Spørsmål og svar

​Helseplattformen vil påvirke mange, både ansatte i helsevesenet, pasienter og brukere.

Under finner du oversikt over en rekke tema og spørsmål vi vet mange lurer på. Om du ikke finner det du leter etter, ta gjerne kontakt.

Generelt om Helseplattformen

Helseplattformen er ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 
Det er både navnet på et IT-system, prosjektet som innfører dette, og det offentlig eide selskapet Helseplattformen AS med ca 240 arbeidsplasser.

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og flere andre kommuner (se oversikt her​). Alle kommuner i Midt-Norge kan bli medeiere dersom kommunestyret vedtar det.

Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. 

Helsepersonell fra Midt-Norge har bygd og tilpasset denne løsningen for alle fagområder i helsetjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov.
Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utvikling av pasientportalen HelsaMi.

Helseplattformen er et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste - bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal".

I tillegg til løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon er Helseplattformen et fagsystem som skal støtte helsepersonell i pasientbehandlingen. Med nytt og moderne verktøy kan de bruke mindre tid på papirarbeid og dobbeltføring i flere ulike systemer, som er en stor tidstyv i dag. Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom pasientportalen.

Pasientjournalen bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring, levert av IBM Norge.

Når du får helsehjelp dokumenteres data om deg i flere ulike journaler og datasystem. Alle sykehus i Midt-Norge bruker samme journalsystem, men kommunene, fastlegene og avtalespesialistene bruker egne og ulike systemer. Én kommune kan ha ulike systemer på sykehjem, legevakt og helsestasjon, mens fastlegen bruker sin egen journalløsning. Disse snakker ikke automatisk sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Det betyr også at pasienter og brukere ofte må gi samme informasjon til ulike instanser, og medfører en viss risiko for at opplysninger som f.eks. medisinlister ikke er oppdaterte.

De ulike systemene har blitt innført til ulik tid og har ikke vært samordnet. Helsevesenet henger etter når det gjelder enkel samhandling innenfor IKT. Strenge lover og retningslinjer er også blant grunnene. Nasjonalt pågår det mye utviklingsarbeid for å bygge samhandlingsløsninger som kan binde de ulike systemene sammen. 

De to største leverandørene til Helseplattformen er Epic Systems Corporation og IBM. Epic er verdensledende på journalverktøy i helsetjenesten og systemet brukes blant annet i USA, Nederland, Storbritannia, Sveits, Danmark og Finland. Kjente universitetssykehus som bl.a. Mayo-klinikken, Johns Hopkins og Yale i USA, samt Cambridge, London og Helsinki bruker systemet. I Midt-Norge er det tilpasset etter krav og spesifikasjoner fra nesten 500 helsepersonell fra alle fagområder og hele regionen.

I mai 2019 ble kontrakt inngått med IBM Norge om å levere sikkerhetsløsningen som skal håndtere automatisert pålogging og tilgangsstyring. (Dette kalles IAM-løsning, "Identity Access Management".)
Flere selskap er inne med mindre leveranser, for eksempel norske Pexip som leverer videokonsultasjon, Omilon (Max Manus) som leverer talegjenkjenning, leverandører av innhold som skåringsverktøy og så videre.

Helseplattformen har også bygd nærmere 100 integrasjoner mot andre systemer.

40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet vil merke endringer. Mange vil få nytt arbeidsverktøy å forholde seg til. Alle innbyggerne i Trøndelag og Møre og Romsdal vil merke endringer, det vil si 720 000 innbyggere.

Innføringen av det nye systemet skjer etter planen 30.april 2022. I henhold til planen er St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim først ute med innføring av Helseplattformen. Deretter følger Helse Nord-Trøndelag, og de kommunene som er igang med sine innføringsprosjekt, høsten 2022. Sist ute av helseforetakene er Helse Møre og Romsdal med fire sykehus. Også der med tilhørende kommuner. Innføringen i kommunene avhenger av når den enkelte kommune benytter seg av opsjonen og hvilke avtaler som blir inngått. Det kan du lese mer om på våre kommunesider.

Høsten 2020 ble det klart at arbeidet var forsinket med pandemien som hovedårsak, og styret vedtok den nye innføringsplanen i januar 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber etter visjonen «Én innbygger – én journal». I den sammenheng har Direktoratet for e-helse presentert tre veier for å nå dette målet gjennom «Veikart for Én innbygger – én journal». Én av disse veiene er Helseplattformen. De andre omhandler felles løsning for alle kommuner utenfor Midt-Norge - Felles kommunal journal - og videreutvikling av journalløsningene de øvrige helseregionene bruker. Program for digital samhandling har i oppdrag å sørge for at de ulike systemene kan "snakke bedre sammen". Helseplattformen har tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og de nasjonale aktivitetene.

Alle sykehusene i Midt-Norge må anskaffe nytt journalsystem. Helse Midt-Norge er eneste kunde av det systemet som brukes i dag og dette vil i framtida ikke lenger fornyes av leverandøren. For å kunne sette pasienten i fokus, ble det allerede i 2012 uttrykt ønske om at en anskaffelse skulle ta med kommunedelen av helsetjenesten i arbeidet.

Helsetjenesten i Midt-Norge har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å være nasjonal utprøvingsregion gjennom Helseplattformen. Dette er ett av flere steg på veien fram mot det nasjonale målet "Én innbygger - én journal". Helseplattformen er altså del av den nasjonale e-helsestrategien og samarbeider tett med Direktoratet for e-helse som har ansvaret for denne utviklingen. Løsningen som utvikles for Midt-Norge skal samhandle med de nasjonale løsningene som Kjernejournal, Helsenorge.no og mye mer.

Felles Kommunal Journal​ er et forprosjekt i regi av KS som arbeider med muligheten for fellesløsninger for alle kommunene i Norge unntatt Midt-Norge, og det nasjonale Program for Digital samhandling skal sørge for bedre informasjonsflyt mellom de ulike aktørene som tilbyr offentlige helsetjenester. De andre helseregionene - Helse Sørøst, Helse Nord og Helse Vest - skal ikke skifte ut systemene i sine sykehus, men videreutvikle dagens løsninger. Alle disse tiltakene er del av den nasjonale e-helsestrategien, og Helseplattformen ligger noen år foran i tid.​
Helseplattformen og Midt-Norge er de eneste som dekker både sykehus, kommuner, fastleger og private i én, felles løsning. 
Du kan lese mer om det nasjonale veikartet for "Én innbygger - én journal" her.

Helseplattformen er et stort organisasjonsutviklings-prosjekt for sykehus og kommuner, samtidig som det er et av Norges største IT-prosjekt.. 
En stor og kompleks anskaffelse er gjennomført. Over 4000 krav ble utarbeidet for løsningen som skulle kjøpes. Systemet skal støtte pasientbehandling på alle fagområder i helsetjenesten. Dialog med leverandørene i konkurransen var på detaljnivå. Tilbudene fra leverandørene i en slik konkurranse skal evalueres nøye av et stort antall fagfolk, og formelle møter skal avholdes samtidig som man passer svært nøye på likebehandling av alle leverandører. Å velge bort leverandører krever en svært grundig begrunnelse og skal gjennom kvalitetssikring og flere beslutningsorganer.

Etter at anskaffelsen sto igjen med én leverandør, fortsatte forhandlinger og dialog. Endelig tilbud ble levert i desember 2018 og kontrakt ble signert i mars 2019. 

Etter kontraktsignering er det gjennomført detaljert planlegging sammen med leverandøren Epic og med helseforetakene og kommunene. Planene må stadig oppdateres og detaljeres for å få på plass alt i tide når en så stor endring skal gjennomføres i så store organisasjoner som St.Olavs hospital, Trondheim kommunes helse- og velferdstjenester og etter hvert de øvrige sykehusene og kommunene i hele Trøndelag, Møre og Romsdal.

Et stort antall ansatte er rekruttert inn i prosjektet, samtidig som over 400 fageksperter som er mobilisert fra sykehus og kommuner. Fagekspertene deltar i beslutninger om hvordan løsningen settes opp og tilpasses, i test og planlegging av opplæring. De har sitt ansettelsesforhold i sykehuset eller kommunen, og deltar inn i arbeidet i ulike stillingsprosenter.

Fagekspertene er del av en faglig beslutningsstruktur. Når beslutningene er tatt, bygges den aktuelle delen av løsningen i samsvar med det fagfolkene har bestemt. Alt som bygges blir demonstrert for fagekspertene, og når det er godkjent skal alt testes.

Omfattende arbeid med integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes, er store arbeidsprosesser.

Opplæring er et eget, stort prosjekt. Mange instruktører er rekruttert  og må selv gjennomgå trening og sertifisering før de kan lære opp andre. Over 40 000 personer har sitt arbeid i helsetjenesten og skal ta verktøyet i bruk.

Elleve leverandørselskap leverte søknad om prekvalifisering, deriblant ett norsk og flere med norske underleverandører. Søkerne ble vurdert på kapasitet, referanser og finansiell styrke. Fem selskap kom gjennom prekvalifiseringen, ingen norske var blant disse.

Flere underleverandører er involvert i Helseplattformen, blant dem er Accenture Norge som med sitt avdelingskontor i Trondheim er en underleverandør til Epic.

IBM Norge vant kontrakten på sikkerhetsløsning (IAM) med Commfides som underleverandør.

Nå arbeides det med integrasjoner og avtaler med selskaper som skal integrere sin teknologi med Helseplattformen. Et eksempel på dette er norske Pexip, som leverer løsning for videokonsultasjon. En integrasjon mot Epic-løsningen kan også åpne for leveranser til andre kunder av Epic verden over.

Videoserie: Du spør, eksperten svarer

I denne serien inviterer vi helsepersonell til å stille spørsmål om Helseplattformen. Vi finner eksperter som jobber i prosjektet som kan svare på spørsmålene. Kanskje finner du svar som du selv har lurt på i denne videoserien? Under kan du gå inn på hver enkel video- her finner du alle videoene samlet på ett sted​.


 

 

 

 

 

 

 
​​

 

 


 

 

​​Informasjon til ansatte i helsevesenet

Dersom alle kommuner, fastleger og avtalespesialister blir med i den nye journalløsningen, vil over 40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet få nytt arbeidsverktøy.

Helseplattformen skal erstatte alle journalsystemer, eksempelvis Doculive og PAS i helseforetakene og Gerica som noen kommuner benytter. Flere titalls andre systemer skal også erstattes, mens noen skal beholdes og integreres med det nye journalsystemet. Dette gjelder særlig spesialsystemer.

Det pågår grundig arbeid for å forberede migrering (overflytting av informasjon) fra eksisterende systemer til nytt system. Nytt journalsystem skal inneholde informasjon fra dagens journaler, men det er ikke detaljbestemt om absolutt alt skal følge med.

Med nytt journalsystem er ett av målene at helsepersonell skal få tilgang til oppdatert informasjon om pasienter i sanntid. Det vil si at informasjonen lagres ett sted og aktuelt personell får tilgang til dette. Tilgang skal gis etter tjenstlig behov.

I dagens løsninger brukes det mye tid på å bekrefte informasjon, noe som gir mye dobbeltarbeid siden primær- og spesialisthelsetjenesten ikke automatisk får innsyn i hverandres journalsystemer. Med ett system sikres alle oppdatert informasjon.

Alle skal ikke se alt. Det er kun aktuelt helsepersonell som vil kunne se informasjon om hver pasient de behandler. 

Det arbeides grundig med informasjonssikkerhet og personvern i Helseplattformen. Personvernet vil alt i alt bli sikrere ivaretatt enn med dagens mange og ulike løsninger.

Det nye systemet som leveres av Epic, baseres på standardisert informasjon. Det betyr i større grad bruk av ferdig oppsatt informasjon, noe som vil kunne medføre noe mer klikking, men desto mindre skriving. Hensikten er at informasjonen skal kunne leses av datamaskiner. Det vil fortsatt være mulighet for å legge inn informasjon med fritekst, og de organisasjonene som beslutter det, kan få god hjelp av talegjenkjenning, som er innebygd i systemet.

Leverandøren av nytt journalsystem, Epic,  har kunder fra hele verden. Det vil si at det finnes mange eksempler på tidligere innføringer som Helseplattformen kan lære av. Det er høstet erfaringer fra blant annet USA, Storbritannia, Finland, Nederland og Danmark. Mange har lyktes godt med sin innføring og sin bruk av programvare fra Epic, og Helseplattformen tar disse erfaringene med seg inn i norske forhold. Det finnes også eksempler som ikke har lyktes like bra på alle områder, det er og har vært viktig for Helseplattformen å lære av disse.

Les også:

Statsråden inviterte til orientering i Danmark

Lærer av dansk rapport

Mange som arbeider i helsetjenesten vil på sikt jobbe på nye måter ved hjelp av den nye teknologien. Oppsettet av det nye systemet er på mange måter opp til organisasjonene som skal ta det i bruk, derfor er perioden frem mot innføring viktig for å tilpasse systemet norske forhold. Begrepet «hard stop» betyr at systemet tvinger personell til å ta bestemte valg før man får gå videre. Omfanget av dette kan bestemmes i oppsettet. Det samme gjelder «pop-ups», altså vinduer som åpner seg i systemet ved bestemte valg.

Det nye journalsystemet gir mulighet for å dokumentere på håndholdte enheter, både nettbrett og smarttelefoner. Hvordan dette eventuelt tas i bruk - og hva som kjøpes inn av utstyr - bestemmes av organisasjonene (sykehus og kommuner).

I en felles journal vil informasjon om pasientens legemidler deles. Dermed vil alle involverte parter i Helseplattformen, inkludert pasienten selv, bidra til at informasjon om den enkeltes aktuelle legemiddelbruk holdes oppdatert i løsningen. Samtidig skal Helseplattformen utveksle informasjon med nasjonale løsninger som Reseptformidleren, inkludert «Pasientens legemiddelliste» (PLL) når den kommer på plass, og Kjernejournal for å sikre at oppdatert legemiddelinformasjon er tilgjengelig for helsepersonell utenfor Helseplattformen.  

Informasjon for pasienter, bruker og befolkning

Ett av målene for Helseplattformen er at pasienter og brukere skal møte en mer helhetlig og sømløs helsetjeneste.

De som bruker helsevesenet vil kunne oppleve en mer samlet tjeneste. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten. All informasjon samles ett sted, det betyr at alt til enhver tid er oppdatert og det blir ikke nødvendig å gjenta det samme dersom man ferdes mellom fastlege, sykehus og kommunale tjenester. Et annet mål er at pasienten skal få mer innsikt i egen behandling og lettere kontakt med helsetjenesten. Det oppnås gjennom pasientportalen HelsaMi.

I forbindelse med anskaffelse og innføring av nytt journalsystem, er det lagt stor vekt på tilrettelegging for pasienter og brukere, blant annet gjennom pasient- eller innbyggerportalen HelsaMi. Den skal bidra til en enklere kommunikasjon mot helsevesenet, blant annet ved behov for innsyn. HelsaMi skal også gi pasienter og brukere mulighet til direktekommunikasjon og til å selv bestemme hvilke tidspunkt som passer til eventuelle konsultasjoner. Sikker og enkel pålogging gjøres gjennom helsenorge.no. HelsaMi skal ikke være et konkurrerende tilbud til helsenorge.no, men et tillegg som bare er tilgjengelig for innbyggere i Midt-Norge.

Med nytt system på plass vil det være enkelt for brukere å gi andre, for eksempel foreldre eller voksne barn, tilgang til ens egen journal gjennom fullmakt. Det vil også være mulig å skjule deler av innholdet dersom man ønsker det.

Alle opplysninger om deg som pasient ligger trygt lagret i Midt-Norge. Sikkerhetsmekanismer skal forhindre at uvedkommende får tilgang til dine opplysninger. Til og med godkjent driftspersonell blir kontrollert hver gang de skal koble seg opp mot løsningen.

Nei, all informasjon skal ligge på servere i Midt-Norge. Schrems 2-dommen ​fra EU-domstolen berører overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Helseplattformen kjøper ikke en skytjeneste fra amerikanske Epic, og pasientdata skal ikke "sendes ut av Norge".​

For fastlegekontor​​​

Nedenfor finner du en oversikt over spørsmål vi vet mange fastlegekontor lurer på. Vi har egne sider for fastleger her.

Helseplattformen vil bli tatt i bruk av helseaktørene trinnvis over flere år. 

Systemet skal tas i bruk ved legevakta i Trondheim og ved Øya Legesenter våren 2022, samtidig med St. Olavs hospital HF og Trondheim kommune. Helseplattformen jobber med å få to andre fastlegekontor til å ta i bruk løsningen på samme tidspunkt, og flere vil komme til i løpet av 2022 og videre framover.

Helseplattformen jobber fremdeles med å bygge, teste og optimalisere løsningen. Det pågår også omfattende informasjonsaktiviteter for fastlegekontor og et eget delprosjekt jobber med dette. 

Ta kontakt med oss gjennom post@helseplattformen.no​ for mer informasjon, for å delta på webinar eller avtale et møte.

Den endelige prisen for løsningen er ikke avklart. Helseplattformen venter på at eierne tar stilling til flere sider knyttet til fordeling av kostnader til innføring og drift i prosjektet. Administrasjonen i Helseplattformen har kartlagt IKT-utgifter hos fastleger, og en prissetting vil ta utgangspunkt i denne analysen. Informasjon legges ut så snart den er avklart.

Fastleger har helt fra starten vært med i arbeidet av Helseplattformen. Her kan du lese mer om involveringen og bli kjent med fastlegene som deltar i arbeidet.

Ja, data fra tidligere journalsystem flyttes over i Helseplattformen. Overføringen (migreringen)  følger juridiske krav til pasientjournal og juridiske krav til dokumentasjon ved for eksempel tilsynssaker. Selve arbeidet gjøres med tekniske verktøy, mens kompetente fagfolk kvalitetssikrer at data legger seg på rett sted og at det er korrekte data.

Tjenesteavtalen har høy prioritet, og utformingen av den er i sluttfasen. Derfor har ingen signert foreløpig. Vi har med representanter fra Ranheim og Sørbyen legekontor i Trondheim i forhandlingene om tjenesteavtale med mål om at disse kontorene skal på til første innføring (30. april, 2022). Intensjonen er at de to kontorene vil være pilotkontorer der vi får prøvd ut den norskbyggede løsningen for norske forhold. Trondheim kommune er imidlertid en av eierne av plattformen. De vil ta i bruk Helseplattformen 30. april 2022 med både legevakten og Øya legesenter, som er kommunalt drevet.

Alt i henhold til juridiske krav til pasientjournal og juridiske krav til dokumentasjon ved for eksempel tilsynssaker. ​

Ja. Fastleger som velger å forlate løsningen har krav på å ta med sine journalnotater ut. Helseplattformen vil dog beholde en kopi da dette er en felles journal.​

Alle modulene er ikke ferdige, og vi kan derfor ikke gi eksakt antall klikk. Vi jobber med å få til så få klikk som mulig, men noe vil være avhengig av det som leveres av nasjonale myndigheter. Vi har fokus på å få ned klikkraten. ​

Det er en rekke hurtigtaster knyttet til Epic-løsningen. Dette vil vi komme tilbake til når løsningen er klar og opplæring starter i januar 2022.​

Det er mange muligheter for personlig oppsett. Det vil også være et stort mulighetsrom for å dele og gjenbruke maler og oppsett med andre.​

Ja, det vil være mulig å logge seg på løsningen over internett.​

Serverne vil driftes av Hemit. Løsningen tilgjengeliggjøres i Citrix, så det stilles kun krav til en gratis Citrix-komponent på den lokale pc-en man jobber fra.​

Fire ganger i året vil sytemet være nede i 20 minutter. Det vil alltid skje søndag morgen kl 06:00. Det kan være nedetid enkelte torsdager etter kl. 23:00. Nedetiden er da alltid under 15 minutter. All planlagt nedetid blir varslet 14 dager på forhånd. ​

Supporttid er et av temaene som diskuteres med Legeforeningen, som er motpart i forhandlingene om tjenesteavtalen. Disse forhandlingene forventes å være ferdige tidlig i 2022.

Helseplattformen integrerer seg mot alle nasjonale standarder inklusiv Sentral forskrivningsmodul (SFM), kjernejournal og bruk av gjeldende nasjonale standarder for E-meldinger.

Helseplattformens innbyggerportal, HelsaMi, skal integrere mot helsenorge.no. Pasienter vil ha tilgang til all funksjonalitet i helsenorge.no enten de logger seg inn på helsenorge.no eller via HelsaMi. ​

Ja, dette er en av mange løsninger som Epic utvikler spesielt for Helseplattformen. Den skal være klar før vi ruller ut Helseplattformen.​

Alle som benytter Epic vil jobbe i samme system og samme database. Du har tilgang til informasjon ut fra tjenstlig behov. Helseplattformen støtter også bruk av nasjonale E-meldinger opp mot aktører som ikke bruker Helseplattformen.​

Det er et pågående arbeid for å få på plass elektronisk multidose via nasjonale integrasjoner. Her venter vi på utvikling fra myndighetssiden. Slik det ser ut nå, vil det ikke stå klart til vi ruller ut løsningen i 2022, men til mai 2023. ​

Sist oppdatert 17.01.2023