Opplæring

Alle som skal ta i bruk den nye løsningen skal tilbys relevant og tilpasset opplæring.

​Målet for opplæringen er å gi sluttbrukerne ferdigheter i å håndtere sin hverdag med bruk av Helseplattformen. Dette inkluderer både ferdigheter i å håndtere selve systemet for den enkelte, men også ferdigheter/kompetanse i hvordan journalsystemet som ett felles, strukturert system knytter alle involverte aktører sammen i en teambasert helhet.

Overordnet plan for opplæring

Hovedaktivitetene for prosjektet er å planlegge organiseringen og logistikken rundt opplæringen og lage innholdet i opplæringen. Til sist kommer selve opplæringsaktivitetene (opplæring av instruktører, superbrukere og sluttbrukere).

Formål: Målet med prosjektplan er å ha en plan som gir en felles forståelse for hvilke aktiviteter prosjektet skal gjennomføre og når dette skal jobbes med. Planen med sine milepæler og datoer vil være styrende for prioritering av tidsbruk i prosjektet.

Målet med førende prinsipper for opplæring er at man har en omforent og vedtatt beskrivelse av de hovedprinsippene man ønsker når det gjelder sentrale elementer for opplæringen i samarbeidet mellom Helseplattformen og de lokale innføringsprosjektene. Ett eksempel er hva som skal til for at ansatte skal få tilgang til den nye løsningen. Prinsippene er en viktig avklaring som gir tydelige føringer for ledelse på alle nivå i organisasjonene.

Arbeidet gjøres gjennom nettverk for opplæring som har deltakere fra Helseplattformen og alle lokale innføringsprosjekt. Dokumentet med forslag til prinsipper var oppe i ESC den 5. desember, og i SDS 18. desember. Trondheim kommune finner dato i sin ledergruppe for å vedta prinsippene.

Formål: Hvordan kan vi oppnå at ansatte får god opplæring i akkurat det de trenger ferdigheter og kompetanse i, på en måte som er tiltalende og forståelig?

For å besvare dette trenger vi å kartlegge målgruppene og på hvilke måter målgruppene lærer best. Dette er det mye erfaringer om i helseforetakene og i kommunene. Leverandørens opplæringsmetodikk bygger på e-læring og klasseromsundervisning. I prosjektet ønsker vi midlertid å være innovative, og vurdere muligheten for å ta i bruk nyere metoder som kan legge til rette for økt lærevillighet. Dette innebærer også muligheten for å ta i bruk teknologi.

Strategiprosessen startet 14. november og varer frem til 1. mars. Strategiprosessen skal være et felles arbeid for å vurdere behovene opp mot mulighetene vi har, før vi tar et valg om hvilke hovedmetoder vi ønsker å satse på. Forslaget tas så med inn i beslutningsstrukturen for forankring. Vi foreslår at opplæringsstrategien skal godkjennes i ESC. Nettverk for opplæring har oppnevnt en arbeidsgruppe som leder an i dette arbeidet.

Alle lokale innføringsprosjekt jobber sammen med Helseplattformen AS på dette, og aktører innenfor og utenfor organisasjonene vil bli involvert ved behov i prosessen.

I utarbeidelsen av opplæringsstrategien vil det gjennomføres to workshops 16. januar og 6. februar 2020. Her deltar opplæringsnettverket og andre representanter fra helseforetak og kommunen.

Formål: Kurskatalogen vil si noe om hvilken opplæring som blir tilbudt for de ulike rollene. Timeplanen vil si noe om når opplæringen vil bli tilbudt. Dette vil være grunnlaget for påmelding til opplæringen.

Innføringsprosjektene vil være kontinuerlig involvert i dette arbeidet gjennom opplæringsnettverket. Rolleanalysen er et grunnlag for å kunne lage katalogen, det samme er drøftinger om hvilke lokaler man har mulighet til å bruke til opplæringen.

Prosessen som skal gi oss en opplæringsstrategi vil også påvirke dette arbeidet med tanke på hvilke typer kurs vi kommer til å gi og hva dette krever av praktiske rammer.

Pensumdesign og opplæring

Curriculum build er design av pensum, basert på hvordan løsningen settes opp og hvordan arbeidsflytene blir. Opplæringsmateriellet blir designet basert på kunnskap om hvordan løsningen blir tilpasset til vår helseregion. Dette arbeidet går som planlagt på nyåret, samtidig som arbeidet med opplæringsstrategien pågår.

Det blir opplæring av ulike grupper:

  • Pilottrening (mars 2021): Før instruktørene kommer inn til opplæring, foretar man en pilottrening for å gjennomgå, evaluere og justere treningsopplegget. Man trenger da ulike grupper å teste opplæringen på. Det vil være hensiktsmessig å teste opplæringen på noen av fagekspertene samt noen av deres kolleger som ikke har hatt en definert rolle i Helseplattformen. Opplæringsansvarlige for hvert område vil i samarbeid med ledende fageksperter sette opp forslag til hvem som bør være med på pilottrening. Forslagene vil så tas inn i opplæringsnettverket for forankring og godkjenning.
  • Instruktører: Disse kommer inn til opplæring i april 2021, og får full opplæring før sommeren 2021. Vi ser for oss rekruttering (gjennom intern utlysning i innføringsorganisasjonene) og deretter en rekrutteringsprosess i samarbeid mellom Helseplattformen og innføringsprosjektene.
  • Superbrukerne kommer inn rett etter ferien 2021 for å få opplæring. Hele teamet bestående av prosjektleder opplæring, koordinator for opplæringen, opplæringsansvarlige for de ulike fagområdene, instruktører og superbrukere vil så gjøre de siste forberedelser før gjennomføringen av hoveddelen av sluttbrukeropplæringen starter. Trondheim kommune har allerede rekruttert sitt superbrukerapparat, inkludert koordinatorer. Rekruttering av superbrukerapparat vil bli et tema i opplæringsnettverket den nærmeste tiden. 

11. november 2019 ble det opprettet et nettverk for opplæring bestående av representanter fra alle innføringsprosjektene, Helse Midt-Norge RHF, kommunikasjonsnettverket og fra team opplæring i Helseplattformen.

Nettverket fungerer som et samarbeidsråd for arbeidet rundt opplæring, og deltakerne deltar i praktisk arbeid gjennom definerte arbeidsgrupper innenfor aktuelle arbeidsoppgaver. Torsdager er satt som arbeidsdag for dette nettverket, og da er det også et ukentlig møte. Det er også planlagt deltakelse fra opsjonskommunene. Representant fra fastlegene er også ønskelig.

 

Opplæring ledes av Arne Marius Skillingstad

Arne Marius Skillingstad, prosjektleder opplæring.

Sist oppdatert 09.11.2020