Styret behandlet juridisk vurdering

I et ekstraordinært styremøte onsdag behandlet styret for Helseplattformen AS saken som ble lagt fram 26.august med juridisk vurdering av bruk av konsulenttjenester.

Publisert 31.08.2022

Styret for Helseplattformen AS legger til grunn for sine vurderinger at omfanget av bruken av konsulenter, jfr. sak 74/22, har vært godt innenfor de økonomiske rammene som eierne har stilt til disposisjon for styret.

Styret legger også til grunn for sine vurderinger at administrerende direktørs begrunnelse for bruk av konsulenter, jfr. sak 75/22, har vært i tråd med premissene lagt av eierne for utviklingen og innføringen av Helseplattformen.

I sak 76/22, Advokatfirmaet Wiersholm AS sin Vurdering av om Helseplattformen AS' bruk av konsulenttjenester. Vurdering etter anskaffelsesrettslige regler, fremkommer det tydelig at omfanget av kjøp av konsulenttjenester fra EY basert på rammeavtalen til Helse Midt-Norge har medført brudd på FOA §28-2. Det kommer samtidig frem at dette bruddet kunne vært unngått ved for eksempel om Helseplattformen AS hadde benyttet seg av rammeavtalen Sykehusinnkjøp har med EY. Det fremkommer også at det å benytte Helse Midt-Norges rammeavtale med EY var lovlig.

I rapporten fra Wiersholm AS kommer det frem forhold som tilsier at ansvaret for lovbruddet ligger både hos eierne ved Helse Midt-Norge RHF, Helseplattformens administrasjon og styre.

For å unngå fremtidige lovbrudd mener styret at det snarest må utarbeides nye saksbehandlingsrutiner, som skal godkjennes av styret, for å unngå at det skal oppstå nye lovbrudd.

Styret vil sterkt beklage at det har blitt begått et lovbrudd da lovbrudd selvfølgelig ikke skal forekomme, sier styreleder Helge Garåsen.

Mer i styreportal

​Protokoll fra styremøtet kan leses her.

Den eksterne juridiske rapporten finner du her.​

​Styrets vedtak:

Lovbrudd er uakseptabelt og skal ikke forekomme.

Styret anser at ansvaret for brudd på FOA § 28-2 ikke kan tillegges noen enkeltperson i Helseplattformen AS.

Styret ber om at det snarest utarbeides nye saksbehandlingsrutiner for selskapet for å unngå at det oppstår nye lovbrudd. Saksbehandlingsrutinene skal godkjennes av styret.