Juridisk gjennomgang lagt frem for styret

Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at regelverket om offentlige anskaffelser ble brutt da bruken av konsulenter fra Ernst&Young i Helseplattformen ble større enn opprinnelig kunngjort.

Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 29.08.2022

– Jeg er fornøyd med å få bekreftet at bruddet ikke karakteriseres som grovt. Læringspunktene fra den juridiske gjennomgangen tar vi med oss, sier styreleder Helge Garåsen. 

Styreleder Helge Garåsen under styremøtet 24. august.

Styreleder Helge Garåsen under styremøtet 26. august.

Tar rapporten til etterretning

«Avropene Helseplattformen har foretatt på EY-avtalen framstår som saklig og forretningsmessig begrunnet», skriver advokatfirmaet Wiersholm som fikk i oppdrag å gjennomgå konsulentbruken i prosjektet og selskapet etter et styrevedtak 27.juni. Juristgruppen var selv til stede da rapporten ble presentert for styret fredag 26. august.

Styret tok den juridiske gjennomgangen til etterretning og vil behandle saken i neste styremøte.
–​ Vi må konkludere med at anskaffelsesforskriften ble brutt, men det er ikke snakk om økonomiske overskridelser, sier Garåsen. Han påpeker at det heller ikke er funnet noe kritikkverdig i nyere konsulentinnkjøp fra EY til Helseplattformen, på kontrakter som er tildelt etter en ny rammeavtale fra 2020 gjennom såkalte minikonkurranser.

Rapporten er offentlig og kan leses her​​. Den har to hovedkonklusjoner: 
  • ​Helseplattformen kunne lovlig benytte EY-avtalen (som ble inngått av Helse Midt-Norge RHF før selskapet ble opprettet)
  • Helseplattformen har brutt anskaffelsesregelverket ved å bruke EY-avtalen ut over dens opprinnelige estimerte verdi

Den eksterne juridiske gjennomgangen presiserer at ingen budsjetter er overskredet og at høy bruk av konsulenter har vært og er nødvendig: «Det fremstår klart at det ikke hadde vært muig å gjennomføre journalprosjektet uten bistand fra eksterne ressurser.»

Overtok HMN-avtale

Kjøp av konsulenttjenester ble gjort gjennom en avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og konsulenthuset Ernst&Young som ble inngått i 2015.  Helseplattformen var den gang en avdeling under Helse Midt-Norge og brukte helseforetakets regionale rammeavtale for konsulenttjenester. Den anslåtte kontraktsverdien var passert da Helseplattformen overtok avtalen og ble et eget selskap våren 2019.

Den juridiske vurderingen bekrefter at det var lovlig å bruke helseforetakets avtale etter at Helseplattformen ble et eget selskap, slik også Sykehusinnkjøp HF og Helseplattformen konkluderte med da de undersøkte saken i 2019. Men da var omfanget av kjøp på denne avtalen allerede blitt for stort, etter at prosjektets omfang viste seg å bli mye større enn man antok i 2014-15.

Læringspunkter

Samfunnsøkonomisk ville en ny utlysing av konkurransen gitt store kostnads- og fremdriftskonsekvenser. Økningen i omfang kan imidlertid ha hatt innvirkning på om andre leverandører ville valgt å delta i konkurransen eller ikke. Dette omtales som en såkalt «vesentlig endring» og innebærer at Forskrift om offentlige anskaffelser §28-2 er brutt. Wiersholm vurderer ikke bruddet som grovt.

Et sentralt læringspunkt er at estimert verdi i fremtidige anskaffelser må være mer realistisk og at regelverket ikke ville blitt brutt hvis man hadde anslått beløpet til 500 millioner. Et annet læringspunkt er løpende overvåkning av volum. Wiersholm peker på at Helseplattformen har et krevende oppdrag, og at kompleksiteten i prosjektet tilsier mer bruk av juridisk kompetanse.