Teknologien i Helseplattformen

Helseplattformen dekker alle tjenesteområder for pasientjournal gjennom innføring av løsningen fra Epic (journal og pasientadministrativt system) og IBM (identitets- og tilgangsstyring). Her kan du lese mer om funksjonalitet i løsningen.

20210825 - Helseplattformen - Employer Branding-18.jpg

Epic Systems Corporation leverer teknologien bak pasientjournaler og pasientadministrasjon til store og små aktører innen helsetjeneste verden over. Flere ledende sykehus, helse- og utdanningsinstitusjoner i USA bruker teknologien, og den er i bruk eller under innføring i blant annet Nederland, Australia, Storbritannia, Danmark og Finland. Kontrakten med Epic ble inngått 19. mars 2019.
3.juni samme år ble kontrakt inngått med IBM om løsning for påloggings- og tilgangsstyring.​

​Helseplattformens omfang dekker i stor grad all funksjonalitet knyttet til journal og pasientadministrative funksjoner helsetjenesten i Midt-Norge vil trenge.

Les mer om Helseplattformen som fagsystem for helsepersonell

Løsningen vil erstatte en stor mengde eksisterende systemer, og data som er dokumentert om pasienter kan gjennom løsningen deles mellom nivåene og ut til pasienter og innbyggere.

Her kan du lese mer om innbyggerportalen HelsaMi.

​Helseplattformen understøtter gjeldende lover og forskrifter for journalføring og dekker alle tjenesteområder for pasientjournal. 

Oppsummert har løsningen funksjonalitet for:

  • Tilgangsstyring
  • Utredning, behandling og pleie av inneliggende pasienter på sykehus/sykehjem/Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD)
  • Utredning, behandling og pleie av pasienter som ikke er inneliggende (f.eks. poliklinikk på sykehus, hjemmetjenester, fastlege, helsestasjon, legevakt)
  • Pasientlogistikk og styring
  • Rapporter og dashboards
  • Støtte til gjennomføring av kliniske studier (forskning)
  • Saksbehandling og vedtakshåndtering
  • Integrasjon; både mellom nasjonale tjenester, andre systemer brukt av aktørene eller medisinsk-teknisk utstyr
  • Arkivering

 

Samhandling med aktører utenfor Helseplattformen vil foregå i tråd med nasjonale forskrifter i form av f.eks. e-meldinger og e-resept.

Løsningen ivaretar samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i tråd med gjeldende samhandlingsavtaler (f.eks. epikrise, henvisninger, dialogmeldinger). Ved samhandling som er regulert av innholdet i nasjonale e-meldinger, inneholder Løsningen funksjonalitet og arbeidsflyt som understøtter informasjonsutvekslingen, uavhengig av om samhandlingsparten bruker Helseplattformen eller ikke.

 I tillegg vil aktører som benytter Helseplattformen ha ytterligere muligheter til informasjonsdeling og samhandling siden det er et felles system. Eksempler på dette er felles planverktøy og direkte tilgang til utfyllende informasjon (utover e-meldingene) direkte i pasientjournalen.

 Samhandling mellom helsepersonell og pasient/bruker vil ivaretas gjennom innbyggerportalen HelsaMi.

I HelsaMi vil innbygger/pasient/bruker ha tilgang til relevant informasjon fra alle aktører som benytter Helseplattformen.

Som en del av Helseplattformen tilbys muligheten for å gjennomføre en videokonsultasjon med pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Løsningen leveres av det norske selskapet Pexip.

Videokonsultasjonen opprettes som en vanlig avtale, det spesifiseres kun ved å velge symbol for videokonsultasjon ved timebestillingen, så opprettes det automatisk et sikkert virtuelt møterom som de inviterte får tilgang til. Videokonsultasjon har også mulighet for gruppesamtale.

Videokonsultasjon nås lettest gjennom HelsaMi for pasient/innbygger. Det er også mulig å invitere personer som ikke er brukere av HelsaMi eller har mulighet for pålogging med sikkerhetsnivå 4 ("person høyt") til å delta ved å sende SMS eller e-post. Bruken av videokonferanse i Helseplattformen krever ingen nedlastning på pasient/innbyggers enhet, kun tilgang til en nettleser.

Funksjonalitet for talegjenkjenning kan bestilles som tilleggsfunksjonalitet og vil leveres som en integrert del av Løsningen. Dette leveres gjennom nasjonal avtale med Omilon (tidligere MaxManus), og det er avklart med Sykehusinnkjøp at avtalen kan brukes av alle aktører i Helseplattformen. Talegjenkjenning leveres av HEMIT som en underleverandør til Helseplattformen, og man utnytter synergiene dette utgjør da helseforetakene benytter talegjenkjenning også i andre applikasjoner. Løsningen gir mulighet for både tale-til-tekst i notat og mulighet for å manøvrere i brukergrensesnittet for å legge inn strukturert informasjon. Talegjenkjenning i Helseplattformen vil kunne redusere antall muse-klikk for sluttbrukere i deres arbeidshverdag.

Tjenesten leveres primært på brukeren sin PC. Deler av funksjonaliteten er i tillegg tilgjengelig på mobile løsninger. Disse er å betrakte som supplement til PC-bruk, på samme måte som nettbanken du bruker på mobilen er en enklere versjon av nettbanken du bruker på PC.
Ett untak er mobilløsning for ansatte i hjemmetjenesten som er ute hos pasient/innbygger, den såkalte Rover-appen. Den er en tilnærmet fullverdig tjeneste der det ikke er nødvendig å bruke annen løsning.

Helseplattformen skal gjennom integrasjoner utveksle informasjon med nærmere 80 nasjonale løsninger eller systemer i bruk i primær- eller spesialisthelsetjeneste.

I tillegg til nasjonale integrasjoner som e-resept, e-meldinger og Kjernejournal, er det utviklet integrasjoner mot flere nasjonale løsninger. Blant annet nasjonale registre som Medisinsk fødselsrapportering, Svangerskapsavbrudd og flere nasjonale kvalitetsregistre (Norvas, Norartritt, Norvoksne, Norsk intensivregister). Integrasjon mot persontjenesten for folkeregisteropplysninger, HPR for helsepersonellregisteret og innhenting av opplysninger fra Adresseregisteret er også på plass.

Det er også blant annet utviklet integrasjoner for innhenting av opplysninger om fastlegeregister og pasientlister, mot Nav og Skatteetaten for inntektsopplysninger og egenandelsberegninger og støtte for digital sykemelding.

Fra løsningen er det mulig å gjøre kontekstbaserte uthopp til eksterne portalløsninger som pasientreiser og dødsårsaksregister. Videre er det satt opp integrasjoner mellom Helsenorge og Helsami, for visning av timeinfo samt utsending av brev til pasient.

I tillegg til nevnte nasjonale løsninger, så er det også utviklet integrasjoner mellom Helseplattformen og en lang rekke løsninger i bruk hos primær- og spesialisthelsetjenesten. Utveksling av HR-data for opprettelse av tilganger var klar til  produksjonssettting ved årsskiftet. Det er integrasjoner mot Sympathy, Prosang, løsninger for medisinsk bildebehandling, integrasjoner mot annet medisinsk teknisk utstyr. Videre er det støtte i løsningen med midlertidige integrasjoner mot RIS og mot Doculive for støtte i perioden mellom PD1 og PD3 (første og tredje innføring) der disse systemene fortsatt benyttes av deler av helsetjenesten.​

For å sikre en god leveranse av identitets- og tilgangsstyring (IAM eller «Identity access management») til den nye elektroniske pasientjournalen, ble dette løftet ut i en egen anskaffelse.

Anskaffelsen ble kunngjort i juni 2018, og etter en anbudsprosess ble kontrakt med IBM signert i juni 2019.

En god og sikker løsning for identitets- og tilgangsstyring for Helseplattformen er avgjørende for å tilfredsstille kravene til blant annet personvern og informasjonssikkerhet. «Riktig person skal ha tilgang til riktig informasjon til rett tid og av riktig grunn» er et viktig prinsipp som ligger til grunn for anskaffelsen. Dette oppnås ved at IAM tildeler brukerne roller, som journalløsningen bruker til å kontrollere, og gi riktig tilgang til opplysninger, ut fra tjenstlig behov.

Sikkerhetsløsning til Helseplattformen er én av leveransene i kontrakten med IBM som også omfatter opsjoner for Trondheim kommune og Helse Midt-Norge slik at de kan benytte den inngåtte kontrakten til å anskaffe IAM-løsning til andre systemløsninger.

​Tilgangsstyringen leveres som avtalt med kunden (sykehuset, kommunen eller fastlegen) med integrasjon med kundens HR-system, ved bruk av manuell tilgangstjeneste eller en kombinasjon. Manuell tilgangstjeneste er Helseplattformens modul for manuelt oppsett av tilganger. 

Løsningen settes opp med spesifikke brukere og roller, organisasjonsstruktur, rom og senger, kalendere for booking av avtaler/konsultasjoner mv. for hver organisasjon som tar i bruk Helseplattformen.​

I IAM-anskaffelsen ligger også en løsning for PKI fra IBMs underleverandør Commfides.  PKI står for Public Key Infrastructure og er en teknologi som gjør det mulig å kommunisere digitalt på en sikker måte. PKI er i dag den internasjonale standarden og rammeverket for utstedelse, bruk og administrasjon av digitale sertifikater. IAM-løsningen og PKI-løsningen henger naturlig sammen og ble derfor anskaffet i samme prosess. Helse Nord har opsjon på å anskaffe PKI-løsningen.

Helseplattformens innbyggerportal, HelsaMi, skal gi innbyggerne enkel og trygg tilgang til digitale helse- og omsorgstjenester. Informasjonen i HelsaMi hentes fra Helseplattformen og vil derfor alltid være oppdatert. HelsaMi åpner for en ny mulighet for innbyggere, pasienter og pårørende å kommunisere med helsetjenesten i Midt- Norge. Det åpnes for økte muligheter for medvirkning med helsetjenesten, og innsyn i egne helseopplysninger.

Les mer om HelsaMi

Epics verktøy skal støtte helsepersonells arbeidsoppgaver, og bidra til forbedring av pasientbehandling og helsetilbud gjennom ny teknologi. Flere sykehus og institusjoner som bruker løsningen, rapporterer blant annet redusert dødelighet av sepsis og færre sykehusinfeksjoner etter å ha tatt i bruk nyutviklede algoritmer – dels utviklet gjennom ny teknologi som maskinlæring.

Andre nyvinninger er algoritmer som screener nybakte mødre for tegn til fødselsdepresjon og gir varsler for pasienter med økt selvmordsrisiko. Epic-brukere kan også tilpasse og videreutvikle løsningen selv. Erfaring og nyvinninger fra kunder blant annet ved ledende sykehus i USA og Storbritannia vil bli bygget inn i standardplattformen og dermed bli tilgjengelig for brukere også i Norge.

I tillegg åpnes for tredjepartsløsninger som kan integreres med systemet. Den som har en god idé får dermed muligheten til å nå et enormt marked blant Epics mange kunder rundt i verden. Les mer om dette på Epics nettsider​.

Les mer om hvordan Helseplattformen jobber med innovasjon ​

Sist oppdatert 06.02.2023