Vedtok revidert innføringsplan

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok 16. mai revidert innføringsplan for regionenes sykehus. Planen forutsetter at Helse Nord-Trøndelag tar i bruk løsningen høsten 2024.

Publisert 16.05.2023

RHF-styret forutsetter at sykehusenes endrede innføringsplan ikke påvirker planlagt utrulling for kommunene.

Les mer om vedtaket fra styret i Helse Midt-Norge RHF.

Etter styremøtet i det regionale helseforetaket, gjennomførte også Helseplattformen AS et ekstraordinært styremøte.

Styret i Helseplattformen AS ber administrasjonen revidere innføringsplanen for Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal i tråd med vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF 16. mai.

Her er hele vedtaket fra styret i Helseplattformen AS:

1. Styret ber administrasjonen revidere innføringsplan for HNT og HMR i tråd med vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF 16. mai.

2. Styret stiller seg bak administrasjonens anbefalte prioriteringer de neste 6 månedene:
a. ferdigstilling av prioriterte punkter fra Helsetilsynets rapport for St. Olavs
b. komme ajour med viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver, slik som håndtering av etterslep 
på supporthenvendelser og gjennomføring av planlagte oppgraderinger slik at pilotering av 
fastlegeløsningen kan gjennomføres som planlagt
c. ivareta kommunale innføringer og behovet for optimalisering for kommunene
d. Videreutvikle en konkurransedyktig fastlegeløsning

Styret ber administrasjonen legge frem en særskilt rapportering på arbeidet i styremøtet i juni og hvilke oppgaver som er de viktigste å løse innenfor de prioriterte områdene.

3. Styret ber administrasjonen om å utarbeide en avtale med Helse Midt-Norge RHF for finansiering av kostnader ved revidert innføringsplan som også innbefatter tidligere vedtak om økning av budsjettramme på 380 MNOK (ref. styresak 35/2023). Styret ber om at det utarbeides et budsjett over ressursbruken for de enkelte aktivitetene slik at det løpende gir god oversikt over fremdrift, timeforbruk og kostnader for hver aktivitet knyttet til definerte milepæler.

4. Styret mener at et godt superbrukerapparat hos aktørene selv er viktig for å lykkes med innføring og løpende endringer i Helseplattformen. Styret ber administrasjonen følge opp dette i tråd med tjenesteavtalen.