Spørsmål og svar

Helseplattformen vil påvirke mange, både ansatte i helsevesenet, pasienter og brukere.
Under finner du oversikt over en rekke tema og spørsmål vi vet mange lurer på. Om du ikke finner det du leter etter, ta gjerne kontakt.​
 
Se også svar på spørsmål fra sykehusansatte her​ på St.Olavs nettsider.

Generelt om Helseplattformen

Helseplattformen er ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 
Det er både navnet på et IT-system, prosjektet som innfører dette, og det offentlig eide selskapet Helseplattformen AS.
 
Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og flere andre kommuner (se oversikt her​). Alle kommuner i Midt-Norge kan bli medeiere dersom kommunestyret vedtar det.
 
Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. 
 
Helsepersonell fra Midt-Norge har bygd og tilpasset denne løsningen for alle fagområder i helsetjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov.
 
Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utvikling av pasientportalen HelsaMi.
Helseplattformen er et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste - bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal".
 
I tillegg til løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon er Helseplattformen et fagsystem som skal støtte helsepersonell i pasientbehandlingen. Med nytt og moderne verktøy kan de bruke mindre tid på papirarbeid og dobbeltføring i flere ulike systemer, som er en stor tidstyv i dag. Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom pasientportalen.
 
Pasientjournalen bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring, levert av IBM Norge.
 

Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen i mai 2022 og ble første kommune til å erstatte alle systemer innenfor helse og velferd med ett felles system. Laboratoriene ved sykehusene i Midt-Norge har brukt systemet siden 2020 (St.Olavs hospital) og 2021 (Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal). 
 
St. Olavs hospital og seks kommuner på Fosen og i Fjellregionen tok i bruk løsningen i november 2022.
 
Epic Systems Corporation leverer teknologien bak pasientjournaler og pasientadministrasjon til store og små aktører innen helsetjeneste verden over. Flere ledende sykehus, helse- og utdanningsinstitusjoner i USA bruker teknologien, og den er i bruk eller under innføring i blant annet Nederland, Australia, Storbritannia, Danmark og Finland. 

Når du får helsehjelp dokumenteres data om deg i flere ulike journaler og datasystem. Alle sykehus i Midt-Norge bruker samme journalsystem, men kommunene, fastlegene og avtalespesialistene bruker egne og ulike systemer. Én kommune kan ha ulike systemer på sykehjem, legevakt og helsestasjon, mens fastlegen bruker sin egen journalløsning. Disse snakker ikke automatisk sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Det betyr også at pasienter og brukere ofte må gi samme informasjon til ulike instanser, og medfører en viss risiko for at opplysninger som f.eks. medisinlister ikke er oppdaterte.

De ulike systemene har blitt innført til ulik tid og har ikke vært samordnet.  Helsevesenet henger etter når det gjelder enkel samhandling innenfor IKT.  Strenge lover og retningslinjer er også blant grunnene. Nasjonalt pågår mye utviklingsarbeid for å bygge samhandlingsløsninger som kan binde de ulike systemene sammen. 

De to største leverandørene til Helseplattformen er Epic Systems Corporation og IBM Norge. Epic er verdensledende på journalverktøy i helsetjenesten og systemet brukes blant annet i USA, Nederland, Storbritannia, Sveits, Danmark og Finland. Kjente universitetssykehus som bl.a. Mayo-klinikken, Johns Hopkins og Yale i USA, samt Cambridge i London og Helsinki bruker systemet. I Midt-Norge er det tilpasset etter krav og spesifikasjoner fra nesten 500 helsepersonell fra alle fagområder og hele regionen.
 
I mai 2019 ble kontrakt inngått med IBM Norge om å levere sikkerhetsløsningen som skal håndtere automatisert pålogging og tilgangsstyring. Dette kalles IAM-løsning, "Identity Access Management".
 
Flere selskap er inne med mindre leveranser, for eksempel Pexip som leverer videokonsultasjon, Omilon som leverer talegjenkjenning, flere leverandører av innhold som skåringsverktøy, og så videre.
 
Helseplattformen har også bygd nærmere 100 integrasjoner mot andre systemer.​​

​Alle sykehusene i Midt-Norge må anskaffe nytt journalsystem. Helse Midt-Norge er eneste kunde av det systemet som brukes i dag og dette vil i framtida ikke lenger fornyes av leverandøren. For å kunne sette pasienten i fokus, ble det allerede i 2012 uttrykt ønske om at en anskaffelse skulle ta med kommunedelen av helsetjenesten i arbeidet.

40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet vil merke endringer. Mange vil få nytt arbeidsverktøy å forholde seg til. Alle innbyggerne i Trøndelag og Møre og Romsdal vil merke endringer, det vil si 720 000 innbyggere.

​Trondheim kommune var først ute med å innføre Helseplattformen i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor i mai 2022. 
 
​De ulike kommunene og helseforetakene planlegger å koble seg på Helseplattformen på ulike tidspunkt. Oversikt over status for innføring av løsningen finnes her.

Helsetjenesten i Midt-Norge har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å være nasjonal utprøvingsregion gjennom Helseplattformen. Dette er ett av flere steg på veien fram mot det nasjonale målet "Én innbygger - én journal". Helseplattformen er altså del av den nasjonale e-helsestrategien og samarbeider tett med Direktoratet for e-helse som har ansvaret for denne utviklingen. Løsningen som utvikles for Midt-Norge skal samhandle med de nasjonale løsningene som Kjernejournal, Helsenorge.no og mye mer.
 
Felles Kommunal Journal​ er et forprosjekt i regi av KS som arbeider med muligheten for fellesløsninger for alle kommunene i Norge unntatt Midt-Norge. Det nasjonale Program for Digital samhandling skal sørge for bedre informasjonsflyt mellom de ulike aktørene som tilbyr offentlige helsetjenester. De andre helseregionene - Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest - skal ikke skifte ut systemene i sine sykehus, men videreutvikle dagens løsninger. Alle disse tiltakene er del av den nasjonale e-helsestrategien, og Helseplattformen ligger noen år foran i tid.
 
Helseplattformen og Midt-Norge er de eneste som dekker både sykehus, kommuner, fastleger og private i én, felles løsning. 
 

​Helseplattformen er et stort organisasjonsutviklingsprosjekt for sykehus og kommuner, samtidig som det er et av Norges største IT-prosjekt.
En stor og kompleks anskaffelse er gjennomført. Over 4000 krav ble utarbeidet for løsningen som skulle kjøpes. Systemet skal støtte pasientbehandling på alle fagområder i helsetjenesten. 
 
Tilbudene fra leverandørene i en slik konkurranse skal evalueres nøye av et stort antall fagfolk, og formelle møter skal avholdes samtidig som man passer svært nøye på likebehandling av alle leverandører. Å velge bort leverandører krever en svært grundig begrunnelse og skal gjennom kvalitetssikring og flere beslutningsorganer.
 
Etter at anskaffelsen sto igjen med én leverandør, fortsatte forhandlinger og dialog. Endelig tilbud ble levert i desember 2018 og kontrakt ble signert i mars 2019. 
Etter kontraktsignering ble det gjennomført detaljert planlegging sammen med leverandøren Epic og med helseforetakene og kommunene. Planene må stadig oppdateres og detaljeres for å få på plass alt i tide når en slik endring skal gjennomføres i så store organisasjoner.
 
I tillegg til ansatte i Helseplattformen AS deltar over 400 fageksperter fra sykehus, kommuner og næringsdrivende fastleger, inn i arbeidet i ulike stillingsprosenter. Fagekspertene deltar i beslutninger om hvordan løsningen settes opp og tilpasses, i test og planlegging av opplæring. 
 
Fagekspertene er del av en faglig beslutningsstruktur​. Når beslutningene er tatt, bygges den aktuelle delen av løsningen i samsvar med det fagfolkene har bestemt. Alt som bygges blir demonstrert for fagekspertene, og når det er godkjent skal alt testes.
 
Omfattende arbeid med integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes, er store arbeidsprosesser.
Opplæring er et eget, stort prosjekt. Mange instruktører er rekruttert  og må selv gjennomgå trening og sertifisering før de kan lære opp andre. Over 40 000 personer har sitt arbeid i helsetjenesten og skal ta verktøyet i bruk.

Styret i Helse Midt-Norge RHF bestemte i styremøte 8. februar 2019 å tildele kontrakt til Epic Systems Corporation. Dette skjedde ca 600 dager etter at anbudskonkurransen startet. Ti andre leverandører eller grupperinger av leverandører deltok, og fem av disse ble tatt med i den videre prosessen. Tilbudene ble evaluert i et stort apparat av helse- og IKT-personell og Epic var den som best svarte ut kravene fra helsepersonell i midtnorske sykehus og kommuner. 
Søkerne ble vurdert på tre hovedkriterier:
  • kapasitet
  • referanser
  • finansiell styrke
Epic var altså det selskapet som best svarte ut kravene stilt av helsetjenesten i Midt-Norge.
Du kan lese mer om Epic på leverandørens egne nettsider.


IBM Norge leverer en automatisert løsning for tilgangsstyring. De vant kontrakten på sikkerhetsløsning (IAM) med Commfides som underleverandør. I tillegg er mange mindre selskap med som underleverandører, både norske og internasjonale. Det er bygd integrasjoner til over 100 andre fagsystemer, administrative systemer og nasjonale løsninger. 

Ett eksempel på et selskap som dette er norske Pexip, som leverer løsning for videokonsultasjon. En integrasjon mot Epic-løsningen kan også åpne for leveranser til andre kunder av Epic verden over.

Accenture Norge er underleverandør leid inn av Epic med sitt avdelingskontor i Trondheim.​

Helseplattformen har i tråd med oppdraget basert noe av bemanningen på innleie. Dette skyldes dels at et prosjekt skal løse mange midlertidige oppgaver og dels at det er vanskelig å finne tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i den offentlige helsetjenesten. Hemit (Helse Midt-Norge IT) og de andre helseforetakene samt flere kommuner bidrar med folk. I tillegg er flere konsulenthus med base i Trondheim deltakere i prosjektet -  Sopra Steria, EY, Metier m.fl. Disse deltar med kompetanse og kapasitet på prosjektstyring, IT, informasjonsforvaltning, integrasjoner, datamigrering (flytting av data fra eldre systemer), samt en del helsepersonell.

Etter at styret ga klarsignal til en fremtidig driftsorganisasjon på minst 240 årsverk har Helseplattformen startet arbeidet med å rekruttere folk i faste stillinger.Sist oppdatert 17.01.2023