Materiell for kommunene

På denne siden har vi samlet relevant informasjon og materiale som er særlig beregnet på kommuneansatte og politikere i Midt-Norge. Kommuner som ønsker å ta i bruk Helseplattformen får informasjon om en rekke pakker, leveranser og aktiviteter som må gjennomføres alt etter som hvilken fase kommunen befinner seg i.

En vannmasse med bygninger langs den
Ålesund kommune innførte Helseplattformen i april 2023. Foto: Helseplattformen

Noe av materiellet som vi presenterer her ligger åpent, mens andre deler krever passord for å få tilgang. Kommuner som mangler denne passordtilgangen kan henvende seg til lokal eller regional innføringsleder i sitt område. 


Helseplattformen startet i mars 2022 med å sende ut nyhetsbrev til kommunene i Midt-Norge for å informere om aktuelle saker. Du finner brevene her - de nyeste står øverst:

Aktuelt fra Helseplattformen 9​

Aktuelt fra Helseplattformen 8​
Aktuelt fra Helseplattformen 7
Aktuelt fra Helseplattformen 6
Aktuelt fra Helseplattformen 5
Aktuelt fra Helseplattformen 4​​
Aktuelt fra Helseplattformen 3
Aktuelt fra Helseplattformen 2
Aktuelt fra Helseplattformen 1


Fra Verjåtunet sykehjem i Os kommune som tok i bruk Helseplattformen 12.november 2022

Fra Verjåtunet sykehjem i Os kommune som tok i bruk Helseplattformen 12.november 2022.

I et eget dokument har vi svart på en rekke spørsmål om Helseplattformen som mange kommuner lurer på. Svarene er inndel i ti ulike tema og handler blant annet om avtaleverk, forbedringer og forholdet til nasjonale tjenester. 

​​Gå til spørsmål og svar om Helseplattformen og kommunene

​Se også en egen side om spørsmål og svar om hele Helseplattformen ​

​​​​​I desember 2021 ble det sendt ut en rekke spørsmål til 40 000 innbyggere i Midt-Norge. Hensikten med undersøkelsen var å få et helhetlig bilde av hvordan innbyggerne opplever dagens helsetjenester. Undersøkelsen viser blant annet at kun 35 prosent av de som svarte opplevde at de ulike helesetjenestene informerte hverandre om undersøkelser, behandling og oppfølging.

Les mer om undersøkelsen

Den omfattende undersøkelsen er foretatt av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Varene kommer fra hele regionen, og det er derfor mulig å splitte ned tallene i de ulike delene for å se nærmere på svarene.

Her kan du se en modell som splitter opp svarene per helseforetak og per innføringsfase for Helseplattformen​

Allerede i en tidlig fase kan kommunen sette i gang noe vi kaller «tjuvstart-aktiviteter». Det er frivillig å starte disse aktivitetene, men Helseplattformen anbefaler dem fordi det vil gi kommunen bedre tid til å modne hele organisasjonen og forberede alle på endringene som kommer. De som ønsker å komme i gang med dette tilbudet bes ta direkte kontakt med sin regionale innføringsleder ​som bistår med nærmere veiledning.
Mange har bidratt til å utforme aktivitetene. De er laget via et samarbeid mellom Helseplattformen, de regionale innføringslederne (RILene) og Trondheim kommune.

Tjuvstart-aktivitetene er fordelt på tre tema:

 • Helse 
 • Prosjektledelse 
 • Teknisk

Helseplattformen fører til mange små og store endringer i arbeidshverdagen i kommunehelsetjeneste og sykehus i Midt-Norge.  Gjennom infopakkene (28 stk) får du brukerinformasjon om journalløsningen med mange ulike tema. De kan brukes av alle og er nyttige å se gjennom før opplæring starter. Hensikten med informasjonspakkene er å gjøre det enkelt for ledere, fageksperter, superbrukere og andre med nøkkelroller i forberedelsesarbeidet, å informere andre sluttbrukere og medarbeidere.

Helseplattformen har i samarbeid med de regionale innføringslederne og Trondheim kommune laget en rekke arbeidspakker som er tilgjengelig for kommunene som skal forberede seg på å innføre Helseplattformen. Tema for pakkene er:

 • Prosjektplan
 • Gevinstrealisering
 • Modenhetsanalyse
 • Journalkvalitet
 • Sluttbrukerutstyr
 • Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
 • Datavask
 • ​Forberedelse
 • Opplæring
 • Risikoanalyse
 • Styringsstruktur og beslutningslogg
 • Endringslogg

Ta kontakt med den lokale eller regionale innføringslederen for å få tilgang til de ulike pakkene. 

Helseplattformen har laget et stort antall demovideoer fra hele spekteret av Helseplattformen etter hvert som løsningen begynner å bli ferdig bygd av våre byggere - de såkalte applikasjonanalytikerne. De arbeider tett sammen med de ulike fagteamene som er satt sammen av midtnorsk helsepersonell. Fagteamene beslutter og godkjenner fortløpende alle deler av løsningen.

Videoene er laget til ulike anledninger. Noen er laget i forbindelse med at Trondheim kommune eller St.Olavs hospital har arrangert samlinger blant sine ansatte, mens andre er laget i forbindelse med møter og samlinger med andre kommuner i Midt-Norge. Flere av videoene viser hele pasientforløp, mens andre viser hvordan løsningen ser ut avhengig av hvilken tilgang den som er innlogget har.

Demovideoene er beregnet på sluttbrukere i organisasjoner som skal ta i bruk Helseplattformen. De er passordbeskyttet. Dersom du ikke har tilgang, ta kontakt med lokal innføringsleder i din kommune for nærmere veiledning.

I Midt-Norge jobber det tilsammen 40 000 personer i helsetjenesten. Helseplattformen har invitert helsepersonell til å stille spørsmål om Helseplattformen, og vi har funnet eksperter som svarer. Hver video vare i rundt to minutter.  

Gå til videoserien "Du spør, eksperten svarer"

 

En person som sitter i et rom med bord og en datamaskin
 

Trondheim kommune har i løpet av 2021 arrangert flere ledersamlinger for å forberede ledere i helsetjenesten på hvilke endringer som kommer med Helseplattformen. Samlingene ble arrangert digitalt, og inneholder diskusjoner, innlegg og demovideoer fra deler av journalløsningen. Opptakene er passordbeskyttet, men er tilgjengelige for sluttbrukere i kommunene. Kommuneledere som ønsker tilgang til opptakene kan ta kontakt med sin regionale innføringsleder (RIL)​


I august 2021 arrangerte KS (Kommunenes Sentralforbund) og Samarbeidsrådet for opsjonskommunene og Trondheim kommune et åpent webinar om Helseplattformen. 

Hovedmålgruppe for webinaret var politikere, brukerrepresentanter, administrative ledere og faglige ledere. Hensikten med webinaret er å belyse det nasjonale målbildet om "En innbygger - en journal" og merverdien som Helseplattformen vil kunne gi de midtnorske kommunene. 

Webinaret ble ledet av Torunn Austheim, tidligere rådmann i Steinkjer kommune og medlem av Samarbeidsrådet for opsjonskommunene. 
Innleggene kom fra
• styreleder i KS, Bjørn Arild Gram (tidligere ordfører i Steinkjer)
• ordfører i Trondheim Rita Ottervik
• ordfører i Molde, Torgeir Dahl
• statssekretær i Helse-og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen


Under konferansen EHIN i 2020 deltok representanter fra Helseplattformen. Leder for innføringsprosjektet i Trondheim kommune, Tor Erling Evjen, og regional innføringsleder i Romsdal, Helge Storøy, bidro med innlegg om kommunearbeidet.
Se deres innlegg her


Sist oppdatert 10.02.2023