For kommunene: Spørsmål og svar

Nedenfor finner du en oversikt over spørsmål vi vet flere kommuner lurer på.

​Vi har også egne sider med informasjon for kommuner her.​


Kommunene bruker ulike journalsystem i dag. Felles for dem alle er at ingen av dem er i stand til å dele informasjon på tvers av de ulike aktørene. Det betyr for eksempel at sykehjemmet ikke har innsyn i behandling på sykehuset, og at legevakten ikke ser hva som er gjort hos fastlegen. Selv ikke mellom kommunal legevakt og sykehusets akuttmottak er det tilgang til felles opplysninger. Dagens løsninger øker risikoen for at pasientdata kommer på avveie, og det kan oppstå feilmedisinering og feilbehandling fordi helsepersonell mangler oppdatert informasjon. Dessuten bruker mange mye tid på lete etter informasjon og overføre informasjon fra et system til et annet. 

Med Helseplattformen legges informasjonen inn kun én gang, og de som har tjenstlig behov får dermed tilgang til informasjon uansett om de jobber på helsehuset, i hjemmetjenesten eller på sykehuset. Helsepersonell og pasienten får en mer helhetlig oversikt. Med helseplattformen får helsepersonell mer støtte i arbeidet. Alle arbeidsoppgaver som gjøres i et pasientforløp er bygget inn i systemet av helsepersonell i Midt-Norge. Pasienten slipper å gjenta sykehistorien sin i møte med nye behandlere. 
 


Selskapet Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, samt stadig flere kommuner - se oversikt her​. En faglig beslutningsstruktur som består av helsepersonell i Midt-Norge  bestemmer hvordan løsningen settes opp og hvordan den skal videreutvikles. Epic som leverer løsningen kommer med fire oppgraderinger i året.  
 

Over 225 fageksperter fra kommunal helsetjeneste har siden 2019 bidratt til å tilpasse løsningen. Alle tjenesteområder og over 20 kommuner er representert blant fagekspertene.​
Trondheim kommune er først ut med å ta i bruk Helseplattformen og har tatt et stort ansvar for kommunenes interesser - i tett samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) og kommunedirektørene i Midt-Norge. Et eget råd i Helseplattformen, Samarbeidsråd for opsjonskommunene, ivaretar kommunenes interesser. Medlemmene i rådet pekes ut av kommunene selv og KS. I tillegg arbeider regionale innføringsledere på operasjonelt nivå for å sikre dialogen og samarbeidet mellom kommunene. 

 
Prisen for hver enkelt kommune vil variere, og er blant annet avhengig av innbyggertall. Helseplattformen er et stort utviklingsprosjekt der det er brukt store ressurser på å tilpasse den amerikanske løsningen til norsk helsevesen.  Denne delen av prosjektet er finansiert av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Helseplattformen og kommunene har i samarbeid utarbeidet en kostnadsmodell. Den endelige prisen for hver kommune er delt opp i etableringspris, årlig tjenestepris og bestillbare tjenester.


Kommunene som tar i bruk Helseplattformen vil selv kunne måle sine egne forbedringer i helsetjenesten.
Som en del av innføringen får kommunen materiell og informasjon som gjør det mulig å måle ønskede forbedringer som kommer med Helseplattformen. Både Helse Midt-Norge og Trondheim kommune har arbeidet i lengre tid med å formulere konkrete gevinstmål som er knyttet til ulike funksjoner i Helseplattformen. Dette arbeidet får alle kommuner tilgang til, i tillegg til materiell som er laget av Helseplattformen spesielt for kommunene. For at kommunen skal lykkes med å kunne måle om helsetjenesten forbedres må den enkelte kommune selv ta utgangspunkt i hvordan dagens helsetjeneste drives og finne sine egne mål for gevinster.  

HelsaMi er den digitale inngangen til helse-og omsorgstjenester som innbyggerne i Midt-Norge kan bruke. HelsaMi er en velprøvd programvare som er tilpasset norske forhold av Helseplattformen. Den brukes av over 185 millioner pasienter verden over. Portalen er inkludert i prisen for Helseplattformen. Den blir offentlig og gratis for innbygger. Les mer om HelsaMi her

Nei, utsettelse av innføring ved helseforetakene vil ikke medføre ekstra kostnader for opsjonskommunene. Partsspesifikke kostnader for Helse Midt-Norge dekkes av dem og det vil dermed ikke påvirke kommunene. 

Fire årlige oppdateringer er inkludert i tjenesteprisen. Dersom kommunene som samlet aktørgruppe ønsker ny funksjon som krever utvikling hos Epic, vil dette komme i tillegg. Dette kan i tilfelle bestilles som tilleggstjenester som beskrevet i tjenesteavtalen. 

Øya Legesenter i Trondheim er allerede i gang. 
Vanylven legesenter er pilotkontor nummer to. De tok i bruk fastlegemodulen 2.desember 2023, sammen med legevakt i Vanylven kommune. 
Helseplattformen ser på nye muligheter for å få på flere pilotkontor i løpet av 2024. 
Erfaringene fra pilotkontorene skal evalueres, og etter planen vil modulen være klar for innføring i utgangen av 2024 eller starten på 2025. 
 ​

Ja, det er kun én legemiddelliste i Helseplattformen, og denne deles av alle aktørene i løsningen. Avhengig av kontekst og rolle kan legemidlene presenteres for sluttbrukere på ulike måter. 


Helseplattformen har fra 5. desember 2022 opprettet 24/7/365 support. Tjenesten innebærer at to ansatte alltid vil bemanne vårt supportsenter. Minimum en av disse skal ha helsefaglig bakgrunn.  Siden dette er et offentlig – offentlig samarbeid blir kostnaden for tjenesten fordelt på de kundene som har bestilt tjenesten. Kostnaden blir deretter fordelt i henhold til den generelle kostnadsfordelingsnøkkelen.  

Det er uansett viktig at den enkelte kunden har superbrukerroller i sin organisasjon, både for å tilby brukerstøtte til sine kolleger når dette er mulig, samt i forbindelse med regelmessige oppgraderinger av løsningen. Supportløsningen er ikke egnet eller tiltenkt som en erstatning for aktørens egne superbrukere, men heller et godt tillegg.  

Førstelinjesupporten gjelder for hele løsningen og kompetansen vil være tilpasset de fagområdene hvor det kommer mest spørsmål.​

 

Sist oppdatert 14.02.2023