På vei mot felles legemiddelliste

HelsaMi er innbyggernes inngang til den store felles pasientjournalen i Midt-Norge. Målet er å gi bedre oversikt over legemidler og behandling. Her får du svar på noen aktuelle spørsmål om legemiddelliste i HelsaMi.

Publisert 16.12.2022
Sist oppdatert 20.12.2022

I HelsaMi vil du finne legemiddelliste, altså en oversikt over hvilke medisiner du bruker. Etter et legebesøk hos en lege som bruker Helseplattformen, vil du også finne et besøkssammendrag. Fram til sykehuset får på plass fullgod prosess for å oppdatere informasjon om legemiddelbruk ved utskrivelse, vil det ikke alltid være samsvar mellom legemiddellista og det som står i besøkssammendraget i HelsaMi.  Legemiddellista vil likevel være tilgjengelig i innbyggerportalen. 

Helseplattformen skal ta oss nærmere målet om riktig legemiddelbruk, og dermed styrke pasientsikkerheten. Eierne av Helseplattformen er enige om at samstemte og riktige legemiddellister er et viktig mål med Helseplattformen, og at en er avhengig av at arbeidsflyten for legemiddelhåndtering i Helseplattformen sikrer at alle aktører i legemiddelkjeden kan følge opp sin del av ansvaret knyttet til samstemming. Det er viktig at de formelle kravene som både fastleger og sykehus har til samstemming ivaretas. 

Deling av legemiddelliste til pasientene gjennom HelsaMi er også viktig for pasientene, ifølge de brukerrepresentantene som har vært involvert i arbeidet med Helseplattformen. 

Hva er legemiddel-samstemming?

Samstemming av legemiddelinformasjon ved bytte av omsorgsnivå har vært forskriftskrav siden 2008 og det er blitt jobbet med nasjonalt bl.a. i pasientsikkerhetsprogram (Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - Itryggehender (itryggehender24-7.no). Samstemming kommer altså ikke på grunn av Helseplattformen, men Helseplattformen har elektronisk verktøy for å møte dette kravet.

Med legemiddelsamstemming menes: 

  • Innhente skriftlige kilder til pasientens legemiddelinformasjon 
  • Samtale med pasient og/ pårørende 
  • Oppdatere legemiddellisten og dokumentere legemiddelsamstemmingen 
  • Oppdatere Reseptformidleren 
  • Dele den oppdaterte listen med pasient og helsepersonell med tjenstlig behov 

I Helseplattformen er samstemmingsprosessen elektronisk støttet slik at både lege, sykepleier og farmasøyt kan bidra og samhandle om å få dokumentert riktig legemiddelinformasjon i overganger mellom ulike behandlere. Samstemming er en krevende øvelse som krever dialog, tid og kompetanse. Implementering er komplisert, og tall i Helseplattformen viser en stor variasjon mellom avdelinger når det gjelder gjennomføring. Forbedring av prosess og stadig fokus er nødvendig i lang tid framover. ​

Sykepleier og eldre pasient., illustrasjonsbilde.

HelsaMi skal gi innbygger oversikt 

Siden oppstart med Helseplattformen 7. mai har pasient eller innbygger kunnet se hvilken informasjon Helseplattformen har om deres legemiddelbruk ved oppslag i HelsaMi. På denne måten får innbyggere i Midt Norge tilgang til en oversikt over legemidler, nettopp det som er en av oppgavene som inngår i legemiddelsamstemming. Det som er unikt med HelsaMi, sammenlignet med visning av legemidler i helsenorge.no, er at innbygger selv kan kommentere på legemidlene som ligger i HelsaMi. Innbygger kan også legge til legemidler som mangler. Pasientens oppdateringer blir synlig for lege ved neste besøk hos behandler i Helseplattformen. Dette er funksjonalitet som er ønsket av pasient/innbygger.

For pasienten vil det være en stor fordel at både sykehus, kommuner og fastleger tar i bruk Helseplattformen. Da først vil alle samarbeide med pasienten i en felles, oppdatert legemiddelliste. Men når alt kommer til alt, er det fremdeles kun pasienten selv som fullt ut vet hvilke legemidler han eller hun bruker. Pasientportalen HelsaMi vil gi pasienter og pårørende mulighet til å formidle til helsepersonell når et legemiddel ikke tas, eller tas på en annen måte enn forskrevet. Informasjonen som legges inn i HelsaMi er et godt grunnlag for dialog mellom pasient og lege om legemiddelbruk. 

Det er laget en tekst i HelsaMi ved legemiddellista som opplyser om at den kan mangle oppdatering. Som pasient skal du ikke bruke denne lista som informasjon om hvordan medisin skal tas, men forholde deg til det som står på pakken, som legen har forordnet.


Her kan du lese mer om HelsaMi.


Hva skjer nasjonalt?

Nasjonalt har man jobbet med konseptet Pasientens legemiddelliste (PLL) siden 2016. PLL er i 2022 under utprøving i Bergen. Det langsiktige målet er at pasientens legemiddelliste er innført hos minst 80 % av utvalgte helsetjenester innen utgangen av 2028.  
Hensikten med PLL er å bidra til tryggere legemiddelbehandling og mer effektive arbeidsprosesser, spesielt når ansvaret for pasienten flyttes mellom virksomhetene. PLL vil gi helsepersonell en nasjonal tilgang til informasjon om pasientens legemiddelbruk i e-resept. Pasienten vil få lesetilgang via helsenorge.no.

Erfaringer fra deling av legemiddelinformasjon i Helseplattformen vil være viktige bidrag til videre utvikling av konseptet PLL. ​