Hvorfor Helseplattformen?

Helseplattformen skreddersyr en felles journalløsning for regionens 66 kommuner, 720 000 innbyggere og 40 000 helsearbeidere. Med det oppfyller vi det nasjonale målet «En innbygger- en journal».

En solnedgang over en by

Helseplattformen bygger en løsning der alle helsedata er samlet på et sted. Slik er det ikke i dag. Kommer du for eksempel på sykehus har ikke helsepersonell der tilgang til pasientjournalen hos fastlegen. Helsepersonell må dermed bruke mye tid på å lete etter helseopplysninger.

En undersøkelse som Trondheim kommune gjennomførte sommeren 2021 blant helseansatte viste at mange av dem er utrygge på om pasientjournalene er riktige og oppdaterte. Mange oppgir også at de utfører dobbeltarbeid daglig. 

Helseplattformen skal gi:


  • Økt kvalitet i pasientbehandling
  • Bedre pasientsikkerhet
  • Mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.  
Helseplattformen er et stort samhandlingsprosjekt som åpner for en dialog mellom de ulike nivåene av helsetjenesten som ikke er mulig med dagens løsninger

HelsaMi - den nye pasientportalen i Midt-Norge 
Helseplattformen utvikler også en egen innbyggerportal, HelsaMi. Her kan du se, endre og bestille timeavtaler, få tilgang til journalen din, se prøvesvar og dele informasjon med nærmeste pårørende. HelsaMi har også egne løsninger for dem som har stort behov for helsehjelp, slik som for eksempel kronisk syke.Den nye portalen åpner for en helt ny dialog mellom helsevesenet og pasienten.

Trondheim kommune innførte Helseplattformen og innbyggerportalen 7. mai i år. Laboratoriene ved sykehusene i Midt-Norge har brukt systemet siden 2020. St. Olav innfører Helseplattformen 12. november samtidig som kommunene Røros, Os, Holtålen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen.

Her kan du lese mer om hva du kan gjøre med HelsaMi​

Innbyggerportalen i Midt-Norge vil bli sømløst integrert med tilbudene på HelseNorge. 

Her finner du spørsmål og svar om HelsaMi​​


Et samarbeid mellom sykehus og kommunene

For nesten ti år siden ble det bestemt at når sykehusene i Midt-Norge skulle bytte journalsystem, burde det skje i samarbeid med kommunene. 

Det er et nasjonalt mål å bygge en felles pasientjournal som følger helseopplysningene i alle møter med helsetjenesten - hos fastlegen, i hjemmetjenesten, på helsestasjonen, legevakta og hos spesialisten på sykehuset.  De ulike behandlerne får opp ulike skjermbilder, men all informasjon ligger i samme system. Det vil gi støtte til de mange arbeidsprosessene helsepersonell har ansvar for, og innbyggeren vil få bedre oversikt over sin behandling gjennom innbyggerportalen HelsaMi.

Helsepersonell og andre nøkkelpersoner fra kommunal helsetjeneste har deltatt i arbeidet helt siden anskaffelsen, da kravene til løsningen ble stilt. Over 250 fageksperter kommer fra kommunal helsetjeneste og fastlegekontor, like mange fra sykehusene. Mange av de ansatte i Helseplattformen AS har også bakgrunn fra kommunal helsetjeneste.


Tilbud til alle midtnorske kommuner - Trondheim først 

Alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal pluss Bindal i Nordland, har opsjonsavtaler og kan innføre løsningen etter vedtak i kommunestyret. Alle fastleger og private avtalespesialister kan også koble seg på. De politiske vedtakene har skutt fart siden høsten 2020.
29. august 2019 bestemte Trondheim bystyre at kommunen skulle utløse sin opsjon og samtidig gå inn som deleiere (40 prosent) i Helseplattformen AS som fram til dette var heleid av Helse Midt-Norge. Vedtaket får stor betydning for de 7000 helsearbeiderne i kommunen og for byens innbyggere som gjennom det nye journalsystemet gjør det enklere å være pasient. Samtidig har det vært viktig at den største kommunen har inntatt en lederposisjon for de andre kommunen i Midt-Norge. Trondheim kommune har gjort et viktig arbeid mot de 64 andre kommunene, og har viktige erfaringer å dele med resten av regionen.

Kommunale gevinster

I arbeidet med Helseplattformen legges det vekt på de gevinstene vi skal oppnå ved innføring av nytt system. Det betyr ikke nødvendigvis å spare penger, men gevinster i form av ønsket forbedring. Alle kommuner som starter forberedelsene med å innføre Helseplattformen vil få en rekke pakker som hjelper kommunen med å planlegge og gjennomføre et målrettet gevinstarbeid. Pakkene består av en egen håndbok for gevinstarbeid, en utvalgsliste og andre verktøy. Vi anbefaler at den enkelte kommune utpeker en ansvarlig for gevinstarbeidet som også er kontaktperson til Helseplattformen. I Helseplattformen finnes et eget gevinst-team som vil kunne bistå kommunene i arbeidet.
 
Du kan lese mer om gevinstarbeidet her​, og nedenfor finner du de viktigste gevinstmålene som er identifisert for kommunal helsetjeneste:

Kvalitet

Styrket pasientsikkerhet
Bedre oversikt og mer kontroll over eget behandlingsforløp
Bedre operativ styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og                             forbedringsarbeid

Effektivitet

Mindre tid på å lete etter informasjon i journalen
Mindre tidsbruk på meldinger
Mindre tid på å samstemme medisinlister


​Økonomi

Færre unødvendige innleggelser
Reduserte pasienttransportkostnader
Drift og forvaltning av eksisterende journalsystemer fjernes
Bruker kan bo lengre hjemme / mindre press på institusjon / mer bruk av velferdsteknologi​Sist oppdatert 29.09.2022