Effektmål

Hva skal Helseplattformen gi oss? Programmet er mye mer enn et bytte av IT-system. Det er et redskap for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste.

Effektmålene beskriver ambisjonene for den nytteeffekten programmet skal skape for virksomhetene og helsetjenesten i Midt-Norge. Programmet har forholdt seg til effektmålene gjennom hele anskaffelsesprosessen og i arbeidet med krav til løsningen og evaluering av tilbud.

Helseplattformen må inneholde aktiv klinisk beslutningsstøtte. Dette innebærer forenklet tilgang til oppdaterte og standardiserte behandlingsprosedyrer, som bidrar til å sette helsepersonell bedre i stand til å gjøre rette kliniske valg, samt gi økt trygghet for at all relevant informasjon om pasientene er gjort tilgjengelig. Dette vil sikre god kvalitet og redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen og helsetilbudet i Midt-Norge.

Helseplattformen må gi muligheter for å benytte og dele klinisk innhold (kliniske retningslinjer, prosedyrer og protokoller, pasientforløp og behandlingsplaner) med andre nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljø. Dette vil gi helsepersonell enkel og effektiv tilgang til kunnskap om klinisk informasjon, og ny kunnskap vil kunne distribueres raskt i hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Helseplattformen må gi innbyggerne mulighet til å kontrollere, korrigere og komplettere egne helseopplysninger gjennom enkel og sikker tilgang til egne helseopplysninger. Dette vil gi innbyggerne bedre oversikt og mer kontroll over eget behandlingsforløp, og sette den enkelte i stand til å ta en mer aktiv del i egen behandling.

Helseplattformen skal understøtte en mer effektiv innføring av helhetlige og standardiserte pasientforløp, samt forbedre oppfølging av pasientforløpene. Innføring av helhetlige og standardisert pasientforløp hvor pasientinformasjon deles mellom nivåene i helsetjenesten vil bidra til å fremme en samhandlende og effektiv helsetjeneste.

Helseplattformen må dokumentere helseinformasjon i en strukturert form og gjøre data mer egnet til bruk i forskning og medisinske studier. Dette vil bedre arbeidsvilkår for de som driver forskning ved at det vil være mulig å foreta mer avanserte søk, uttrekk og sammenstilling av data som omfatter både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Helseplattformen skal gi tilgang til et bedre og bredere datagrunnlag, og et bedre verktøy for planlegging og bruk av ressurser på tvers av helsetjenesten. Dette vil gi mulighet for å ta ut styringsdata som følger pasientforløpene på tvers av helsetjenesten, og vil gi de ulike institusjonene tilgang til hverandres behandlingsplaner. Dette inkluderer hvor i forløpet pasienten befinner seg, som vil gi spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bedre forutsetninger for planlegging av drift og tilrettelegging for at behandling skjer på laveste effektive omsorgsnivå.

Helseplattformen vil, ved å bygge på strukturerte data, gi et vesentlig bedre grunnlag for måling av kvalitet og behandlingsresultat. Dette vil gi ledere og fagmiljøer tilgang til bedre og mer relevant styringsinformasjon, for eksempel gjennom sanntidsmåling av pasientforløp og arbeidsprosesser. Dette vil gi et solid datagrunnlag som kan brukes til kvalitetssikring, fagutvikling og kontinuerlig forbedring i den daglige driften.

Helseplattformen vil bygge på at data registreres én gang i systemet og deretter gjenbrukes, slik at unødvendige manuelle oppgaver knyttet til dokumentasjon og innhenting av helseopplysninger kan automatiseres. Dette vil bidra til at helsepersonell får frigjort tid, som tidligere har medgått til å registrere data flere ganger i ulike fagsystemer og kvalitetsregister, som heller skal benyttes til mer pasientkontakt. I tillegg vil dette gi helsepersonell og pasient bedre informasjon og oversikt over behandling og forløp.

Helseplattformen vil bygge på nasjonale kodeverk, informasjonsstandarder og terminologier, inklusive det som vil utvikles igjennom arbeidet med «Én innbygger – én journal».

Den fremtidige løsningen skal bidra til at innbyggerne kan bo lengre hjemme ved at  ny teknologi understøtter tjenestene og fremmer dialog, samspill, informasjon, innsikt og trygger pasient/pårørende/ansatte i hverdagen og i utøvelsen av tjenestene.

Den fremtidige løsningen skal understøtte generiske forløp som er basert på innbyggerens samlede funksjonsnivå. Dette kan medføre at det offentlige gjennom tidlig innsats reduserer behovet for kostbar behandling og opphold ved statlige eller kommunale institusjoner. Forebyggende arbeid som fremmer egen mestring vil være sentralt i dette.

 
Sist oppdatert 24.10.2019