Endringer som kommer med Helseplattformen

Den nye journalløsningen skal støtte helsepersonell i deres daglige arbeidsprosesser. Brukerflatene tilpasses den enkeltes rolle og oppgaver. Helsepersonell skal få beslutningsstøtte basert på beste praksis.

Alt samles på ett sted

Med Helseplattformen blir alle data samlet på ett sted.

Informasjon legges inn én gang og blir tilgjengelig for de som trenger den for å utføre sine oppgaver. Informasjonen oppdateres i sanntid.

Løsningen inneholder rik funksjonalitet som helsepersonell har bruk for, i tillegg til spesialtilpasset innhold for spesifikke grupper som for eksempel leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, sosionomer eller saksbehandlere. 

Helsepersonell som har deltatt i utviklingsarbeidet av Helseplattformen forteller at de med tidligere verktøy har brukt mye tid på å lete etter informasjon og å dokumentere det samme flere ganger. I stedet for å starte dagen med å logge inn på flere ulike systemer, blir det nå én pålogging og tilgang til en arbeidsflate tilpasset din rolle og dine oppgaver. 

Systemet er designet for å støtte arbeidsoppgaver. 554 arbeidsflyter er bygget inn fordelt på alle fagområder. Behandler får forslag til neste steg i behandlingen og mottar viktige varsel, for eksempel allergivarsel. 

Sluttbrukerne skal få tilgang til oppdatert, klinisk kunnskap basert på beste praksis.​

De over 400 fagekspertene som er rekruttert fra sykehus, fastlegekontor og kommunal helsetjeneste har vært viktige bidragsytere for å sette opp løsningen slik at den er tilpasset de arbeidsoppgavene som skal utføres, og fagekspertene har en viktig rolle når forbedringer skal innføres og testes.  

Her kan du lese mer om teknologien og omfanget

Felles funksjonalitet for alt helsepersonell

Felles funksjonalitet omfatter felles medisinliste, problemliste (oversikt over alle aktuelle sykdommer/tilstander, kroniske og akutte, som pasienten har i øyeblikket), kritisk informasjon som allergier, fastlege, osv. Denne informasjonen deles av alle som har tilgang som helsepersonell og er viktig informasjon for å få et raskt overblikk over pasienten. I tillegg finnes faner som journalgjennomgang som sammenstiller mer detaljert sentral informasjon om pasienten. Dette er dynamiske visninger, slik at når det gjøres oppdateringer i f.eks. legemiddellisten ett sted, så vises det for alle brukere som er innlogget på pasienten. 

Hele helsetjenesten i Midt-Norge skal nå for første gang dokumentere legemiddelhåndtering heldigitalt og dele en felles legemiddelliste for pasienten i Helseplattformen. Alle legemidler tilgjengelig for bruk i Norge er bygget inn i løsningen.

Nedenfor beskrives noe av innholdet som er spesialtilpasset visse yrkesgrupper:

Løsningen inneholder 80 veiledende pasientplaner. Pasientplan-verktøyet er hovedverktøyet innenfor sykepleie- og helsefag i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Pasientplanene gir en samlet oversikt over sykepleiediagnoser, mål og sykepleietiltak med forordninger for en gruppe pasienter med felles symptombilde. Verktøyet er et hjelpemiddel for kvalitetssikring av sykepleien og forenkling av dokumentasjonsarbeidet.

Løsningen inneholder 305 felles flytskjemarader som vil bli benyttet av alle fagområdene innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten. Flytskjemarader er kartlegginger, undersøkelser og tilhørende verdilister. De tverrfaglige flytskjemaene er mappet til felles kodeverk (se eget avsnitt) slik at de kan brukes uavhengig av tilhørighet til spesialist- eller primærhelsetjeneste.

Det er bygd inn arbeidsflyter og helsefaglig innhold som gjenspeiler pasientforløp i alle tjenesteområdene i kommunen. Dette inkluderer helhetlige pasientforløp (HPH). For spesialisthelsetjenesten er det bygget inn klinisk støtte og administrativ støtte for riktig koding av alle pakkeforløp.

De fleste fagfelt bruker ulike former for spørreskjema eller skåringsverktøy for diagnostikk og behandling. Oppunder 200 skåringsskjema er bygget inn i løsningen og ligger tilknyttet riktig arbeidsprosess for kliniker.

​Mange faggrupper har jobbet godt på tvers av tjenestenivå. Eksempelvis har logopedene blitt enige om hvilke diagnostiske verktøy som skal brukes ved bestemte utredninger, og disse ligger tilgjengelig i naturlig arbeidsflyt for logopedene, uavhengig av hvilket tjenestenivå de tilhører.

Det er også gjort et stort arbeid for standardisering av legearbeid hvor det til nå er bygget over 70 ulike forordningspakker som gir støtte til bestemte arbeidsprosesser, samt over 500 labpaneler hvor det også er gjort et standardiseringsarbeid i regionen. 

Innen kreftfaget er alle behandlingsplaner med cellegift standardisert både med tanke på aktive medikamenter og støttebehandling som intravenøs væske og kvalmestillende, og over 500 slike behandlingsplaner ligger nå tilgjengelig i løsningen for alle leger og sykepleiere som skal behandle kreftpasienter i regionen. ​​

​Beslutningsstøtte, beste praksis og standardisert helsehjelp

Det er gjort et stort arbeid for standardisering av arbeidsmetoder og verktøy i Helseplattformen. Det er et ufravikelig krav om at alle medisinske råd som gis gjennom løsningen, enten det er i form av støtte til arbeidsprosesser eller direkte beslutningsstøtte, baserer seg på kontinuerlig oppdatert medisinsk kunnskap.​ 

​Pasientplaner er knyttet opp mot VAR Healthcare som er en database med nærmere 400 oppdaterte prosedyrer spesielt rettet mot sykepleie- og helsefag. Prosedyrene er pedagogisk presentert, supplert med illustrasjoner og videoer, og underbygget med kunnskapsoppsummeringer. Tilgang til dette integrert i arbeidsprosessene gir sluttbruker god beslutningsstøtte i utførelse av ulike prosedyrer.

Det vil også bli link til EQS, sykehusenes kvalitetssystem, fra løsningen. Det pågår et arbeid i helseforetakene rundt oppdatering og kvalitetssikring av prosedyrer i EQS.

For de som jobber i akuttmottak er triagering av pasienter et kontinuerlig arbeid. RETTS er et etablert verktøy som gir sluttbrukere i akuttmottak beslutningsstøtte ved vurdering av pasienter ved første triagering. Det brukes i dag delvis på papir og delvis på Web. Verktøyet er nå bygget inn i løsningen med riktig logikk i forhold til variabler som f.eks. alder på pasienten.

BPA'er (BestPractice Advisories = beste praksis anbefaling) er konfigurert for utvalgte områder, 104 pr. dd. Fageksperter har gjort et utvalgt av tilgjengelige beslutningsstøtteregler og tilpasset disse til norske forhold. I tillegg er det etablert ny beslutningsstøtte for kommunesektoren. Omfang og kvalitet utvikles kontinuerlig som del av forvaltningen av løsningen.

Legemiddelvarsler (interaksjons-, geriatri-, dose-, allergi-, gravid-, amme- og duplikatvarsler) gis i systemet med bakgrunn i data fra Statens legemiddelverk, Lääketietokeskus (LTK) og Medbase. Dataene oppdateres jevnlig. ​

«Health Maintenance»-funksjonaliteten sørger for at alle barn tilbys konsultasjoner og vaksiner de har krav på i henhold til helsestasjonsprogrammet og barnevaksinasjonsprogrammet.

Strukturert og gjenbrukbart

Strukturert dokumentasjon krever at helsepersonell dokumenterer fortløpende i stedet for å vente til slutten av dagen. Slik blir informasjonen tilgjengelig også for andre som skal behandle samme pasient. Strukturerte data som legges inn i systemet blir også gjenbrukbare på en helt annen måte enn i dag, for eksempel ved å kunne trekkes ut og gi oversikt for bedre ressursstyring og planlegging, og som grunnlag for forskning.

Her kan du se en enkel presentasjon om strukturert dokumentasjon.​

Løsningen tilrettelegger for standardisert og strukturert dokumentasjon av helsehjelp slik at dokumentasjonen kan gjenbrukes, mellom klinikere, helsetjenester og til rapportering.  Løsningen har maskinlesbar terminologi (SNOMED CT) som er sentral for denne funksjonaliteten. SNOMED CT har blitt mappet til kodeverkene ICD10, ICPC2 og ICNP. 
Her kan du se en film om arbeidet med felles språk og kodeverk.

Innholdet i Felles Språk leveres fra Direktoratet for e-helse. I tillegg til dagens samarbeids-/prosjekt-avtale er det etablert forvaltningsavtale med Direktoratet for e-helse.

Det omfanget som Helseplattformen gikk i produksjon med ved PD1 regnes som den nasjonale Felles Språk v1.0. Felles Språk og utvikling av innholdet i Helseplattformen vil fortsette.

​190.000 termer inngikk i scope til første produksjonssetting. Terminologien vil dekke dokumentasjon for funn og diagnoser, legemidler og innhold i veiledende planer.  


Sist oppdatert 26.06.2024