Angående DSA-tilsynet ved St. Olav

I forbindelse med tilsynet fra Direktoratet for strålevern og atomberedskap ved St. Olavs hospital, ønsker Helseplattformen AS å gi følgende kommentar.

Publisert 12.01.2024

Helseplattformen AS er undrende til tilsynets ensidige fokus på løsningen, fremfor en vurdering av rutiner knyttet til videreføring av tidligere manuelle rutiner, når ny teknologi har manglende funksjonalitet.  

Tilsynsmyndigheten går langt i sin vurdering av bakenforliggende årsak knyttet til anskaffelse, utvikling, test og opplæring uten at Helseplattformen AS har vært en del av tilsynet. Dette er også beskrevet i andre rapporter, som det er iverksatt oppfølging av.  

Av våre kunder er det kun St. Olavs hospital som benytter systemer relevant for strålevernets tilsyn. Vi stiller derfor spørsmål til at styringsstrukturen har vært til hinder for St. Olavs ansvar for eget strålevern. 

Helseplattformen AS har for øvrig en omforent plan med St. Olavs hospital om forbedringer knyttet til radiologi, rapportering og meldingsflyt. Vi viser til et godt og velfungerende samarbeid med radiologimiljøet i regionen for å forbedre og ta i bruk løsningen på en best mulig måte.