Kommunal samarbeidsavtale på gang

Kommunene i Midt-Norge inviteres til å delta i å lage et utkast til en avtale som regulerer samarbeidet rundt utvikling, drift og forvaltning av Helseplattformen. Utkastet skal være klart til 15.februar. 

Publisert 19.12.2022

Samarbeidsrådet i Helseplattformen har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til en kommunal samarbeidsavtale. Gruppen koordineres av Trondheim kommune, og er satt sammen av representanter fra flere ulike kommuner. Mandatet for arbeidet ble godkjent i samarbeidsrådet 2.desember.​

Skal beskrive detaljer rundt felles aktiviteter

Hovedformålet er å understøtte ambisjonen om at kommunene i størst mulig grad fremstår samlet overfor Helseplattformen AS og spesialisthelsetjenesten. En kommunal samarbeidsavtale bør derfor omfatte alle områder hvor det kreves et aktivt samarbeid rundt utvikling, drift og forvaltning av Helseplattformen. Avtalen bør også beskrive  hvordan felles aktiviteter skal etableres, organiseres, ressurssettes og finansieres. Samarbeidsrådet sin rolle og funksjon for eierkommunene bør tydeliggjøres i avtalen.

Digitalt informasjonsmøte 18.januar

Et høringsutkast til avtale skal være klart pr 15.februar 2023. Samarbeidsrådet holdes orientert om arbeidets fremdrift og innhold. Før jul blir det sendt ut en invitasjon til et digitalt informasjonsmøte om arbeidet hvor alle regionens kommuner får mulighet til å delta. Møtet planlegges gjennomført onsdag 18.01.2023 kl.16.00 - 17.00.