Optimistisk etter to ukers drift

Helseplattformens styre fikk mandag en oppdatering etter to ukers drift av løsningen ved St.Olavs hospital og i de seks nye kommunene som er koblet på.

Publisert 28.11.2022

Styret ser gjennomføringen av produksjonssettingen 12. november som vellykket.

Styreleder i Helseplattformen, Helge Garåsen

Styreleder i Helseplattformen, Helge Garåsen


- Vi er veldig fornøyd. Helseplattformen og samarbeidspartnere i sykehus og kommuner har jobbet godt med å få dette til å fungere, sier styreleder Helge Garåsen.

-  De fleste utfordringene som aktørene står i ser ut til å være løsbare på kort tid. De ansatte har lagt ned en stor innsats både i Helseplattformen, Epic, St.Olav og i kommunene, og gjennomført en stor omlegging. 

Utfordringene styrelederen sikter til gjelder e-meldinger, legemiddelsamstemming og radiologi. 
Noen fastlegekontor har mottatt tomme eller mangelfulle meldinger etter at St. Olavs hospital innførte Helseplattformen. Ingen informasjon har gått tapt, og det er sendt ut meldinger på nytt hvor disse var tomme i første versjon. At ingen informasjon har gått tapt gjelder for samtlige typer e-meldinger.

Fra produksjonssettingen i Røros kommune 12.november. Foto: Kurt Näslund, Storm Media

Fra produksjonssettingen i Røros kommune 12.november. Foto: Kurt Näslund, Storm Media

Overvåkes
Fastlegene har flere ulike systemer og det er spesielt to av systemene som har hatt problemer med å motta epikriser, polikliniske notat og radiologisvar fra Helseplattformen. Meldingene kommer opp i et format som ikke er godt lesbart, men kan i de systemene dette gjelder enkelt vises i en PDF-versjon. Dette anses nå som avklart etter god dialog med fastlegene og deres leverandører.

Det vil fortsatt være noen meldinger som kommer i retur. Dette kan gjelde brukerfeil, eller meldinger som ble sendt før de siste rettingene ble gjennomført i helga. Meldingene overvåkes kontinuerlig for å være sikre på at informasjonen kommer dit den skal.​

Forbedrer arbeidsflyt

Selv om systemet er grundig testet er det forventet at feil må rettes, og noen forhold som kommer først til syne når det tas i bruk i praksis. Noen av de innebygde arbeidsflytene som er valgt, oppleves som tungvinte. Her iverksettes både forbedring, feilretting og nye opplæringstiltak.

Fra produksjonssettingen ved St. Olavs hospital  natt til 12.november. Foto: St. Olavs hospital

Fra produksjonssettingen ved St. Olavs hospital natt til 12.november. Foto: St. Olavs hospital

Store forhold
I løpet av de første ti dagene var 16.000 helsearbeidere i gang med systemet. 265.000 hjemmebesøk og polikliniske konsultasjoner ble gjennomført og dokumentert i systemet. 78 barn ble født og fikk umiddelbart sin egen journal. 23.800 vaksiner ble registrert, og 62.000 medikamenter ble administrert ved hjelp av strekkode-scanning. 

Antallet henvendelser til supportsenteret har vært håndterbart, men en slik omstilling er et stort løft for alle involverte. Fra første til andre uke i drift sank antallet med 40 prosent.

Styret ser alvorlig på den store arbeidsbelastningen de ansatte i Helseplattformen står i spesielt under innføringsperiodene, og har bedt administrerende direktør gjøre rede for konkrete tiltak i neste møte. I forrige styremøte ble det gitt klarsignal til å øke kapasiteten med inntil 20 stillinger og i tillegg tilby fast ansettelse til flere av de midlertidig ansatte.  

Styredokumentene kan leses i Helseplattformens styreportal​

Kartet viser hvor mange kommuner og helseforetak som har tatt i bruk Helseplattformen per 12. november 2022:

Copyright: Helseplattformen

Copyright: Helseplattformen