Angående rapport fra Riksrevisjonen

Helseplattformen AS tar konklusjonene i rapporten fra Riksrevisjonen til etterretning.

Publisert 21.11.2023

Riksrevisjonen viser i rapporten «Utnyttelse av IT-systemer på sykehus» til at St. Olavs hospital opplevde store utfordringer med bruk av kurveløsningen i Helseplattformen fire måneder etter å ha tatt løsningen i bruk.

Helseplattformen AS anerkjenner at det har vært svært krevende for St. Olavs hospital å ta i bruk en så omfattende løsning. Med for stort omfang av feil og lav brukervennlighet, har ikke helseforetaket hatt nødvendige forutsetninger for å lykkes med den omfattende innføringen.  

Helseplattformen AS har jobbet godt sammen med aktørene i arbeidet med optimalisering av og feilretting i løsningen. Arbeidet med de høyest prioriterte forbedringene og feilrettingene er i mål og det planlegges nå et betydelig arbeid på forbedring av brukervennligheten for sluttbrukere. 

Det er viktig å understreke at fire måneder er et kort tidsperspektiv på å lykkes med en så omfattende endringsprosess, og at det derfor ikke er unaturlig at St. Olavs hospital har kommet kortest. 

Helseplattformen er et banebrytende prosjekt i Norge. For første gang skal det innføres en felles journal for både primær- og spesialisthelsetjeneste. Riksrevisjonen viser også i sin rapport til at St. Olavs hospital etter innføring av Helseplattformen allerede ser lavere omfang av dobbeltdokumentasjon, registrering av informasjon på feil pasient og treghet enn ved løsningene som benyttes i de andre helseregionene.  

Selv om utfordringene har vært større enn forventet, så er arbeidet med å utnytte potensialet som ligger for mer effektiv samhandling og bruk av Helseplattformen fortsatt i startgropen.

Riksrevisjonen viser også som del av sin konklusjon til at «Målet om å effektivisere gjennom digitalisering er foreløpig ikke nådd. Det er et potensial for å hente ut flere gevinster av de kliniske IT-systemene.»