- Må fortsette det gode samarbeidet

Helse Midt-Norge gjør endringer i arbeidet med å innføre Helseplattformen i sykehusene i regionen. Bakgrunnen er en evalueringsrapport som påpeker behovet for mer aktiv eierstyring og oppfølging for å ivareta pasientsikkerhet, feilretting og brukervennlighet for ansatte.

Publisert 21.08.2023

Rapporten fra Boston Consulting Group (BCG) bygger på en omfattende gjennomgang av skriftlig dokumentasjon og et stort antall intervjuer av nøkkelpersoner i forbindelse med innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Den viser et omfattende prosjekt som involverer mange parter der man fra ulikt ståsted også kan ha ulik opplevelse av innføringen.

Med bakgrunn i dette materialet har BCG gjort sine egne vurderinger og kommet med anbefalinger når Helseplattformen skal rulles ut videre for sykehusene i Helse Midt-Norge. Evalueringen som er gjennomført på oppdrag fra styret i Helse Midt-Norge RHF, gir nyttig oversikt og utgangspunkt for å justere organisering av prosjektet for innføring av Helseplattformen i sykehusene i Midt-Norge.

Les hele nyhetssaken på Helse Midt-Norge sine nettsider.

- Helseplattformen AS tar rapporten til etterretning. Det er et nyttig verktøy for det videre arbeidet, at innføringen ved St. Olavs hospital er vurdert av eksterne, sier styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS. 

- Rapporten peker på ulike momenter som vi vil gå dypere inn i, samtidig er det viktig å påpeke at vi allerede har satt i gang prosesser som forhåpentligvis vil kunne svare ut mange av punktene. Det er avgjørende for Helseplattformen AS at vi fortsetter det gode samarbeidet med alle aktører for å komme i mål, sier Garåsen.

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS, er opptatt av å se fremover og at aktørene fortsetter det gode samarbeidet.
Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS, er opptatt av å se fremover og at aktørene fortsetter det gode samarbeidet.