Spørsmål og svar for fastlegekontor

For fastleg​​​ekontor

​Nedenfor finner du en oversikt over spørsmål vi vet flere fastlegekontor lurer på. Vi har også egne sider med informasjon for fastleger her.

Når vil fastleger og ansatte ved fastlegekontor i de ulike kommunene få innsyn og gjennomgang av løsningen?

Helseplattformen har et eget team som jobber direkte ut mot fastlegekontorene. Dette gjelder kontor med alle driftsformer og i hele Midt-Norge.
 
Kontorene vil få tilbud om møter og webinar hvor de vil få tilpasset informasjon om Helseplattformen og fastlegeløsningen, samt demonstrasjon i bruk av denne. Tidspunkt for informasjonsmøter avhenger av blant annet dagens journalsystem og når kommunen planlegger å ta i bruk Helseplattformen. Vi vil også kunne gi informasjonsmøter på forespørsel. Her ber vi om at dere tar kontakt med deres lokale- eller regionale innføringsleder, eventuelt sender en henvendelse til Helseplattformen på post@helseplattformen.no.

Hvordan reguleres tilgang for innsyn i pasientjournal?

Tilgangsstyringen i løsningen er bygget slik at man skal ha åpen tilgang til sine egne og legekontorets pasientjournaler.

Sammen med fagekspertene har Helseplattformen definert flere kriterier som angir normaltilgang basert på tjenstlig behov.

Brukere blir stanset og er nødt til å oppgi en årsak til adgang i tilfeller hvor systemet ikke identifiserer en behandlingsrelasjon. Dette kaller vi en "knus glasset"-funksjon. Feilklikk vil forekomme, så man vil ha anledning til å "snu i døra" når man møter denne funksjonen. All journalaktivitet blir loggført, også når man forsøker å åpne en journal. På denne måten har man muligheten til å hindre, og fange opp, uønsket aktivitet.

Fastlegen må gjøre en aktiv handling og sende ut notatet for at andre roller enn lege skal kunne se notater skrevet av fastlege (f.eks. sykepleier, psykolog, saksbehandler, sosionom osv.).

Hva er nytten av at sykehusleger og andre skal kunne endre på pasientens medisinliste?

I Helseplattformen ser vi en stor fordel med en felles medisinliste, både for pasienten og for de ansatte i ulike deler av helsetjenesten. Utenom Helseplattformen finnes ingen felles legemiddelliste. Det betyr at endringer fra et ledd i helsetjenesten ikke nødvendigvis gjenspeiles hos en annen aktør. Dette kan føre til feilinformasjon, forsinkelser og dobbeltarbeid.

Hvem blir dataansvarlig?
 
Når fastlegekontoret inngår tjenesteavtale, og tar i bruk løsningen, vil Helseplattformen AS formelt være dataansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern. Dette erstatter databehandleravtalen som kontorene har med sine leverandører i dag.

Hvordan er løsningen tilpasset fastleger?

Fastleger har vært med i arbeidet med Helseplattformen fra starten av. De vil også delta i videreutvikling og forvalte løsningen i årene som kommer. Her kan du lese mer om involveringen og bli kjent med fastlegene som deltar i arbeidet.​
 
Hva må mitt fastlegekontor gjøre for å ta i bruk Helseplattformen og når kan man starte opp?
 
Helseplattformen vil trinnvis bli tatt i bruk av helseaktørene.
 
Legevakta i Trondheim og Øya legesenter tok løsningen i bruk våren 2022, samtidig med Trondheim kommune. 
 
Kommunale fastlegekontor er primært tiltenkt å ta løsningen i bruk samtidig som sin kommune. Fastlegekontor som selv bestemmer sin EPJ vil selv kunne påvirke når de tar løsningen for fastleger i bruk.​


Hvordan kan man som fastlege jobbe effektivt i Helseplattformen?

Effektive arbeidsflater tilpasset fastlegens hverdag er satt opp av fastleger som deltar i utvikling av løsningen.

Det er mange muligheter for personlig oppsett i løsningen inklusiv fargevalg, bruk av flere skjermer, med mer. Det er også gode muligheter for å gjenbruke og dele maler og oppsett med andre.

I tillegg er det en rekke hurtigtaster i løsningen som er lett tilgjengelig fra tastaturet.

Kan journalnotatet redigeres etter at det er signert? 

Notatet kan endres til man signerer besøket. Etter signering vil det fortsatt være mulig for fastlege å endre på notatet. Endringer etter signering vil merkes «revidert», samt beholde det gamle notatet. 
 
Skal fastlegene selv bygge journalene, dvs. redigere og overføre informasjon fra sine journaler til Helseplattformen?

Hele fastlegejournalen, inkludert notater, korrespondanse, epikriser, scannede dokumenter, tidligere sykdommer, faste medisiner osv blir migrert inn i Helseplattformen.

En del nye konsepter i Helseplattformen, som for eksempel en strukturert oversikt over pasientens nåværende helseproblemer (Problemliste) og tidligere sykdommer, lar seg ikke konvertere maskinelt. Dette vil derfor være en del av arbeidet med å ta i bruk nytt journalsystem.

Hvordan dette arbeidet skal fordeles mellom spesialisthelsetjenesten og fastleger må vurderes fortløpende.

Hvor finner fastlegene informasjon i journalen?

Nyttig informasjon om pasienten er lett tilgjengelig for legen i en fane som heter "journalgjennomgang", i tillegg til et oversiktsbilde.

Journalen er søkbar og vil ha rikelig med søkefunksjonalitet. For eksempel kan man søke på "brystsmerter" i søkefeltet og få opp hvilke notater/kontakter brystsmerter har blitt nevnt.

Hvordan vil internmeldinger på kontoret være i systemet?

En mulighet vil være å sende meldinger mellom helsepersonell internt på kontoret. I tillegg kan man også sende en melding til innboks dersom du ønsker det.

Dette kan også tilpasses til å gjelde andre kollegaer i Helseplattformen, men da etter gjensidig avtale.

Støtter Helseplattformen talegjenkjenning og talekommandoer?

Funksjonalitet for talegjenkjenning og som understøtter talekommando kan bestilles som tilleggsfunksjonalitet og vil leveres som en integrert del av løsningen. Dette leveres gjennom nasjonal avtale med Omilon. Pasientjournalen oppdateres løpende mens du snakker. Dette vil gi en gevinst i form av betydelig mindre antall museklikk.

Vil blodtrykkene som er målt bli liggende på et sted slik at det er mulig å se historikken?

Ja. Du vil kunne sammenligne blodtrykk som du har målt med resten av blodtrykkene pasienten har tatt andre steder i helsetjenesten. Det er også mulig å registrere strukturert med forhåndsdefinerte valg på hvordan blodtrykket er tatt, mansjettstørrelse med mer.

Er det mulig å velge om gul huskelapp eller blå huskelapp skal sprette opp når man går inn på pasienter?

Gul huskelapp åpner seg automatisk hvis du har skrevet noe i den. Dette er en personlig huskelapp. Blå huskelapp (gjelder for hele legekontoret) må man trykke på for å åpne. Man kan bruke "mouseover" med musepeker for å se hva som er skrevet. Man ser også om det er skrevet noe når ikonet for huskelapp endrer seg.


Hvordan kommuniserer jeg med aktører utenfor Helseplattformen?

På samme måte som du kommuniserer innad i Helseplattformen. Dersom du sender en henvisning til en aktør utenfor Helseplattformen vil denne automatisk omdannes til en helsenettmelding og sendes til denne aktøren. Epikriser osv fungerer tilsvarende motsatt vei.

Har man integrasjon mot Helsenorge/kjernejournal/sentral forskrivningsmodul/nasjonal E-meldingsstandarder?  
 
En integrasjon er en kobling mellom ulike systemer som gjør det mulig å utveksle data.
  
Helseplattformen vil være integrert mot alle gjeldende nasjonale standarder for e-meldinger og Sentral forskrivningsmodul (SFM) som støtter e-multidose. 

Kjernejournal blir integrert i systemet slik at du ikke trenger en ekstra pålogging.
 
Elektronisk sykmelding er tilrettelagt til bruk for både fastleger og sykehusleger.
 
Helseplattformens innbyggerportal, HelsaMi, er integrert mot helsenorge.no. Pasienter vil ha tilgang til all funksjonalitet i helsenorge.no enten de logger seg inn på helsenorge.no eller via HelsaMi.   

Støtter Helseplattformen integrasjon mot Pasientreiser (NISSY)?
 
Ja, dette er integrert i arbeidsflaten. I tillegg kan brukeren lett se og registrere strukturerte opplysninger knyttet til behov for pasienttransport. Denne informasjonen kan deles og gjenbrukes av andre i Helseplattformen. Du trenger ikke egen NHN-linje (Norsk helsenett) for å rekvirere pasienttransport (NISSY).

Vil det være mulig å jobbe fra hjemmekontoret?
 
Pålogging skjer via sikkerhetsnivå 4/buypass. Du trenger en nettleser, en datamaskin med installert Citrix og et buypasskort/BankID for å logge deg på. Du trenger ikke å bruke Norsk helsenetts hjemmekontorløsning.

Hvordan blir journalflytting til Helseplattformen for fastlegekontor?

Det er gjort og gjøres fortsatt et omfattende arbeid med flytting (migrering) av data fra et EPJ til Helseplattformen.

All data, i henhold til juridiske krav til pasientjournal og juridiske krav til dokumentasjon ved for eksempel tilsynssaker, vil være tilgjengelig i Helseplattformen.

Er Helseplattformen en skybasert løsning?

Ja, serverne vil driftes av Helse Midt-Norge IT (Hemit). Løsningen tilgjengeliggjøres i Citrix, så det stilles kun krav til en gratis Citrix-komponent på den lokale pc-en man jobber fra.

Det vil være noen krav til PC-ene som skal benyttes, men da vi kjører gjennom Citrix så har man ikke høye krav til maskinvare.

Hvor installeres utstyr med programvare som Welch Allyn og Spirare (blodtrykk, EKG, spirometri)?

For Welch Allyn må dette installeres på lokal PC med konfigurasjon slik at det skal kunne åpnes i Helseplattformen. Resultatene lagres og kan deles med andre utenfor kontoret.
 
Helseplattformen vil gjøre integrasjonsanalyser for fastlegekontorene som skal på løsningen, og sette opp de nødvendige integrasjonene for den daglige driften. Per i dag har vi ett fastlegekontor som bruker løsningen, og de benytter Welch Allyn/CardioPerfect.

Når det i senere innføringsløp vil komme andre legekontor med andre løsninger, vil vi se på muligheten for intergrasjon mot disse løsningene.

 

For avtalespesialister og avtalefysiotera​peuter

Endret plan for AVS og AVF

Gitt den nye innføringsplanen til helseforetakene i Midt-Norge er det svært begrenset kapasitet til å arbeide i parallell med analyser og tilpasning av løsning for AVS og AVF. Arbeidet vil ha direkte innvirkning på løsningen til de fremtidige private aktørene, og erfaring fra brukerne vil ha stor betydning for GAP-analysen i arbeidet med å tilpasse løsningen for AVS og AVF. Løsningen for fastlegekontor og legevakt skal forbedres noe som også vil berøre AVS og AVF sin del av løsningen. Det er derfor nødvendig å avvente dette arbeidet, samt gjøre erfaringer fra legekontorer i drift. I og med at innføringsplan for helseforetakene endres, vil arbeidet med avtalespesialister og avtalefysioterapeuter ikke gis høy prioritet.
 

Hva betyr dette? 

Aktiviteten i arbeidet med AVS og AVF tas ned.  Helseplattformen vil likevel invitere til noen møter med prosjektgruppene for å opprettholde kontakten og kontinuiteten. Det er fortsatt et tydelig må at også AVS og AVF tar i bruk Helseplattformen.
 

Spørsmål & svar 

Nedenfor finner du svar på noen av spørsmålene vi vet at avtalespesialister (AVS) og avtalefysioterapeuter (AVF) lurer på. Dette er ikke en uttømmende liste og vi jobber kontinuerlig med å dele informasjon her. Det vil også være spørsmål under "For fastlegekontor" som kan være særlig relevante, så vi anbefaler å lese gjennom disse. Vi gjør samtidig oppmerksom på at mange av svarene du finner her, kan være spesifikke for fastlegene og dermed også noe avvikende fra endelig løsning for avtalespesialister og avtalefysioterapeuter.  
 
Dersom man går til hovedoversikten for spørsmål og svar, finner du blant annet mer generell informasjon, i tillegg til informasjon om de tekniske mulighetene med Helseplattformen som journalsystem.  
 

Hvordan blir løsningen tilpasset avtalespesialister og avtalefysioterapeuter? 

Siden januar 2021 har Helseplattformen AS hatt en egen prosjektgruppe for "prosjekt avtalespesialist" og for "prosjekt avtalefysioterapi". Begge disse gruppene har som overordnet mål å sette avtalespesialister og avtalefysioterapeuter i Midt-Norge, i stand til å ta beslutningen om å ta i bruk Helseplattformen som sitt journalsystem.  
 
De involverte i prosjektgruppene har bidratt i arbeidet med å kartlegge behovene i en tilpasset løsning for spesialister og fysioterapeuter med avtale hos midtnorske kommuner. Det er i fellesskap gjennomført flere aktiviteter og analyser som er viktige for beslutningsgrunnlaget, for å oppnå den overordnede målsettingen. Medlemmene i prosjektgruppene er også viktig for at Helseplattformen skal kunne verifisere, involvere og forankre. 
 
I prosjektgruppen for avtalespesialister sitter det representanter fra avtalespesialistene, sammen med representanter fra deres kontraktspart Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (HMN RHF).  
 
Det er tilsvarende en egen prosjektgruppe for avtalefysioterapeuter. Her sitter avtalefysioterapeuter sammen med representanter fra Trondheim kommune.
(Arbeidet mot avtalefysioterapeuter ble påstartet av Trondheim Kommune allerede i 2018 da de involverte 32 avtalefysioterapeuter fra 11 kommuner i en kartlegging av arbeidsflyt. Arbeidet som tas videre av Helseplattformen tar også utgangspunkt i dette arbeidet.)
 
Et viktig, overordnet prinsipp i arbeidet med Helseplattformen er at sluttbrukerne selv bidrar i utformingen av løsningen. Gjennom en faglig beslutningsstruktur er det representanter for brukerne som bestemmer både oppsett i løsningen og arbeidsflyt. Over 400 fageksperter fra hele helsetjenesten i Midt-Norge har i flere år vært involvert, slik at det tas et felles ansvar for at løsningen skal fungere godt for alle som skal bruke den.

Sist oppdatert 25.04.2023