Skal utrede samling av ressurser

Ekstraordinær generalforsamling vedtok 15. november at det skal utredes en samling av ressurser i Helseplattformen AS og Hemit HF. 

Publisert 15.11.2023

Vedtaket kommer på bakgrunn av foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF og påfølgende styremøte i det regionale helseforetaket 2. november.

I foretaksmøte med helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol 27. oktober, ba departementet Helse Midt-Norge om å «utrede og vurdere en samling av ressursene i Helseplattformen AS og Hemit HF for å styrke kapasitet og kompetanse og sikre best mulig ressursutnyttelse i det pågående arbeidet med feilretting og forbedring av Helseplattformen».

I forlengelsen av dette vedtok generalforsamlingen i Helseplattformen AS at det settes ned en egen styringsgruppe, bestående av to representanter fra Helse Midt-Norge RHF, to representanter fra kommune, administrerende direktør i Hemit HF, administrerende direktør i Helseplattformen AS og tillitsvalgte.

Det skal engasjeres en prosessleder for dette arbeidet, som skal igangsettes så rasket som mulig.

Arbeidet må ikke gå raskere enn at den enkelte part er i stand til å følge fremdriften og arbeidet må ikke i vesentlig grad forstyrre de planlagte innføringene i 2024. Det søkes primært etter langsiktige effekter som skal oppnås i den videre utvikling, drift og forvaltning av løsningen og samarbeidet mellom partene.

Dersom utredning og vurdering går etter planen, er det ønskelig at styringsgruppen legger frem forslag i generalforsamling 2024. Vedtaket legger ikke føringer for hvilken modell endelig forslag skal lande på.

Det påpekes at det allerede er satt i gang et arbeid for å hente ut kortsiktige gevinster av et tettere samarbeid mellom Hemit HF og Helseplattformen AS.