Beslutningsstruktur

Beslutningsstrukturen er ansvarlig for å fatte faglige beslutninger som berører helse, data og IKT-problemstillinger i løsningen.

Løsningen skal konfigureres basert på beslutninger som fattes i beslutningsstrukturen, og alle beslutninger om faglig innhold i løsningen skal fattes av riktig nivå i denne strukturen.

Beslutninger skal bygge på enighet og dersom man ikke blir enige, skal saken løftes opp til det neste nivået i strukturen.

Beslutninger som utelukkende berører Trondheim kommune eller helseforetakene, fattes av denne parten alene. Beslutninger som berører begge skal tas av den felles beslutningsstrukturen.

Beslutningsstrukturen i Helseplattformen.

Nivå 1

Fageksperter og fagekspertgrupper tar beslutninger om konfigurasjon og oppsett av løsningen, og verifiserer at det settes opp i samsvar med beslutning. Så langt det er mulig skal beslutninger tas på dette nivået og bygge på konsensus (enighet). Dette er i samsvar med prinsippet om å ta beslutninger nærmest mulig der helsetjenester ytes.

Fagekspertene har ansvar for å ta problemstillinger inn i regionale konsensgrupper, diskutere med kolleger, få innspill, forankre beslutninger også videre.

I noen tilfeller vil det være behov for å eskalere til neste nivå i beslutningsstrukturen; felles beslutningsgruppe. Dette gjelder dersom fagekspertene ikke er i stand til å oppnå enighet eller dersom beslutningen ligger utenfor fagekspertenes mandat.

De fleste fagekspertgrupper har en begrenset oppgave og vil avvikles når «oppdraget er utført». Enkelte andre grupper vil ha en mer permanent karakter og møtes over tid (det som kalles «fagråd» i figuren). Dette gjelder grupper som har et helhetlig og bredere virkeområde f.eks. innen datavarehus/rapportering eller legemidler. Saker fra disse gruppene vil også bli eskalert til felles beslutningsgruppe dersom de går utover mandatet til fagekspertnivået og/eller det er behov for forankring på ledelsesnivå.

I samarbeidsavtalen er mandatet til Fagteam data beskrevet slik:

Fagteam data skal få relevante saker fremlagt fra innføringsprosjektet og fra beslutningsstrukturen for øvrig for vurdering og beslutning innen områdene:

 • Bruk av data
 • Terminologi
 • Kodeverk
 • Informasjonsstandarder
 • Grunndata

Fra prosjektet ser vi behov for å behandle konkrete saker innen bl.a.:

 • Transisjonsarkitektur
 • E-meldinger og samhandlingsavtalen
 • Krav og grensesnitt mot organisasjonene på f.eks. forvaltning av grunndata
 • Bruk av terminologi og kodeverk i løsningen – f.eks. bruk av SNOMED CT. Mapping mot kodeverk/klassifikasjoner.
 • Informasjonssikkerhetssaker
 • Integrasjon
 • Valideringsstrategi/regler for konverterte data

I tillegg til Fagteam data er det opprettet en fagekspertgruppe kalt «BI Steering» (BI betyr virksomhetsdata). Denne gruppen skal behandle saker om funksjonalitet i Cogito-applikasjonen, samt sikre felles prioritering og standardisering på tvers av aktørene når det gjelder analyse- og rapporteringsområdet.

I samarbeidsavtalen er mandatet til fagteam IKT beskrevet slik:

Fagteam IKT skal få relevante saker fremlagt fra innføringsprosjektet og fra beslutningsstrukturen for øvrig for vurdering og beslutning innen områdene:

 • Bruk av teknologi
 • Tekniske løsninger
 • Integrasjoner
 • Tekniske standarder

Fra prosjektet ser vi behov for å behandle konkrete saker innen bl.a.:

 • Standardisering av sluttbrukerutstyr
 • Standardisering av medisinsk utstyr
 • Forberedelser til anbefalinger om investering i sluttbrukerutstyr og medisinsk utstyr
 • Strategi for bruk av mobile løsninger
 • Helseplattformens samspill med ulike it-driftsmodeller hos aktørene
 • Teknisk informasjonssikkerhet
 • Tekniske forutsetninger
 • Helseplattformens tekniske plattform og IAM

Nivå 2

Felles beslutningsgruppe skal ta beslutninger når fagekspertnivået ikke kommer til enighet eller de ønsker forankring på nivået over. Gruppen er sentral i gjennomføringen og må være rigget for å ta beslutninger hyppig.

Felles beslutningsgruppe består av representanter fra alle aktørene i arbeidet med felles pasientjournal, og tar også beslutning i faglige spørsmål av mer prinsipiell og strategisk art, inkludert omfang.

Gruppen har faste ukentlige møter. Denne gruppen utgjør også Executive Steering Committee (ESC) en gang i måneden eller ved behov.

Nivå 3

Trondheim kommune og Helse Midt-Norge har egne interne styringsgrupper hvor saker som eskaleres til dette nivået behandles ved behov.

Trondheim kommune og Helse Midt Norge organiserer selv sekretariat for sine beslutningsgrupper.

Nivå 4

Eiermøtet er det øverste nivået i beslutningsstrukturen og består av to representanter for helseforetakene på den ene siden og to representanter for kommunene på den andre siden, hvorav minst en fra Trondheim kommune.

Eiermøtet kan treffe beslutning i alle saker som angår samarbeidet innenfor rammene av samarbeidsavtalen, herunder faglig innhold i løsningen, utvidelse av samarbeidet og oppgaveforskyvning.

Sist oppdatert 11.02.2020