Oppretter brukerutvalg

Styret i Helseplattformen AS vedtok i sitt styremøte 25. oktober å opprette et brukerutvalg i Helseplattformen.

Publisert 02.11.2023

Helseplattformen ønsker å legge til rette for brukerinvolvering og inkludere innbyggerstemmen i det videre arbeidet. Nå har styret vedtatt opprettelsen av et brukerutvalg. 

Skal representere mangfold

Vedtak fra styremøtet, sak 102/2023:

«Styret beslutter opprettelse av et brukerutvalg i Helseplattformen med sju representanter som utpekes fra hvert av de tre sykehusforetakene (HF), regionalt brukerutvalg (RBU) og tre fra kommuner. Brukerutvalget administreres av Helseplattformen. Brukerutvalget velger en av representantene til å lede brukerutvalget. Leder av brukerutvalget gis rett til å stille som observatør med talerett i Helseplattformen AS sine styremøter. Styret ønsker at sammensetningen av brukerutvalget skal representere et mangfold.»

Brukerutvalg er viktig. De er gode på å hele tiden minne oss på hvorfor vi gjør dette. Vi gjør dette for pasienter og brukere.
Ingvill Kvernmo, nestleder i styret og direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge

Innbyggere skal ha anledning til å komme med sine erfaringer, behov og innspill til utvikling av Helseplattformen. Dette gjelder særlig innspill knyttet til hva som skal deles av journalinformasjon med pasienter, brukere og pårørende.

Det er nyttig å innhente brukererfaringer tilpasset ulike brukergrupper og Helseplattformen ser det som verdifullt å inkludere innbyggere i brukertesting av innbyggerportalen HelsaMi. 

Hadde tidligere et brukerpanel

Dette er også i tråd med Regional Utviklingsplan 2023 – 2026 for Helse Midt fremmes arbeid med brukerinvolvering i utvikling av helsetjenesten:
«For digitalisering av helsetjenester legges følgende prinsipper til grunn: Enhver endring og utvikling skal sette pasienten i sentrum slik at tjenestene utvikles og leveres til pasientenes beste og med god brukerinvolvering».

 
Under prosjektperioden hadde Helseplattformen et brukerpanel som var med å stille krav til løsningen og være med i beslutningsprosessene spesielt der innbyggerstemmen var viktig. Det nye brukerutvalget er på mange måter en videreføring av innbyggerinvolvering, men nå med en annen struktur.