Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon er et viktig virkemiddel for at Helseplattformen og helsetjenestene skal oppnå sine mål. Helseplattformen ønsker derfor å legge best mulig til rette for at forsknings- og innovasjonsprosjekter blir satt ut i live.

Helseplattformens mål er å gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.  

Innovasjon

Helseplattformen er et av Norges største helseinnovasjonsprosjekter. Den nye samhandlingsplattformen som innføres i perioden 2022 – 2025 vil være en katalysator for innovasjoner i helsetjenesten i Midt-Norge de kommende årene. 
 
Det vil komme nye produkter, tjenester og prosesser som vil bidra til å forbedre klinisk praksis. 
 

For å understøtte helsetjenesten i Midt-Norge sitt arbeid med innovasjon har vi utarbeidet en innovasjonsstrategi for Helseplattformen AS for perioden 2022 til 2025.​ Innovasjonsstrategien skal bidra til at våre eiere og kunder oppnår sine mål og strategier, samt bidra til å realisere mål og tiltak fra årlige styringsdokument for Helseplattformen.

Oppdraget til Helseplattformen er å bidra til å realisere «En innbygger – en journal» for helsetjenesten i Midt-Norge. Det skal Helseplattformen gjøre gjennom å være en ledende innovasjonspartner i digital samhandling som er vår visjon.   

Vi har definert to satsningsområder i strategien. Den første og viktigste er å støtte aktørenes innovasjonsarbeid som innebærer at vi skal tilrettelegge for og samhandle med helsetjenesten, innbyggere, leverandører, forsknings- og utviklingsmiljø og andre relevante aktører om innovasjon. 

Det andre satsningsområdet er å etablere systematisk innovasjonsarbeid i Helseplattformen som omhandler å etablere et ledelsessystem for innovasjon hvor lederskap, kultur, planlegging, støtte, utvikling og læring står sentralt.


Overordnede mål for de strategiske målgruppene  

​​Pasient og innbygger

​Eiere og kunder

​Sammen med innbygger, kunder og øvrige samarbeidspartnere bidrar vi til å skape pasientens helsetjeneste.
Vi er en brobygger og proaktiv rådgiver med sterke relasjoner til FOUI-miljø, og sammen jobber vi for å utvikle nyttige innovasjoner som tas i bruk av helsetjenesten.​

​Leverandør og helseklynger

​​M​​​yndigheter, offentlige aktører og FOUI

​Vi er en dyktig tilrettelegger for privat-offentlig samarbeid i lag med våre kunder, leverandører, helseklynger og andre aktører.
​Vi tar en ledende rolle i nasjonalt utviklingsarbeid innenfor utvalgte områder og tiltrekker oss fremragende forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Sentrale tiltak i perioden 2022-2025:
  • ​​​​Tilby tjeneste(r) for uthenting av data til forskning, innovasjon, virksomhetsstyring og presisjonsmedisin, og bidra aktivt i etablering av Helsedatasenter i Midt-Norge
  • Pasient- og innbyggerdrevet innovasjon blant annet gjennom HelsaMi
  • Bidra til at virksomhetene tar i bruk beslutningsstøtte innen kunstig intelligens på en forsvarlig måte
  • Følge opp initiativ og prosjekter innen forskning og innovasjon som har/ønsker samarbeid med Helseplattformen
  • Samhandle om felles innovasjonsprosess og medarbeiderdrevet innovasjon
  • Tilby en test- og utviklingsarena for leverandører og FOU-miljø (sandkasse), og ha oversikt over områder som leverandører kan innovere på
  • Følge opp kommuners behov innen tjenesteinnovasjon og tilkobling av velferdsteknologisk utstyr gjennom velferdsteknologisk kn​utepunkt (VKP)
  • Kommunikasjonsarbeid mot leverandører om muligheter som ligger i Epic App Market, Open Epic utviklerplattform og grensesnitt
  • Samarbeide med gevinstnettverk om realisering av gevinster fra forsknings- og innovasjonsprosjekter tilknyttet Helseplattformen
  • Innføre ledelsessystem for innovasjon (ISO56002)​​

Pågående prosjekter:​


Eksterne: ​
​Deltakelse i forprosjekt etablering av Midt-norsk helsedatasenter 
Bidra inn i innovasjonsprosjekter fra helseforetakene og kommunene 

Interne: 
​Utprøving og validering av kunstig intelligens av AI/maskinlæringsprosjekter
Konseptutredning sandkasseløsning i Helseplattformen ​

Helseplattformen har inngått avtale med det amerikanske selskapet Epic for kjøp av journalløsningen. 

Gjennom Epic økosystem kan du som leverandør utvikle, teste og markedsføre dine produkter, og potensielt nå et stort internasjonalt marked.  ​​

Epic App Market og Open Epic 


Ved hjelp av  Epics utviklerprogram , kan tredjepartsleverandører utvikle og tilby helseapper integrert med Epic gjennom Epic App Market. Det norske teknologiselskapet Pexip har allerede benyttet seg av denne muloigheten. Epic App Market er tilgjengelig for alle kunder verden rundt, og som leverandør kan du potensielt nå et stort globalt marked med dine løsninger. 

Gjennom Open Epic​, kan utviklere selv teste ut hvordan de kan integrere sin løsning til Epic eller utvikle en app. Du kan enkelt registrere deg og velge hvilket utviklerprogram du foretrekker. 

Som leverandør har du tilgang til bransjestandard grensesnittmetoder som Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), SMART om FHIR -autentisering, HL7 -grensesnitt​ og CDS Hooks ekstern beslutningsstøtteintegrasjon, i tillegg til Epics private API-er for å bygge din app. Du kan også ende-til-ende-teste appen i et App Market-sandkassemiljø. 

Hvis du har inngått samarbeidsavtale med en av våre kunder om integrasjon mot Helseplattformen, kan du benytte Open Epic for å designe og bygge et «proof of concept» for å bygge appen og teste den i Epic sandkassemiljø. ​

Helseplattformen-sandkasse
Helseplattformen er i gang med planlegging av en sandkasseløsning som skal være en arena for uttesting av innovasjoner for helsenæring og FOU-miljø. 

​Planlagt lansering av sandkassen er etter innføring av Helseplattformen. ​

Se webinar om innovasjonsmuligheter
​ 

Webinar for det norske leverandørmarkedet

23. november arrangerte Helseplattformen, i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech, et eget webinar om hvilke innovasjons- og integrasjonsmuligheter som ligger i løsningen. Webinaret kan sees i opptak.
Se opptak av webinaret
Se webinaret i opptak


Forskning

I Helseplattformen ligger det funksjonalitet som forenkler et forskningsprosjekt fra det opprettes og helt til resultatene er publisert og rapportert.

 
Helseplattformen kan understøtte to typer forskningsscenarioer:


Analyseverktøy i løsningen letter planleggingen av studier ved at man på en enkel måte kan se hvor mange pasienter som møter inklusjons- og eksklusjonskriteriene til en studie.

 
Det blir enklere å rekruttere pasienter ved å benytte pasientportalen HelsaMi for å rekruttere og innhente samtykke for deltagelse i studie. Pasienten kan fylle ut og sende inn spørreskjema i HelsaMi.
 
For hver enkel studie kan det forhåndsdefineres forordningspakker, og det blir enklere å samkjøre undersøkelser som for eksempel prøvetaking. På den måten slipper pasienten ekstra belastning med å møte opp til egne avtaletidspunkt bare for å få informasjon om studien.
 
I tillegg er det andre støttende funksjonaliteter som vil være tilgjengelig og relevante for forskning. Eksempler på dette er registrering av data som høstes fra medisinsk teknisk utstyr og andre eksterne systemer, samt monitorering av pasientens helsetilstand og reaksjon på behandling under en studie.


Med Helseplattformen vil virksomhetene som tar i bruk løsningen få tilgang på større grad av strukturerte data enn i dag.  Disse kan sammenstilles med eksterne data i løsningens datavarehus. Forskeren kan ta ut rapporter i Helseplattformen eller data kan eksporteres til eksterne, sikre lagringsløsninger, for analyse.

Forskning i prosjektet

For regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljø er Helseplattformen en attraktiv arena for forskning.
Forskningsprosjekter skal gi tilgang på kompetanse og forskningsresultat av relevans for Helseplattformen. Ved siden av å bidra til ny kunnskap om e-helse er det viktig at forskningen gir direkte nytte under innføringsprosjektet ved at kunnskapsmiljø arbeider tett sammen med medarbeiderne i prosjektet og med mottakerne av den nye journalløsningen i virksomhetene. Kunnskapen vil også kunne bidra til å styrke grunnlaget som beslutningene i prosjektet blir tatt på.

Forskning på Helseplattformen skal være av høy kvalitet og bidra til at Helseplattformen innfører av et nytt journalsystem med tilgang på relevant og oppdatert kunnskap. En vellykket innføringsprosess vil etterfølges av betydelig tjenesteinnovasjon, som igjen bør følges opp med forskning. Helse Midt-Norge RHF har et strategisk samarbeid med NTNU og andre kompetansemiljø. Direktoratet for e-helse har utarbeidet en egen rapport som peker på det nasjonale kunnskapsbehovet på e-helseområdet.
 


​Et eget råd i Helseplattformen er nedsatt for å diskutere tiltak, innspill og prioriteringer i tilknytning til forskningsaktivitetene. 
 
Dette er medlemmene:
 
Portrettbilde av Nina Kongshaug

Nina Kongshaug

Avdelingsdirektør for medisin og analyse

En kvinne med blondt hår

Hilde Berg Karlsen

Innovasjonskoordinator

En mann som smiler til kameraet

Arild Faxvaag

Seniorrådgiver

En mann med briller

Roger Skoglund

Kontraktsforvalter

En person med armene krysset

Inger Johanne Bakken

Forskningskoordinator


Seksjon Forskning og innovasjon ledes av Håkon Haaheim. Roller tilknyttet seksjonen er forskningskoordinator, innovasjonskoordinator og rådgivere innenfor forskning, kunstig intelligens, stordata, maskinlæring og datadeling.

For spørsmål, kontakt oss gjerne på foi@helseplattformen.no 

Ansatte i seksjon Forskning og innovasjon. 

 
 

 

Sist oppdatert 11.11.2022