Vilkår for bruk av HelsaMi

HelsaMi er en innbyggerportal for innbyggere som har en pasientjournal i Helseplattformen. Helseplattformen er en felles journalløsning for primær- og spesialisthelsetjeneste, som også inkluderer fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen skal kunne omfatte alle helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge.I dette dokumentet kan du lese om hvordan dine personopplysninger blir behandlet og sikret på HelsaMis innloggede sider.Dersom du har spørsmål til bruksvilkårene eller behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Helseplattformen

2:​ Bruksvilkår og dataansvar

Bruksvilkårene beskriver den behandlingen Helseplattformen AS gjør av dine personopplysninger når du logger inn på HelsaMi. Behandlingene skjer i samsvar med de lovfestede kravene for behandling av personopplysninger.

Helseplattformen AS er dataansvarlig i samarbeid med helsevirksomhetene for oppfyllelsen av de plikter som påhviler partene i medhold av personvernlovgivningen.

De helsevirksomhetene som benytter Helsami er dataansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger på HelsaMi som innebærer helsefaglige vurderinger. Helsevirksomhetene er selvstendige dataansvarlige. Med dataansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. ​

3: Formål

Formålet med de innloggede tjenestene på HelsaMi er å legge til rette for digital samhandling mellom pasient/bruker og virksomheter i helse- og omsorgssektoren ved å tilby:

 • en digital postkasse for mottak av informasjon fra helse- og omsorgssektoren som bruker Helseplattformen.
 • digital kommunikasjon med virksomheter i helse- og omsorgssektoren som bruker Helseplattformen.
 • Innsyn i opplysninger som er registrert og tilgjengeliggjort om deg via HelsaMi.

I tillegg er formålet med de innloggede tjenestene på Helsami å tilby et sikkert sted som du kan lagre dine egne notater om din helse kun for deg selv.

4. ​Samtykke til bruk av HelsaMi

4.1: Behandlingsgrunnlag

​For din bruk av tjenestene på HelsaMi, er samtykke behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger på de innloggede sidene. Hvilke og hvordan personopplysningene behandles fremkommer av punkt 3.2, 3.3 og 3.4.

Lagring av personopplysninger som du registrer i HelsaMi i forbindelse med administrering og ytelse av helsehjelp, lagres i din pasientjournal med behandlingsgrunnlag i norsk helselovgivning. Hvilke og hvordan disse personopplysningene behandles fremkommer av punkt 3.5.

Omfanget av behandlingen når du har samtykket til å bruke HelsaMI, avhenger av hvordan du velger å bruke Helsami. Du kan selv velge hvordan du ønsker å bruke tjenestene.
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke på HelsaMi. Dersom du velger å trekke ditt samtykke til å bruke HelsaMi, vil de personopplysningene som lagres med hjemmel i helselovgivning forbli lagret i Helseplattformen. De personopplysningene som er lagret i forbindelse med din bruk av HelsaMi vil bli slettet etter x dager. Tjenestene på HelsaMi vil umiddelbart bli utilgjengelig for deg.

4.2: Behandling av personopplysninger ved opprettelse av profil

Når du samtykker til bruk av tjenestene vil det opprettes en profil på deg.
Følgende opplysninger i forbindelse med din bruk av tjenestene vil bli lagret i din profil:
 • Opplysninger om samtykket som er gitt
 • innstillingsvalg som styrer bruken av tjenestene på HelsaMi
 • Fullmakter gitt
 • Opplysninger om tidspunkt for innlogging

4.2.1 Bruk av fødselsnummer

Bruk ved bruk av f.eks. videokonsultasjon. Lagring i tekniske logger for å muliggjøre feilsøking og feilretting i tjenestene.​

4.3: Behandling av personopplysninger i tjenestene basert på samtykke

Flere av tjenestene på HelsaMi henter opplysninger fra Helseplattformen og viser dem til deg når du er innlogget. Slike tjenester mellomlagrer ingen opplysninger. Dette gjelder tjenestene som viser en oversikt over:

 • Dine legemidler og resepter
 • Dine vaksiner
 • Dine prøvesvar
 • Dine henvisninger
 • Dine brev fra helsevirksomhetene
 • Kommende og tidligere timer
 • Andre helseopplysninger i din pasientjournalen som er gjort tilgjengelige for deg.

Flere av tjenestene på HelsaMi gjør det mulig å registrere og lagre egne personlige notater om din helse kun for deg. Dette gjelder tjenestene som muliggjør registrering av personlige notater om:

 • Dine legemidler
 • Din helse
 • Din forebyggende behandling
 • Din plan for livets sluttfase

Andre tjenester muliggjør lagring av andre typer opplysninger som du registrer selv i HelsaMi. Dette gjelder:

 • Ufullstendige søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Andre dokumenter

Det er visse begrensinger på type data, formater og omfang. Du kan slette innhold du selv har lastet opp på HelsaMi.

4.4: Behandling av personopplysninger ved saksbehandling

Saksbehandlere i Helseplattformen kan kun se og gjøre endringer i dine profilinnstillinger og opplysninger på dine vegne dersom du har bedt om det (for eksempel dersom du ønsker at det skal opprettes en fullmakt). Registrering, lagring og oppbevaring av skjemaer skjer i henhold til journalføringsplikten etter offentleglova og lagres i et eget saksbehandlings- og arkivsystem.

4.5: Behandling av personopplysninger i tjenestene basert på lov

Flere tjenester gjør det mulig for deg å kommunisere med helsevirksomhetene med formål om å administrere eller motta helsehjelp. De opplysningene du registrerer i disse tjenestene lagres i din pasientjournal med hjemmel i norsk helselovgivning. Du velger selv å initiere kontakt med helsevirksomhetene. Tjenester som gjør dette mulig er tjenestene som gjør det mulig å:
 • Bestille time
 • Sende meldinger, søknader, dokumenter og skjemaer
 • Rapportere informasjon om dine legemidler
 • Rapportere informasjon om dine helseopplysninger
 • Registreng av pårørende​

5: Din bruk av tjenestene

5.1: Krav til brukeren

Du må ha fylt 16 år for å kunne samtykke selv til å ta i bruk de innloggede tjenestene på HelsaMi.

5.2: Innstillinger

Når du er innlogget på HelsaMi, kan du styre din bruk av tjenestene via forskjellige innstillinger i profilen din. Du kan endre noen av varselinnstillingene dine i profilen din, men du kan ikke velge bort varsler fra virksomheter i helse- og omsorgssektoren.

5.3: Bortfall av innbyggers tilgang til tjenestene på HelsaMi

Innbygger plikter å bruke tjenestene på HelsaMi med varsomhet og ikke belaste systemet unødvendig.

Dersom innbygger misbruker HelsaMi, kan tilgang til enkelte tjenester begrenses etter varsel. Begrensningene kan innebære at innbygger mister tilgang til tjenestene som muliggjør kontakt med helsevirksomhetene, eller at tilgang til HesaMi fjernes helt.

Ved alvorlig misbruk kan innbyggers tilgang til HelsaMi fjernes uten varsel.

5.4:​ ​Varsel og andre henvendelser

Når du samtykker til bruk av tjenester på HelsaMi vil du kunne få post og meldinger fra virksomheter i helse – og omsorgssektoren til HelsaMi. Dersom du er reservert i Digdir sitt kontakt- og reservasjonsregister vil du få viktig informasjon til den fysiske postkassen din i tillegg til HelsaMi.

Ved å samtykke til disse vilkårene tillater du også at virksomheter i helse- og omsorgssektoren som tilbyr digitale tjenester kan kommunisere elektronisk med deg slik det er beskrevet i disse vilkårene. Dette omfatter også at de kan ta kontakt med deg og sende deg brev, skjemaer, forespørsler om deltakelse i helseundersøkelser m.v.

5.5: Bruk på vegne av barn

Foreldre kan bruke HelsaMi på vegne av sine barn de har foreldreansvar til inntil barnet fyllet 16 år. Det kreves i tillegg at barnet er registrert i Folkeregisteret med samme bostedsadresse som en av foreldrene.

Helsepersonell kan etter en faglig vurdering beslutte at det ikke er forsvarlig å benytte digital kanal i forbindelse med utøvelse av helsehjelp og innsyn i journal til barnet. Profilen til barnet vil da kunne gjøres utilgjengelig på HelsaMi uten forvarsel.

5.6: Fullmakt

Du kan gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne. Fullmektigen vil da kunne bruke tjenester på vegne av deg og få tilgang til dine helseopplysninger. Du bestemmer selv hvilke tjenester fullmektigen skal ha tilgang til gjennom å ha valget mellom fire alternativer for tilgang. Disse alternativene er:

 • Lesetilgang til innholdet i HelsaMi
 • Sende meldinger og bestille timer
 • Se journal, sende meldinger og bestille timer
 • Se medikamenter, allergier, diagnoser, sende meldinger og bestille timer

5.7: Sletting

Personlig informasjon du selv har lastet opp eller lagret på HelsaMi, kan du slette når som helst. Sikkerhetskopier lagres i Helseplattformen AS i opptil x måneder. Sikkerhetskopiene benyttes kun for å gjenopprette tjenesten ved feil.

Informasjon som er journalpliktig vil være journalført og lagret i tråd med norsk helselovgivning.​

5.8: Din overføring av informasjon fra tjenestene

Du har til enhver tid mulighet til å kopiere eller overføre dine helseopplysninger, personopplysninger og annen informasjon som du har lagret, til deg selv eller andre. Dette gjelder innenfor de tekniske rammene for de ulike formatene informasjonen er lagret i. Du har selv ansvaret for behandlingen av kopiert og overført informasjon. Dette gjelder også ved avvikling av tjenestene. Merk at du selv må iverksette overføring før du sletter informasjon, trekker tilbake samtykket, eller dersom du har fått varsel om at HelsaMi velger å stenge din tilgang til tjenestene.

5.9: Opphør ved brukers død

Når det blir registrert i journalsystemet om dødsfall, vil samtykke til tjenestene bli ansett som trukket tilbake og tilgangen fjernes. Personopplysninger lagret på grunnlag av samtykke, vil bli slettet. Eventuelle andre personer som er gitt fullmakt til bruk, vil også miste tilgang.

6: Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

6.1: Tilgang til helseopplysninger

Bare du har tilgang til dine personlige notater som du har valgt å registrere på HelsaMi.
Du kan gi tilgang til andre privatpersoner ved fullmakt, se pkt. 4.7. De opplysningene som du velger å dele med helsepersonell i tjenestene får tilgang til disse.

Autorisert teknisk personell som gjør vanlig driftsarbeid i den tekniske løsningen, vil ikke ha tilgang til dine personopplysninger. I visse situasjoner i forbindelse med feilretting eller driftsforstyrrelser, vil dedikert driftspersonell kunne ha tilgang til dine personlige data. Slik tilgang vil bare skje innenfor svært strenge sikkerhetsrutiner og driftspersonellet er pålagt å føre egen logg over når og hvorfor slik tilgang har skjedd.

6.2: Informasjonssikkerhet

HelsaMi er forpliktet til å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Dette innebærer blant annet:

Du plikter å benytte tjenestene med tilstrekkelig varsomhet, slik at informasjonssikkerheten ivaretas og dine eller andres opplysninger ikke kommer på avveie.

7: Dine rettigheter

7.1: Innsyn

Alle har rett til generell informasjon om HelsaMi sin behandling av personopplysninger.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som vi behandler om deg, og hvilke opplysninger som har vært behandlet om deg i forbindelse med din bruk av tjenestene på HelsaMi. Du kan selv se disse opplysningene i din HelsaMi-profil. Du har også rett til å få informasjon om hvor personopplysningene er hentet fra, til hvilke formål de blir brukt og om de har blitt gitt videre til noen andre.​

7.2: Retting og sletting

Ved feil i opplysninger som er hentet fra din pasientjournal skal henvendelser rettes til (…).​

8: Endringer av tjenestene

Mindre endringer i tjenestene i HelsaMi vil forekomme. Andre endringer som innebærer å tilføye nye tjenester i HelsaMi vil også kunne forekomme.

Dersom tjenestene utvides med nye formål eller på annen måte endres vesentlig, vil du bli bedt om å samtykke på nytt.​

Sist oppdatert 24.02.2022