Tidslinje for innføring

Tidslinjen under viser den planlagte innføringen av Helseplattformen for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

 

Tidslinje for innføring

Forberedelsesfase april-august 2019

I mars ble kontrakt med Epic Systems signert etter en langvarig, offentlig anskaffelse. Selskapet Helseplattformen AS ble etablert med Helse Midt-Norge som eier, og tilrettelagt for at Trondheim kommune og etter hvert flere kommuner kunne bli medeiere.
Fra april ble innførinsgprosjektet planlagt i detalj sammen med leverandøren Epic. Prosjektmedarbeidere ble ansatt og fageksperter ble mobilisert blant helsepersonell i hele regionen. Kartleggingen av eksisterende systemer ble ferdigstilt og flytting av data (migrering) ble planlagt. Utviklingen av særnorsk funksjonalitet startet.

Spesifiseringsfase august 2019-november 2019

Her foregikk opplæringen og sertifiseringen av prosjektteamene. En helsefaglig beslutningsstruktur ble etablert. Oppsettet av løsningen ble besluttet i samspill mellom fageksperter og prosjekt, og de overordnede prinspippene ble fastlagt. Brukerpanelet ble etablert, og det innledende arbeidet startet med design av arbeidsflyt. Omfanget av integrasjoner ble besluttet og teknisk plattform klargjort for installasjon.

Utviklingsfase november 2019-høst 2020

I utviklingsfasen ble det gjennomført omfattende arbeid med standardisering i helsetjenesten i regionen. I prosjektet ble det arbeidet med standardisering av det helsefaglige innholdet. Viktige oppgaver i perioden var design av arbeidsflyt, planlegging av testfase og opplæringsaktiviteter, og å starte rekrutteringen av superbrukere av systemet. Prosjektet samarbeider tett med nasjonale aktører om pasientportal, kodeverk, terminologi og legemidler, og det ble oppnåd god fremdrift på flere av disse områdene.

Test- og godkjenningsfase januar 2021 - desember 2021

I testfasen av et IT-prosjekt gjennomføres test av arbeidsflyt, integrasjoner og konverterte data. Helseplattformen har et svært omfattende opplegg for testing og godkjenning. Parallelt ble produsksjonssettingene i de ulike organisasjonene forberedt og planlagt i detalj. Det store opplæringsarbeidet ble planlagt og opplæringsmateriell ferdigstilt. Forberedelsene er organisert i et eget nettverk med nøkkelpersoner fra hver av innførings-organisasjonene og prosjektledelsen. Ved utgangen av året var all nyutvikling av spesialtilpasset, "norsk" innhold levert fra Epic. Fortsatt gjensto arbeid med integrasjoner og ferdigstilling av bygg og testing av løsningen.

Opplæringsfase desember 2021-mai 2022

Sluttbrukeropplæring startet. IAM-løsningen for identitets- og tilgangsstyring skulle ferdigstilles og arbeidet med bygging, testing og integrasjoner sluttføres. Det ble kjørt generalprøver for teknisk oppsett og arbeidsprosesser. Utover våren ble forberedelsesarbeidet stadig mer omfattende og involverte stadig flere ansatte. Pandemien førte til forsinkelser for prosjektet og en krevende driftssituasjon i helsetjenesten. St.Olav besluttet derfor å utsette sin innføring, mens Trondheim kommune gjennomførte innføring 7. mai.

Produksjonssetting fra 7. mai 2022

Natt til 7. mai ble gamle systemer erstattet med ett nytt system i Trondheim kommune. Alle tjenesteområder innen helse og velferd er nå på Helseplattformen. Det gjøres fortløpende feilrettinger. Systemet optimaliseres og stabiliseres. Selskapet Helseplattformen AS kombinerer drift med fortsettelse av innføringsprosjektet.

Èn journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

Innbyggerportalen HelsaMi er i bruk og fylles med stadig mer innhold etter hvert som flere sykehus kommer på. Flere og flere innbyggere i Midt-Norge opplever en mer helhetlig helsetjeneste. Midt-Norge blir de første som når det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal".

Produksjonssetting 12. november 2022

Natt til 12. november tas Helseplattformen i bruk ved St. Olavs hospital og i kommunene Ørland, Åfjord, Indre Fosen, Os, Røros og Holtålen. Fors første gang er sykehus og kommuner på et felles journalsystem i Norge. Det gjøres fortløpende feilrettinger, systemet optimaliseres og stabiliseres. Selskapet Helseplattformen AS kombinerer drift med fortsettelse av innføringsprosjektet.

Produksjonssetting februar 2023

Natt til 11. februar 2023 ble Helseplattformen tatt i bruk ved alle kommunale helsetjenester i kommunene Verdal og Levanger. 

Produksjonssetting april 2023

Ålesund kommune koblet seg på Helseplattformen 28. april 2023. Over 3000 ansatte i Ålesund gikk dermed over fra tre system til ett. 

Sist oppdatert 04.01.2023