Roller og uttrykk i Helseplattformen

​​​Hva gjør en «applikasjonsanalytiker»? Og hva innebærer det at journalløsningen skal «konfigureres»? Med Helseplattformen følger noen nye roller og faguttrykk du kan lære mer om her.

Helseplattformen skal sette opp og tilpasse den nye, felles løsningen for pasientjournal i Midt-Norge, og det omfattende innføringsprosjektet er nå i gang. Fagfolk er rekruttert både inn i det felles prosjektet og i de ulike organisasjonene i helsetjenesten for å delta i bygging og tilpasning av løsningen i samarbeid med leverandøren Epic.

Epics programvare er basert på et grunnsystem med en rekke moduler og applikasjoner for forskjellige spesialområder og funksjoner i helsetjenesten. Disse skal settes sammen og tilpasses midtnorske sykehus og kommuner i løpet av det over to år lange innføringsprosjektet.

Prosjektet har blant annet ansatt en rekke applikasjonsanalytikere eller løsningsbyggere. Disse skal arbeide med design og oppsett av løsningen innenfor de forskjellige applikasjonene, sammen med fageksperter fra sykehus og kommuner. De får altså muligheten til å forme fremtidens arbeidsverktøy for helsepersonell. Kunnskap om dagens systemer og helsetjenestens behov er viktig kompetanse.

Hva er en applikasjon?

Har du en smarttelefon? Da vet du hva en «app» er - en forkortelse for applikasjon.Et datasystem består av ulike former for programvare. Applikasjoner er et lag med programvare som du som bruker er i direkte kontakt med. På samme måte følger en rekke applikasjoner med et helse-datasystem. En vernepleier trenger ikke applikasjonen for organtransplantasjon. En nevrokirurg trenger ikke applikasjonen for kommunal saksbehandling. Men for en helhetlig løsning trengs mange moduler og applikasjoner. Helseplattformen skal omfatte systemer for hele den kommunale helsetjenesten fra helsestasjon og sykehjem til legevakt, og hele sykehusdriften fra psykisk helsevern og pasientlogistikk til pasientportal og kliniske systemer. Det skal settes opp applikasjoner for poliklinikker og for inneliggende pasienter i hele kjeden fra ambulansetjenesten til utskrivelse fra sykehus.

Hva betyr konfigurering?

Å konfigurere betyr å sette sammen ulike deler eller egenskaper til en helhet. Hvordan din telefon er konfigurert kan for eksempel være helt forskjellig fra hvordan en annen persons telefon ser ut, avhengig av hvordan du ønsker å bruke den. Et datasystem konfigureres til ulikt bruk avhengig av de oppgavene som skal løses. Dette skal løsningsbyggerne jobbe med etter at beslutninger er tatt om hvilket innhold som skal legges inn i Helseplattformen.

Fageksperter

Sykehus og kommuner har mobilisert fageksperter som skal representere sine fagmiljø når journalløsningen skal konfigureres. Disse er engasjert i stillingsandeler på 60, 40 eller 20 prosent, noen også på timebasis for å delta i et mindre antall beslutningsmøter. Fagekspertene får stor innflytelse på hvordan fremtidens arbeidsverktøy skal formes og må delta både i utforming og testing av løsningen. De er engasjert både i aktiviteter i styringsstrukturen og i arbeidsgruppemøter. I tillegg er fagekspertene involvert i kortere, intensive perioder ved kritiske leveranser eller perioder i innføringsprosjektet. De gjennomfører e-læringskurs for å bli kjent med løsningens funksjonalitet og verktøy. I spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge er over 50 leger og over 50 representanter for sykepleierfagene rekruttert, samt ressurser fra register og kodeverk, analyse og finans, radiografer, fysio- og ergoterapi, sosialarbeider, ernæring, psykologer, farmasi og ambulanseområdet. På kommunesida rekrutteres bredt på samme måte blant kommunalt ansatte og fastleger - åtte fastleger er inne som fageksperter.

Helseforetakene og Trondheim kommune har hatt egne prosjektledere for innføring gjennom de siste fasene av anskaffelsesprosjektet. Disse har nå gått inn i team med andre nye roller som etableres:

Faglig leder: i helseforetakene assisterende fagdirektør, som har det overordnede faglige ansvaret for konfigurering, det vil si at oppsettet av løsningen henger sammen med den interne organiseringen og fagutøvelsen i tjenesten. I Trondheim kommune er det én faglig leder for legeområdet og én for sykepleie.

Faglig koordinator: Rollen Epic kaller Champion har i helseforetakene og Trondheim kommune fått tittelen Faglig koordinator Helseplattformen. Dette er erfarne leger og sykepleiere som skal lede endringsprosesser og delta i løsningsdesign og konfigurering for sine fagområder. Faglige koordinatorer vil være ansatt både i Helseplattformen og i linjeorganisasjonen (sykehus eller kommune) samt noen representanter for fastlegene, og vil fungere som brobyggere. De representerer fagområdet sitt i rådgiving under kartleggingsarbeid og fastsetting av retning framover.

Flere delprosjekter i innføringen

Innføringsprosjektet organiseres i flere områder med egne prosjektledere: Informasjonsforvaltning, applikasjoner, applikasjonsstøtte, rapportering, utvikling og kravoppfølging, test og opplæring. Under applikasjoner finner vi delprosjektene «Inpatient» og «Outpatient», som er oversatt med inneliggende og ikke inneliggende pasienter. (Her blir det på norsk ikke dekkende å bruke begrep som «brukere», «polikliniske pasienter» eller «dagpasienter» fordi funksjonaliteten er den samme både for kommuner og sykehus.)

Administrative applikasjoner er et eget delprosjekt, her finner vi blant annet kommunal saksbehandling og løsninger som støtter finans- og virksomhetsstyring.

Sist oppdatert 17.04.2023