videre så foreslår vi at man bør legge til noen effektparametere for å vurdere gevinstmålet innbyggerinvolvering. Blant annet på antall meldinger sendt, antall pårørende-tilganger, antall sette testresultater og antall sette notater. I tillegg så vi at flere av effektparametere hadde en stigende vekst i antall. 

Hva oppfordrer du Helseplattformen til å jobbe videre med når det gjelder styringsdata på pasient - og brukerorientert mønster?

 - Vår anbefaling er at de foreslåtte effektparametere blir lagt til for å vurdere innbyggerinvolveringen. I tillegg så mener vi at det vil være en fordel å legge til flere stratifikasjonsmuligheter når man skal se på hver effektparameter, samt at man kan lage standardiserte kontrollgrupper for å sammenligne bruk og ikke-bruk. I dag er det mulig å skille på kjønn og aldersgrupper, men om man også kan skille på sosioøkonomisk bakgrunn, utdanning, inntekt og aktuell sykdom/diagnose. 

Studentsamarbeid er viktig!

Arild Faxvaag har vært veileder for Emil i arbeidet med hovedoppgaven.Han jobber med forskning og innovasjon i Helseplattformen AS, og har hatt flere samarbeidsprosjekter med studenter. På denne oppgaven har også Julia Nemeth i Helseplattformen AS vært sentral. 

Hvilke nytteverdi tenker du undervisningsmiljø har av slike samarbeid med Helseplattformen AS?  

  - Gjennom å gjennomføre en slik oppgave blir studentene godt kjent med løsningen og hva den kan brukes til. Å kommunisere med pasienter over en digital kanal blir jo hverdagen for studentene når de er ferdige med utdanningen, så dette er nyttig for dem på mange måter. 

Hvilket potensiale ser du for deg det har å gå videre med nye oppgaver der betydningen av pasientinvolvering via HelsaMi blir vektlagt? 

  - Hele Helseplattformen er jo interessant som et stort og viktig digitaliseringsprosjekt. Når det gjelder pasientinvolvering så er det fortsatt mye som er verdt å studere. Her ligger det mange fine studentoppgaver i årene som kommer. Det ligger også et stort potensiale i å innovere fram enda mer pasientinvolverende funksjonalitet.  

I hvilken grad har fagmiljøene innen helse, utdanning eller forskning vist interesse for arbeidet og de funnene Emil har kommet frem til?  

 - Det Emil har gjort er interessant for alle som forsker på bruk, nytteverdi og gevinster ved bruk av pasientportaler. Arbeidet hans har også blitt bearbeidet til et forskningspaper til en konferanse i Athen som vi i disse dager venter på endelig godkjenning på.

Medical Informatics Europe (MIE) er en konferanse som arrangeres i august annenhvert år og som tiltrekker seg forskere og innovatører på helse og data, og de er nå interessert i arbeidet hans. Hvis alt går etter planen, vil han få presentert arbeidet sitt på denne konferansen i Athen i august.