- Skal bidra til en bra innføring

Styret i Helse Midt-Norge RHF besluttet 13. desember å fortsette innføringsløpet i helseforetakene som opprinnelig planlagt. Det betyr at Helse Møre og Romsdal HF innfører Helseplattformen i april neste år og Helse Nord-Trøndelag HF høsten 2024.

Publisert 13.12.2023
En person som bruker briller
- Vi retter innsatsen inn mot å levere på planene slik at vi bidrar til at dette blir en innføring som Helse Møre og Romsdal kan være trygg på, sier Siri Berg, konstituert administrerende direktør i Helseplattformen.

-Helseplattformen AS har i lang tid jobbet sammen med foretakene for å sikre realistiske planer for innføringen av ny journalløsning i Helse Møre og Romsdal. Vi skal nå rette innsatsen inn mot å levere på disse planene slik at vi bidrar til at dette blir en innføring som Helse Møre og Romsdal kan være trygg på, sier Siri Berg, konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS.

Berg sier at Helseplattformen AS forstår at tilliten til løsningen er lav, sett i lys av de utfordringer som er oppstått etter innføringen ved St. Olavs hospital. 

-Det er fortsatt for lett å bruke løsningen på en måte som gjør at informasjonen ikke flyter som den skal. Det iverksettes nå ytterligere tiltak for å sikre at dette håndteres forsvarlig, sier Berg.

-Helseplattformen AS ser også at vi ikke har hatt gode nok prosesser til å håndtere utfordringer vi har hatt det siste året. Det er allerede gjort forbedringer på dette og det vi nå ser spesielt på er innsatsgruppe for meldingsflyt, forbedrede prosesser knyttet til feilhåndtering, problemløsning og endringshåndtering og bedre verktøystøtte for oppgavestyring.

For å sikre bedre brukervennlighet er det etablert en tiltakspakke som skal gjennomføres i tett samarbeid med aktørene. Målet er å kartlegge og gjennomføre konkrete forbedringer som gir høy effekt på opplevd brukervennlighet. Prosjektet skal analysere helhetlige arbeidsprosesser for å avdekke rotårsaker til utfordringer som påvirker mange helsearbeidere for eksempel legemidler.

-Det er uansett viktig å ha et realistisk og felles forventningsnivå. For å oppnå dette må det være eierskap til løsningene i helsetjenesten. Vi må jobbe tettere sammen og være enige om hva som gir størst nytteverdi for sluttbrukerne. Vi må også sikre at vi har gode prosesser for å håndtere feil og endringer som det alltid vil være behov for i en IT-løsning, sier Berg.

 

Les mer om styrevedtaket i Helse Midt-Norge RHF.