Kjerkol ber Helse Midt-Norge samle IKT-ressursene

Helse-og omsorgsministeren har gitt Helse Midt-Norge et oppdrag som skal bidra til å bedre innføringen av Helseplattformen. Et av kravene er at Helse Midt-Norge utreder muligheten for å samle Helseplattformen og Hemit som er Helse Midt-Norges IKT-tjenesteleverandør.

Publisert 27.10.2023
En person som bruker briller
Helse-og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Foto: Helse og omsorgsdepartementet

Formålet er å sikre best mulig ressursutnyttelse i det pågående arbeidet med feilretting og forbedringer.

– Jeg er bekymret for situasjonen knyttet til innføringen av Helseplattformen, særlig ved St. Olavs hospital. Slik situasjonen er nå, brukes ikke de samlede ressursene i regionen godt nok i arbeidet med Helseplattformen. Det er uheldig og har uønskede konsekvenser for helseforetak og kommuner i Midt-Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det er åpenbart at belastningen på de ansatte ved St. Olavs hospital og Helseplattformen AS har vært meget høy over lang tid. Det har vært en betydelig innsats i en krevende periode. Og vi er helt avhengige av deres innsats også framover, sier Kjerkol.

I foretaksmøtet understreket Kjerkol at kravet til forsvarlige journalsystemer er fastsatt i Lov om spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å tilby forsvarlige helsetjenester. Det skal tilrettelegges for at personell som utfører tjenestene er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

– Det er ikke noe reelt alternativ å skrote Helseplattformen. Det å få på plass et alternativt system vil ta mange år og koste milliarder av kroner. Det er milliarder av kroner som jeg ikke har tilgjengelig, og ikke er villig til å ta fra pasientene. Risiko knyttet til pasientsikkerhet ville også vært høy dersom det ble satt i gang nye anskaffelsesprosesser nå. Diskusjoner om andre systemer blir hypotetiske og lite konstruktive. Det vil være uansvarlig på alle måter. Nå handler det om å finne realistiske løsninger og tydeliggjøre roller og ansvar, sier Kjerkol.